စစ်အစိုးရ၏ အေူခခံဥပဒေကို လုံူခံြရေးကောင်စီ လက်မခံရေး ဥပဒေမူုကမ်း


2008.03.19

congress_200px.jpg
ူမန်မာစစ်အစိုးရက ူပှူာန်းရန် ဋ္ဌကိြးပမ်းနေသည့် အေူခခံဥပဒေကို လက်မခံရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီတြင် အမေရိကန်သမတ ကိုယ်တိုင် တင်ူပတောင်းဆိုမည့် ဥပဒေမူုကမ်းကို ယခုအခၝ အမေရိကန် အောက်လြတ်တော်တြင် တင်သြင်းထား္ဘပီ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ူမန်မာစစ်အစိုးရ ူပဌာန်းမဲ့ ဖဲြႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံအေူခခံစည်းမဵဉ်းကို ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခြံရေးကောင်စီက လက်ခူံခင်းမူပဖြိုႛ လု္ဘံခြံရေးကောင်စီကို အမေရိကန် သမတ အနေနဲႛ တောင်းဆိုရမဲ့၊ ဆုံးူဖတ်ခဵက်တရပ်ကို အမေရိကန်အောက်လြတ်တော်က ူပဌာန်းရေးအတြက် အမတ် ၃ ဦးက ဦးဆောင်္ဘပီး တင်သြင်းခဲ့ပၝတယ်။ အခုလို တင်သြင်းခဲ့တဲ့ အပေၞ US Campaign for Burma အဖဲြႚဋ္ဌကီးက ဋ္ဌကိဆြိုထောက်ခံလိုက်ပၝတယ်။

ဒီမူုကမ်းတင်သြင်းတာကို ဝၝရြင်တန်အေူခစိုက် US Campaign for Burma အဖဲြႚဋ္ဌကီးက ထောက်ခံဋ္ဌကိဆြိုေုကာင်း မနေႛက မတ်လ ၁၇ ရက်နေႛမြာ ေုကညာခဵက် တစောင်ထုတ်ူပန်ခဲ့တာပၝ။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၄ ရက်နေႛက အမေရိကန်အောက်လြတ်တော် ိံိုင်ငူံခား ရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကှူ ဟာဝပ်ဘားမန်း ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်္ဘပီး လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ၃ ဦးက ဒီမူုကမ်းကို တင်သြင်းခဲ့တာပၝ။

ူပည်သူလူထုရဲ့ဆ္ဋိံကို မဵက်ကြယ်ူပ္ဘြပီး၊ စစ်အစိုးရ စိတ်ဋ္ဌကိြက်ရေးဆဲထြားတဲ့ ဖဲြႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံစည်းမဵဉ်းကို ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခြံရေးကောင်စီက လက်မခံဖိုႛ အမေရိကန် သမတ ကိုယ်တိုင် တင်ူပပေးဖိုႛ ူပဌာန်းမဲ့ ဥပဒေူဖစ်တာေုကာင့် ထောက်ခံဋ္ဌကိဆြိုရတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ US Campaign for Burma အဖဲြႚဋ္ဌကီးရဲ့မူဝၝဒရေးရာ ႌြန်ုကားရေးမြြး ဦးအောင်ဒင်က ေူပာပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။ “ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ဒီလူထုဆ္ဋိံခံယူပြဲက ူဖစ်ပေၞလာမဲ့ ဒီဖြဲႚစည်းပုံကို လက်မခုံကဖိုႛ အခုလိုမဵိြး အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု အောက်လြတ်တော်အမတ်မဵားကန္ဘေပီးတော့ သမတကို တင်ူပတဲ့ ဥပဒေမူုကမ်းတရပ်ကို အခုအောက်လြတ်တော်မြာ တင်သြင်းတယ်၊ အဲဒၝကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ထောက်ခံဋ္ဌကိဆြိုတယ်၊ အလားတူပဲ ိံိုင်ငံတကာမြာရြိတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တေကြလည်း သူတိုႛ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အစိုးရတေကြို အလားတူမဵိြး ဖိအားပေး္ဘပီးတော့ နအဖက မုကာခင် အတင်းအဓမ္ထ အတည်ူပြတော့မဲ့ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေကို ိံိုင်ငံတကာ အစိုးရတေကြ အသိအမြတ်မူပြုကဖိုႛ၊ လက်မခုံကဖိုႛ၊ ူငင်းပယ်ုကဖိုႛ လြံႛဆော် လြပ်ရြားုကမယ်ဆိုလိုႛရြိရင် အင်မတန် ဋ္ဌကီးမားတဲ့ သက်ရောက်မဋ္ဌြကီး ူဖစ်လိမ့်မယ်လိုႛလည်း ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူမင်တယ်။”

ဒီ အဆိုူပလြြာမူုကမ်းကို အောင်လြတ်တော် ိံိုင်ငူံခားရေးရာကော်မတီက သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိြလ်တေကြို ုကားနာစစ်ဆေး္ဘပီး ဥပဒေမူုကမ်းအူဖစ် တင်သြင်းဖိုႛ ူပင်ဆင်ပေးရမြာူဖစ်ပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။ “ဒီဥပဒေမူုကမ်းက အခုအောက်လြတ်တော်မြာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ သောုကာနေႛက တင်သြင်းတယ်၊ တင်သြင်း္ဘပီး္ဘပီးခဵင်းပဲ အောက်လြတ်တော် ိံိုင်ငူံခားရေးရာ ကော်မတီကို ဆက်လက် စဉ်းစားဖိုႛ တာဝန်ပေးလိုက်တယ်၊ အောက်လြတ်တော် ိံိုင်ငူံခားရေးရာ ကော်မတီကလည်း မုကာခင် ဆြေးေိံြးုကပၝလိမ့်မယ်၊ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ ဒီဥပဒေမူုကမ်း ဦးဆောင်တင်သြင်းတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် သုံးယောက်ထဲမြာ ိံြစ်ယောက်က ဒီ အောက်လြတ်တော် ိံိုင်ငူံခားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကှူနဲႛ ဒုတိယတာဝန်ရြိ ပုဂ္ဂိြလ်၊ သူတိုႛ ိံြစ်ယောက်စလုံး ပၝနေတယ်၊ ဥက္ကှူ ဟားဝပ် ဘားမင်းဆိုတာ သူပၝတယ်၊ နောက်တခၝ ဒုတိယ တာဝန်အရြိဆုံး ပုဂ္ဂိြလ်ူဖစ်တဲ့ အမဵိြးသမီးလြတ်တော်အမတ် အင်လီယာနာ ႟ိုႚစ်ပၝတယ်၊ ဒီပုဂ္ဂိြလိံြစ်ယောက်က ဦးဆောင်တင်သြင်းတဲ့ ဥပဒေမူုကမ်း ူဖစ်တာေုကာင့်မိုႛလိုႛ သူတိုႛိံြစ်ယောက် ဦးဆောင်တဲ့ အောက်လြတ်တော် ိံိုင်ငူံခားရေးရာ ကော်မတီမြာ မုကာခင်မြာ ဆြေးေိံြး္ဘပီးတော့ ဆုံးူဖတ်ခဵက်ကဵ္ဘပီး လြတ်တောိံြစ်ရပ်စလုံးကို မဲခြဲဖိုႛ တင်ူပပၝလိမ့်မယ်။”

အောက်လြတ်တော်က အတည်ူပရြင် အထက်လြတ်တော်ကို ဆက်လက် တင်ူပရမြာူဖစ်ပၝတယ်။ အထက်လြတ်တော်က အတည်ူပခြဲ့ရရင် သမတ ဆီရောက်္ဘပီး ဥပဒေအူဖစ်ူပဌာန်းဖိုႛ သမတက ဆုံးူဖတ်လက်မြတ်ထိုးရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီ ဥပဒေ အတည်ူဖစ်လာရင် အမေရိကန်သမတ ကိုယ်တိုင် ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခြံရေးကောင်စီမြာ စစ်အစိုးရ ရေးဆဲထြားတဲ့ ဖဲြႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံစည်းမဵဉ်းကို ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခြံရေးကောင်စီကနေ လက်မခံဖိုႛ တင်ူပပေးရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။