အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနား ကဵင်းပ


2007.01.04

independnce_07_150px.jpg
အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် (NLD)၏ ႟ုံးခဵြပ်တြင် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနား ကဵင်းပနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဇန်နဝၝရီ ၄ရက်၊ ုကာသပတေးနေႛ၊ နေႛလည်ပိုင်းက အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်မြာ ၅၉ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနား ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ဒီမိုကရေစီရေး အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႛအတြက် NLDက တိုက်တြန်းခဲ့သလို အခမ်းအနား ဒုတိယပိုင်းမြာ ကဵပန်း စကားေူပ္ဘာပိြင်ပြဲလည်း ဆငိံြဲခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ဒီအခမ်းအနားမြာ ပထမဦးစြာ သဘာပတိက မိန်ႛခြန်းေူပာုကားခဲ့္ဘပီး NLD အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ရဲ့ ေုကညာခဵက်နဲႛ တိုင်းနဲႛူပည်နယ်အသီးသီးက ပေးပိုႛလာတဲ့ သဝဏ်လြာမဵားကိုလည်း ဖတ်ုကားခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာူပည်သူလူထု၏ လက်ရြိ ဘဝအေူခအနေကို Journeyman Pictures က တိတ်တဆိတ် ႟ိုက်ကူးထားသည့် 'လ္တွိြႚဝြက်္ဘမိြႚတော်အတြင်းမြာ (Burma-Inside the Secret City' အမည်ရြိ ဗီဒီယို သတင်းကားကို အင်တာနက်တြင် ုကည့်႟ြိံိုင်ပၝသည်။ ဗီဒီယို ုကည့်ရန်။

play_button_small.jpg

အခုနြစ် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ရဲ့ ေုကညာခဵက်မြာတော့ လြတ်လပ်ရေးအတြက် နည်းမဵိြးစုံနဲႛ ဋ္ဌကိြးပမ်းခဲ့ုကပုံတြေ ၊ လြတ်လပ်ရေးအတြက် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီႌြတ်မရြဲ့ အရေးပၝတဲ့ အခန်းက္ပ၊ ိံိုင်ငံခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ ူပည်သူအမဵားအူပားက အသက်ပေၝင်းမဵားစြာ ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ လြတ်လပ်ရေးဟာ လုံးဝလြတ်လပ်တဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံ ူဖစ်ပေၞရေးနဲႛ လြတ်လပ်စြာ ထင်ူမင် ယူဆိံိုင်ခြင့်၊ ေူပာဆိုခြင့်၊ ရေးသားခြင့်၊ စည်း႟ုံးခြင့် စတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခြင့်အရေးမဵား ခံစားိံိုင်ရေး ူဖစ်ပေမဲ့ လြတ်လပ်ရေးဖခင်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်း မ္တေွာ်မြန်းခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ိံိုင်ငံတော် ူဖစ်မလာသေးတာ ဝမ်းနည်းဖြယ် တြေႚူမင်ရေုကာင်း ရေးသားထားပၝတယ်။

အခုေုကညာခဵက်ထဲမြာ NLD ပၝတီ အထြေထြေ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ရဲ့ မိန်ႛခြန်းတေထြဲက အုကမ်းမဖက်ရေးမူ၊ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးမူ၊ လူသားခဵင်း စာနာ ထောက်ထားရေး အကူအညီ၊ လူမြရေးလုပ်ငန်းတေနြဲႛ ပတ်သက်တဲ့ အေူခအနေတြေ၊ ဒီမိုကရေစနစ်ရဲ့အိံြစ်သာရတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့လည်း ေုကညာခဵက်မြာ ကောကိုံတ် ဖော်ူပခဲ့ပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်ထဲက တစိတ်တပိုင်းကို ပၝတီေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးူမင့်သိန်းက RFAကို ေူပာူပခဲ့ပၝတယ်။ တိုင်းူပည်နဲႛ ူပည်သူလူထု အကဵိြးအတြက် ကိုယ်ကဵိြးမငဲ့ပဲ စြန်ႚလြတ် စြန်ႚစား အနစ်နာခံခဲ့ုကတဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းနဲႛတကြ မဵိြးခဵစ်ခေၝင်းဆောင်ဋ္ဌကီးမဵားက လြတ်လပ်ရေးကို ရအောင် ယူပေးခဲ့ုကတဲ့ အဆုံးစြန်သော ရည်မြန်းခဵက်ကတော့ ူပည်ထောင်စုဖြား တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးစုမဵားအားလုံး စည်းလုံး ညီႌြတ်စြာနဲႛ ဒီမိုကရေစီနဲႛ လူႛအခြင့်အရေးမဵား ခံစား စံစားိံိုင်ုကဖိုႛ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝေုကာင့် အခုလို လြတ်လပ်ရေးနေႚ နေႛထူးအခၝသမယမြာ အမဵိြးသားခေၝင်းဆောင် အာဇာနည်ဋ္ဌကီးမဵား လိုလားတဲ့ ရည်မြန်းခဵက်ကို လဵစ်လဵမြ႟ပြဲ တမဵိြးသားလုံး ူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူႛအခြင့်အရေးတိုႛကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် မလြဲမသြေ လိုအပ်နေေုကာင်း လြတ်လပ်ရေးနေႛ ေုကညာခဵက်ကို ဦးူမင့်သိန်းက ဖတ်ူပခဲ့ပၝတယ်။

ဒီလိုအပ်ခဵက်ေုကာင့် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးနဲႛ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးတြေ လိုအပ်န္ဘေပီး ဒီလိုအေူခအနေကို အကောင်အထည်ဖောိံိုင်ဖိုႛအတြက် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၊ ဦးတင်ဦး ၊ ဦးခြန်ထြန်းဦး၊ ကိုမင်းကိုံိုင်နဲႛ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်မဵားအပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားအားလုံး လြတ်ပေးဖိုႛ၊ ပၝတီ႟ုံးခန်းမဵားအားလုံး ူပန်လည်ဖြင့်ခြင့်ပေးဖိုႛ၊ ဒီမိုကရေစီ ကဵင့်စဉ်မဵားအရ စည်း႟ုံးလြပ်ရြားခြင့်ပေးဖိုႛ ၊ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်တေကြို အတင်း အကဵပ်ကိုင်္ဘပီး ပၝတီကနေ ိုံတ်ထြက်ခိုင်းနေတာတြေ ရပ်တန်ႛဖိုႛ နအဖစစ်အစိုးရကို NLD ပၝတီက တိုက်တြန်းလိုက်ပၝတယ်။

လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနား ဒုတိယပိုင်းမြာတော့ ကဵပန်းစကားေူပ္ဘာပိြင်ပြဲ ကဵင်းပပေးခဲ့ပၝတယ်။ ဒ္ဘီပိြင်ပြဲအတြက် ခေၝင်းစဉ်တခဵိြႚကတော့ လြတ်လပ်ရေးသည် ပဓာန ဒီမိုကရေစီရေးသည် ထာဝရ၊ ူမန်မာူပည်သာ ဒီမိုကရေစီရခဲ့သော်၊ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ ဒီမိုကရေစီ၊ ူပည်သူႛ တပ်မတော်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ လူထုလြတ်လပ်မြ ိံိုင်ငံတိုးတက်မယ် စတာတေပြဲ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။