ကဵန်းမာရေး၊ လူမြရေးအဖြဲႚမဵားအား ရန်ပုံငြေ ထုတ်ပေးရန် လ္တေွာက်လြာခေၞယူ


2007.01.03

AIDS_patient_150px.jpg
ူမန်မာ_ထိုင်းိံြင့် လာအိုတိုႛ ဖိုခနောက်ဆိုင် ေ႟ဋ္ဌြတိဂံနယ်ေူမ၏ ထိုင်းိံိုင်ငံဘက် ခဵန်ဆအန်းရြိ ဆေးခန်းသိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံမြ လာရောက် ဆေးကုသသော အေ့ဒ်စ် ရောဂၝသည် ရည်းစားူဖစ်သူကို အားပေးနေသော အမဵိြးသမီး။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

3 D Fundလိုႛခေၞတဲ့ ရောဂၝ ၃မဵိြး ရန်ပုံငေအြဖြဲႚက ရောဂၝ ကာကြယ်၊ တားဆီး၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ဖိုႛ စိတ်ဝင်စားမြ လ္တေွာက်လြာ ခေၞယူပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံထဲက စိတ်ဝင်စားတဲ့ အဖြဲႚအစည်းတေဆြီကို ရန်ပုံငြေပေးိံိုင်ဖိုႛအတြက် လ္တေွာက်လြာတင်ဖိုႛ ပထမဆုံး ခေၞလိုက်တာလည်းူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံထဲမြာ တီဘီ အဆုတ်ရောဂၝ၊ ငြက်ဖဵားနဲႛ HIV/AIDS ရောဂၝ သုံးမဵိြး ကာကြယ်ကုသရေး ရန်ပုံငြေ အူဖစ် မိံြစ်က စ္ဘပီး ထူထောင်လိုက်တဲ့ 3D Fund က ပထမအသုတ်အနေနဲႛ ရန်ပုံငေထြုတ်ပေးဖိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံထဲက ကဵန်းမာရေးနဲႛ လူမဝြန်ထမ်းအဖြဲႚတေဆြီက လ္တေွာက်လြာ တောင်းခံလိုက်တာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီလ္တေွာက်လြာခေၞယူတာကို စိတ်ဝင်စားမြဖော်ူပခဵက်လိုႛ ူပည်တြင်း သတင်းမီဒီယာတေမြြာ ဖော်ူပထား္ဘပီး လ္တေွာက်လြာလိုအပ်ခဵက် အသေးစိတ်ကိုတော့ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႚမြာရြိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမဵား ဆိုင်ရာ အဖြဲ႟ုံး (UNOPS) ကို အင်တာနက် အီးမေးလ်ကတဆင့် ဆက်သြယ်မေးူမန်းဖိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

3D Fund က အခုလို စိတ်ဝင်စားမြဖော်ူပခဵက် ခေၞယူရတဲ့ ရည်႟ြယ်ခဵက်က 3 D Fund အဖြဲႚဋ္ဌကီးနဲႛ ပူးပေၝင်း္ဘပီး လုပ်ငန်း အကောင်ထည်ဖော်ဘက်အူဖစ် လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ အဆင့်မီ အဖြဲႚအစည်းတေကြို ဖော်ထုတ်ဖိုႛ ူဖစ်တယ်လိုႛ အဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ ထုတ်ူပန်ခဵက်ထဲမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ 3 D Fund ရဲ့ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတြေူဖစ်တဲ့ အဆုတ်နာ တီဘီရောဂၝ၊ ငြက်ဖဵားရောဂၝနဲႛ HIV/AIDS ရောဂၝ ၃ မဵိြး ကာကြယ်၊ ကုသ စောင့်ရြောက်ရေးလုပ်ငန်းမြာ လုပိံိုင်စြမ်း၊ အရည်အခဵင်းနဲႛ အတြေႚအုကံရြြိရမြာူဖစ်္ဘပီး ၂၀၀၇ ခိုံြစ် ဧ္ဘပီလ ၁ ရက်ကနေ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်ကာလအတြင်း လုပ်ငန်း စတငိံိုင်မဲ့ အဖြဲႚတေကြို ဖော်ထုတ်ဖိုႛ ူဖစ်တယ်လိုႛဆိုပၝတယ်။

ဗန်ကောက်္ဘမိြႚက 3 D Fund လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမန်နေဂဵာ မင်္စတာ ပၝး ဂေဘောရာကို ဒီအေုကာင်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး RFAက ဆက်သြယ်မေးူမန်းရာမြာ သူက အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

မင်္စတာ ပၝး ဂေဘောရာ။ ။ စိတ်ဝင်စားမြတောင်းခံလြာကို အသေအခဵာဖတ်ရင် သိံိုင်ပၝတယ်။ ဦးစားပေးအဖြဲႚအစည်းဆိုတာ မရြိပၝဘူး။ 3 D Fund ရဲ့ စည်းမဵဉ်းသတ်မြတ်ခဵက်အရ ိံိုင်ငံရေးအဖြဲႚအစည်းတေနြဲႛ ဆက်စပ်နေတဲ့ အဖြဲႚတေကြလြဲရင် စိတ်ဝင်စားတဲ့ အဖြဲႚအစည်းအားလုံး လ္တေွာက်လြာတငိံိုင်ပၝတယ်။

ိံိုင်ငံရေးနဲႛ ပတ်သက်တဲ့ အဖြဲႚအစည်းလိုႛ ေူပာတဲ့အတြက် ူမန်မာအစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မြအောက်မြာ လူမြရေးအသင်းအဖြဲႚအူဖစ် ဖြဲႚထားတဲ့ ုကံ့ခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးအသင်းလို အဖြဲႚတေကြိုရော ရန်ပုံငြေထောက်ပံ့ဖိုႛ ရြိပၝသလားလိုႛ မေးရာမြာတော့ မင်္စတာ ဂေဘောရာက အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

မင်္စတာ ပၝး ဂေဘောရာ။ ။ ကဵနော့်အနေနဲႛ ဒီအဖြဲႚတေကြို ရန်ပုံငြေထောက်ပံ့ဖိုႛ မထင်ပၝဘူး။ တောင်းခံလြာကို ဂ႟ုတစိုက်ဖတ်ရင် သိံိုင်ပၝတယ်။ အေူခခံအားူဖင့် 3 D Fund က ငြေေုကးကို ူမန်မာဗဟိုအစိုးရနဲႛ အစိုးရအဖြဲႚအစည်းတေဆြီ ဘယ်လိုမြ ရောက်မသြားရပၝဘူူး။ ဒၝပေမဲ့ ္ဘမိြႚနယ်အဆင့် အစိုးရအာဏာပိုင်တေနြဲႛ ပူးပေၝင်း ဆောင်႟ြကိံိုင်တဲ့ ခဋ္ဋင်းခဵက်တခုတော့ ရြိပၝတယ်။ ဒၝပဲရြ္ဘိပီး ူမန်မာအစိုးရလက်ကို တိုက်႟ိုက် ငြေရောက်သြားိံိုင်မဲ့ ူဖစိံိုင်ေူခတော့ မရြိပၝဘူူး။

စိတ်ဝင်စားမြတောင်းခံလြာတေကြို စိစစ်ရာမြာလည်း အရည်အခဵင်းူပည့်မီတဲ့ အသင်းအဖြဲႚတေကြို လုပ်ငန်းစဉ် ကုန်ကဵမဲ့ ငြေေုကးပမာဏကို တင်ူပဖိုႛ အေုကာင်းုကားတာပဲူဖစ်ူဖစ်၊ ငေပြမာဏ ညၟိံိြင်းတာပဲူဖစ်ူဖစ် လုပ်မယ်လိုႛ တောင်းခံလြာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

တောင်းခံိံိုင်တဲ့ ငေအြရေအတြက်က အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေၞလာ ၁ သိန်းရြိရမြာူဖစ်္ဘပီးတော့ ၁ ိံြစ်ကနေ ၃ ိံြစ်အတြင်း လုပ်ငန်းလုပိံိုင်တဲ့ အဖြဲႚအစည်းဋ္ဌကီးတေဆြို ဒီထက်ပိုမဵားတဲ့ ငြေေုကးကို တောင်းခံိံိုင်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ လ္တေွာက်လြာပိတ်ရက်က အခု ဇန်နဝၝရီလ ၂၂ ရက် ထိုင်းိံိုင်ငံ စံတော်ခဵိန် နေႛလည် ၁၂ နာရီူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ လူလူခဵင်းကူးစကိံိုင်တဲ့ ရောဂၝတြေ လ္တေွာ့ခဵိံိုင်ဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ထောင်စိုံြစ် ရည်မြန်းခဵက်တြေ အကောင်ထည်ဖော်ဖိုႛ ရောဂၝသုံးမဵိြး ရန်ပုံငေအြဖြဲႚ 3 D Fundကို ထူထောင်ခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ုသစေုတလဵ၊ EU ဥရောပသမဂ္ဂိံိုင်ငံမဵားအဖြဲႚ၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေ၊ ဆြီဒင်နဲႛ ူဗိတိနိံိုင်ငံတိုႛက အမေရိကန်ဒေၞလာ သန်း ၁၀၀ မတည်ထားပၝတယ်။ 3 D Fund အဖြဲႚဟာ ရောဂၝ ၃ မဵိြး တိုက်ဖဵက်ရေး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Global Fund အဖြဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံက ထြက်ခြာသြားအ္ဘပီး ပေၞပေၝက်လာတဲ့ အဖြဲႚူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။