ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ၏ မူ

(ဤမူဝါဒစည်းမျဉ်းများသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင် အကျုံးဝင်သည်)

(ဤမူဝါဒစည်းမျဉ်းများသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင် အကျုံးဝင်သည်)


လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ အင်တာနက်စာမျကိံနှာကို ကြည့်ခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း

ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အနေဖြင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာများအား၊ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုလျှင်  အချက်အလက်နှင့် အသံဖိုင်များအား ကူးယူလျင်၊ ၎င်း၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နာမညိံနှင့် တခြား လိပ်စာများအား၊ ၎င်းကိုယ်တိုင်က မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့်၊ ခွင့်ပြု ပေးအပ်ခြင်း ပြုလျှင် ၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အနြေဖင့်၊ ထိုအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းမည် မဟုတ်ပါ။

သို့သော် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အနေဖြင့် www.rfa.org လိပ်စာမှတဆင့်၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံကို ဝင်ရောက်၊ ဖတ်ရှုကါ ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ကူးယူလျှင်၊ အောက်ပါ အချက်အလက်များမူ၊ Log File ၊ Cookie file များမှ တဆင့်၊ အလိုအလျောက် မှတ်တမ်းပြု သိမ်းဆည်းသွားမည်။

 • ဝင်ရောက်ုကြည့်ရှုသူ၏ ကွန်ပြူတာ၏ လိပ်စာ
 • ဝင်ရောက်ုကြည့်ရှုသူ သုံးစွဲသည့် Browser နှင့် Operating System အမျိုးအစား
 • ဝင်ရောက်ုကြည့်ရှုသည့် နေစွဲနှင့် အချိန်
 • လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊အင်တာနက်စာမျက်နှာကို တခြား အင်တာနက်စာမျက်နှာ က တဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ခဲ့လျှင်၊ ထိုတဆင့်ခံ စာမျက်နှာ၏ လိပ်စာ
 • ဝင်ရောက်ုကြည့်ရှုသည် လူသစ်၊ သို့မဟုတ် လူဟောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်
 • ဖတ်ရှု၊ ကူးယူသည့် အကြောင်းအရာနှင့် အသံဖိုင်

လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ Message Boards ကို သုံးစွဲခြင်း၊ ထိုသို့ သုံးစွဲနိုင်ရန် မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းူခြင်း၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ အသံလြင့်ချက်များကို Podcast ဖြင့် ဖမ်းယူနားဆင်ခြင်း၊ လြတ်လပ်သောအာရှအသံသို့စာမူပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်လာလျှင်မူ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံက မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းရန်၊ မိမိတို့ သဘောဆန္ဒနှင့် မိမိတို့ ပေးအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ၏ Message Boards အား သုံးစွဲမှု

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ၏ Message Boards ကို အသုံးပြုလျှင်၊ အသုံးပြုသူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ အနေဖြင့်၊ မှတ်တမ်းပြု သိမ်းဆည်းထားမည်။ ထို့အပြင် ထိုပုဂ္ဂိလ်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ အပါအဝင်၊ Message Boards သို့ထိုသူ ပေးပို့သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကိုလည်း၊ အများပြည်သူ ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံသို့ စာမူနှင့် တခြား သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့ခြင်း

ပုဂ္ဂိြလ်တဦးတယောက်အနေဖြင့် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊အင်တာနက်စာမျက်နှာအား၊ စာရေးသားခြင်း၊ သတင်းဆိုင်ရာ အယူအဆ၊ စာတမ်း (အက်စ်ဆေး)၊ သိုမဟုတ် တခြား အေုကာင်းအရာ အချက်အလက်များ ပေးပို့ ခြင်း ပြုလုပ်ပါက၊ ၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များအား မြတ်တမ်းူပြ သိမ်းဆည်းသြားမည်။ ထိုအပြင် ရေးသားပေးပို့သည့် အေုကာင်းအရာကို ဖြစ်စေ၊ သိုမဟုတ် ထိုအေုကာင်းအရာထဲမှ ကောက်နှုတ်ချက် တစိတ်တပိုင်းကို ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊အင်တာနက်စာများကို ပြန်လည် ဖော့်ပြခြင်းများ၊ အသံလွှင့်ခြင်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်းများ  ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်မည်။ ထိုသို့ လုပ်ရာ၌၊ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိြလ်က ၎င်း၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာကို ဖော်ပြပေးထားသည်ရှီသော်၊ ထိုအမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာများကိုလည်း ဖော်ပြပေးသွားမည်။

မှတ်တမ်းပြု သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို သုံးစွဲမှု

အထက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်း၊ ဘောင်များ နှင့်အညီ၊ ပုဂ္ဂိြလ်ရေး အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းပြ သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်သော်လည်း၊ ယင်းအချက်အလက်များအား အောက်ဖော်ူပပါ လိုအပ်ချက်များ၌သာ၊ အသုံးပြုသွားရန် ကန့်သတ်ထားပါသည်။

 • ဝင်ရောက်ုကည့်သူထံ လွတ်လပ်သောအာရှအသံက အေုကာင်းပြန်ခြင်း
 • ဝင်ရောက်ုကည့်သူက အီးမေးလ်ဖြင့် ရေးသားပေးပို့သည့် အေုကာင်းအချက်အလက်များကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံက ထုတ်ပြန်ဖော်ပြခြင်း
 • ထိုပုဂ္ဂိြလ်များထံ၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၏ အသံလွှင့်ချက်များအပေါ် သဘောထားအမြင်နှင့် ပတ်သက်၍၊ အင်တာနက်မှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း
 • လွတ်လပ်သောအာရှအသံဌာနတွင်းသက်သက် ကိစ္စရပ်များနှင့်
 • ဝင်ရောက်ုကည့်သူ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းချိန်၌၊ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည့် တခြားကိင်္စ္စရပ်များ

လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက်စာမျက်များကို   သုံူးစွဲသူနှင့်ပတ်သက်၍၊ အလိုအလျောက် ရယူမှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းထားသော ပုဂ္ဂိြလ်ရေးအချက်အလက်များအား၊ တခြား မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုမျှ လွတ်လပ်သောအာရှအသံက လွဲှပြောင်းပေးအပ်သွားမည် မဟုတ်။

သို့သော် လွတ်လပ်သောအာရှအသံက အခေုကးငွေ ပေးပြီး၊ စေခိုင်းသည့် ပုဂ္ဂိြလ်များ (ဥပမာ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အပေါ်၊ သောတရှင်များ၏ သဘောထားထင်မြင်ချက်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူလေ့လာသည့် လုပ်ငန်းများ) ၌မူ၊ ၎င်းအချက်အလက်များအား ဖော်ပြသုံးစိဲနိုင်သည်။

တည်ဆဲဥပဒေအရ လိုအပ်လာလျှင်၊ သိုတည်းမဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အား အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ၊ ထိုအပြင် ခွင့်ပြုချက်  မရပဲ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ အင်တာနက်စာမျက်နှာအား အသုံးချမှု များကို  ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်လာလျှင်၊

သို့တည်းမဟုတ် လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊အင်တာနက်စာမျက်နှာအား သုံးစွဲသည့် တခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ ဌာနမှ  ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်လာလ္တွင်၊

မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းထားသော ထိုအချက်အလက်များကို လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့် ထုတ်ဖော်နိုင်သည်။

အရွယ်မရောက်သေးသူများ နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းများ

လွတ်လပ်သောအာရှအသံ Message Boards ကို သုံးစွဲရန်၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းသူသည် အနည်းဆုံး အသက် ၁၃  နှစ်ပြည့် ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

အကယ်၍ အသက် ၁၃  နှစ် မပြည့်သေးသူ ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းအနေဖြင့် အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တကွ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မပေးပို့ရပါ။

ထိုသို ဆက်သွယ်လာသူသည် အသက် ၁၃  နှစ် မပြည့်သေးကြောင်း လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေဖြင့်၊ သိရှိခဲ့လျှင်၊ သူနှင့်ပတ်သက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအား၊ သိမ်းဆည်းထားရာမှ၊ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖယ်ရှားပစ်မည်။

အသက် ၁၃ နှင့်  ၁၈  နှစ်ကြား ရှိသူများအနေဖြင့်၊ Message Boards မှာ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းလိုလျှင်၊ မိဘ၊ သိုမဟုတ် အုပ်ထိမ်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက၊ မိမိံနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖော်ပြရေးသား ပေးပိုရမည်။

တခြား အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို RFA အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ တဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်ကိစ္စ

လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊အင်တာနက်စာမျက်နှာ ၌၊ တခြား အင်တာနက်စာမျကိံနှာများအား  ဆက်သွယ်နိံိုင်သည့် လိပ်စာများ၊ ပါရှိကောင်း ပါရှိမည်။ ထိုအင်တာနက် စာမျက်နှာကို ဝင်ရောက်ုကည့်ရာ၌၊ ထိုစာမျက်နှာက ချမှတ်ထားသော၊ ပုဂ္ဂိြလ်ရေး အချက်အလက်များဆိုင်ရာ မူများနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ဝင်ရောက်ုကည့်သူ၏ ပုဂ္ဂိြလ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိုစာမျက်နှာက ဖော်ထုတ်မှုပြုခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ ၌ တာဝန် မရှိပါ။

လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လက်ခံသဘောတူခြင်း

လွတ်လပ်သောအာရှအသံအနေူဖင့်၊ ၎င်းချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မိမိသဘောဆန္ဒသက်သက်ဖြင့်၊ အချိန်မရွေ အပြောင်းအလဲ လုပ်ခွင့် ရှိသည်။ လွတ်လပ်သောအာရှအသံ၊ အင်တာနက်စာမျကိံြာကို အသုံးူပရြာ၌၊ ထိုအသုံးပြုချိန်တွင် ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ၊ လိုက်နာသုံးစြဲရမည်။

ကျနုပ်တို့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို သုံးစွဲရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြား ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ မသုံးစွဲခင် ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အသေအချာ ဖတ်စေလိုပါသည်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

မှတ်ချက်

Anonymous
2012-10-22 03:19

တပ်မတော်ထဲဝင်လျှင်စာချုပ်ချုုပ်ရပါတယ်အဲ.ဒီစာချုပ်ကမပျော်(၅)နှစ်ပျော်ရင်၁၀ဆိုပြီးတော.ရေးထားပါတယ်
၅နှစ်ပြည်လျှင်ထွက်လို.ဘာကြောင်.မရတာလဲဆိုတာပါ
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ ကူညီပေးပါ

Anonymous
2012-01-25 15:04

ကၽြန္ေတာ္က mtu ေက်ာင္းသားတစ္ဦးပါ
မတလ မွာတက္ေနပါတယ္
ေက်ာင္းသြားရာမွာ လုိင္းကားမ်ားမေျပးဆဲြသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္
rfa မွ လိုင္းကားမ်ားေျပးဆြဲေပးရန္ကူညီေျပာၾကားေပးပါဗ်ာ
မန္းသားေလး

Anonymous
2010-09-06 21:03

sailaing1980

Anonymous
2012-01-25 15:01

remark

Anonymous
2012-02-13 23:33

rotaung

Anonymous
2011-12-07 01:09

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး နီးစပ္ရာသတင္းမ်ားကို ပို႔ေပးသြားမည္။

Anonymous
2013-02-02 09:53

ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးနေမှု ့နှင့်ပါတ်သတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့ ပါသလားခင်ဗျာ... ဘာဖြင့်လို့လဲ ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာ ရဲနဲ့စစ်သားတွေဘဲတွေ့နေရလိုပါ.....

Anonymous
2012-01-25 15:01

မွတ္ခ်က္မ်ားဖတ္ရန္