ကလေးမဵားနေႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် စာစီစာကုံးဆု


2007.01.24

ASSK_students_200px.jpg
မကြေးတိုင်းသိုႛ ၂၀၀၂ခိုံြစ် ဇြန်လက ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် ခရီးလြည့်လည်စဉ် ကေဵာင်းသူ ကေဵာင်းသားလေးမဵားိံြင့် အတူ အမြတ်တရ ႟ိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မြေးနေႛ ူဖစ်တဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛ အတြက် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖဲြႚခဵြပ်ကနေ စာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲြ ကဵင်းပမြာူဖစ်ေုကာင်း သတင်းရရြိပၝတယ်။ ဒီ စာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲြ အိံိုင်ရသူတေကြို ဒေၞဆောင်ဆန်းစုုကည်ကို ဂုဏ်ူပတြဲ့အနေနဲႛ သတ်မြတ်ထားတဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် စာစီစာကုံးဆု ခဵီးူမြင့်မြာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မြေးနေႛူဖစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝၝရီလ ၁၃ ရက်နေႛ ူမန်မာိံိုင်ငံ ကလေးမဵားနေႛကို ရည်႟ြယ်္ဘပီး ူမန်မာဘာသာ နဲႛ စာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲကြို ူပလြုပ်မြာူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီစာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲမြြာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုတြေ ေ႟ြးခဵယ်ခဵီးူမၟင့်မယ်လိုႛ အဖဲြႚခဵြပ် ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ဦးူမင့်သိန်းက ရြင်းူပခဲ့ပၝတယ်။

ဒီစာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲကြို အသက် ၃၅ ိံြစ်အောက် အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖဲြႚခဵြပ် အဖဲြႚဝင်လူငယ်တြေ ဒၝမမြဟုတ် အဖဲြႚခဵြပ်အဖဲြႚဝင်တေရြဲ့ သားသမီးတြေ ဝင်ရောက် ယြဉ်္ဘပိြငိံိုင်တယ်လိုႛ စည်းကမ်းသတ်မြတ်ထားပၝတယ်။

စာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲကြို တိံိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲႛ ူပလြုပ်မြာူဖစ်္ဘပီး၊ လာရောက်ေူဖဆိုရမဲ့၊ နေရာကို အထက် ူမန်မာူပည်အတြက် မ္ဈိံလေးကို သတ်မြတ်ထား္ဘပီး၊ အောက်ူမန်မာူပည်အတြက် အဖဲြႚခဵြပ်ဌာနခဵြပ်႟ုံးကို သတ်မြတ်ထားပၝတယ်။

အထက်ူမန်မာူပည် မ္ဈိံလေးမြာ ပၝဝင်ယြဉ်္ဘပိြင်ေူဖဆိုရမဲ့ ူပည်နယ်တေကြတော့၊ ကခဵင်၊ ခဵင်း၊ ရြမ်း စစ်ကိုင်း၊ မကြေး၊ မ္ဈိံလေးတိုႛူဖစ်္ဘပီး၊ အောက်ူမန်မာူပည်မြာ ေူဖဆိုရမဲ့ ူပည်နယ်တေကြတော့၊ ကရင်၊ မြန်၊ ရခိုင်၊ တနသဿာရီ၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ ရန်ကုန်တိုႛူဖစ်ပၝတယ်။

ဒ္ဘီပိြင်ပဲကြို ဝင်ရောက် ယြဉ်္ဘပိြင်လိုရင် ဋ္ဌကိတြင်စာရင်းပေးသြင်းရမြာ ူဖစ်္ဘပီး၊ ဇိံဍ္ဍဝၝရီလ ၃၀ ရက်နေႛ နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးသြင်းရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။ စာစီစာကုံး ္ဘပိြင်ပဲြ ေူဖဆိုရမဲ့ရက်ကတော့၊ ဖေဖော်ဝၝရီလ ၂ ရက်နေႛ မနက် ၁၀ နာရီမြာ တ္ဘပိြင်နက်တည်း ကဵင်းပမြာူဖစ်ပၝတယ်။

စာစီစာကုံးရဲ့ခေၝင်းစဉ်ကတော့ ပညာရေး နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး၊ အနာဂတ်ူမန်မာိံိုင်ငံပညာရေး အတြက် မိမိရဲ့ရည်႟ြယ်ခဵက်တြေ အေုကာင်းဖော်ူပရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

္ဘပိြင်ပဲဝြင် စာစီစာကုံးတေကြိုတော့၊ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီ အဖဲြႚခဵြပ် စာစီစာကုံး ္ဘပိြင်ပဲြ ဋ္ဌကီးုကပ်ရေး ကော်မတီက စိစစ် ေ႟ြးခဵယ်သြားမြာူဖစ်္ဘပီး၊ ဆုရတဲ့ သူတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီလ ၁၃ ရက်နေႛ ရန်ကုန် ဌာနခဵြပ်႟ုံးမြာ ကလေးမဵားနေႛ ကဵင်းပတဲ့အခၝ ဆုခဵီးူမင့်သြားမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ခဵီးူမင့်မဲ့ ဆုရဲ့ အမည်ကတော့ 'ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်စာစီစာကုံးဆု' ူဖစ်ပၝတယ်။

အခုလို နေအိမ်အကဵယ်ခဵြပ် ကဵခံနေရတဲ့ ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ဂုဏ်ူပတြဲ့အနေနဲႛ စာစီစာကုံး္ဘပိြင်ပဲြ ကဵင်းပနေသလိုပဲ၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကမႝာပေၞကတဦးတည်းသော ိံိုဘယ်လ် ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးဆုရြင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို လာရောက်တြေႚဆုံဖိုႛ ိံိုင်ငံတကာက ိံိုဘယ်လ် ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေး ဆုရြင် ၁၃ ဦးက ူမန်မာ နအဖ သံ႟ုံးတေမြြာ ူပည်ဝင်ခြင့်ဗီဇာ လ္တေွာက်ထားတာ အခုထက်ထိ အေုကာင်းမူပန်သေးဘူးလိုႛ ိံိုဘယ်လ်ဆုရြင်တေကြ ေူပာဆိုပၝတယ်။

အီရနိံိုင်ငံက ိံိုဘယ်လ် ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးဆုရြင် ရြိရင် အီဘာဒီကေူပာဆိုရာမြာ သူတိုႛ အနေနဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကိုတြေႚဆုံဖိုႛ ဒီ ဇန်နဝၝရီ လဆန်းပိုင်းကတည်းက ူမန်မာသံ႟ုံးတေမြြာ ူပည်ဝင်ခြင့်ဗီဇာ လေဵာက်ထားခဲ့ပေမဲ့ အခုထက်ထိ အေုကာင်းူပန်ုကားူခင်းမရြိသေးဘူူးလိုႛ ေူပာဆိုပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် အမေရိကနိံိုင်ငံက မိစ် ဂဵိဒြီ ဝီလဵမ်စ်ကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံက ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ိံိုဘယ်လ်ဆုရြင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို သြားရောက်တြေႚဆုံဖိုႛ ူပည်ဝင်ခြင့်ဗီဇာ လ္တေွာက်ထားတာ ူမန်မာနအဖ အာဏာပိုင်တေကြ ဒီကနေႛအထိ အေုကာင်းမူပန်သေးဘူးလိုႛ ကင်ညာိံိုင်ငံက ကမႝာ့ လူမြရေးညီလာခံ တက်ရောက်နေစဉ် သတင်းထောက်တေကြို ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။