ဘာသာပေၝင်းစုံ ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲမဵား ူပလြုပ်ရန် တိုက်တြန်းိံိြးဆော်


2007.10.03

multi_faith_200px.jpg
ူမန်မာူပည်သူမဵား ဘေးအ္ဈိံရာယ် ကင်းရြင်းစေရန် မလေးရြားိံိုင်ငံ ကြာလာလမ်ပူ္ဘမိြႚတြင် ဘာသာပေၝင်းစုံ ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲကို အောက်တိုဘာ ၂ရက်နေႛ ညက ူပလြုပ်ခဲ့ရာ တက်ရောက်လာုကသော ဟ္ဋိံြ၊ ဆစ်ခ်၊ ဗုဒ္ဌဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ အင်္စလာမ် ဘာသာရေး ခေၝင်းဆောင်မဵား ူဖစ်ပၝသည်။ ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစု၊ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား၊ တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးမဵား ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်ရေးအဖြဲႚနဲႛ အိုံပညာရြင်မဵားအဖြဲႚတြေ အပၝအဝင် လူထုလူတန်းစား အဖြဲႚ ၉ ဖြဲႚ ပၝဝင်တဲ့ လူထုလြပ်ရြားမြ ဋ္ဌကီးုကပ်ရေးကော်မတီက တိံိုင်ငံလုံး ဘာသာပေၝင်းစုံ ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတြေ ကဵင်းပသြားဖိုႛ အောက်တိုဘာ ၃ရက် ဒီကနေႛ တိုက်တြန်း ိံြိးဆော်လိုက်ပၝတယ်။

လာမဲ့ သောုကာနေႛကစ္ဘပီး ၃ ရက်ုကာ ဘာသာပေၝင်းစုံ ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတြေ ူမန်မာိံိုင်ငံတဝန်းလုံး လုပ်ဆောင်သြားဖိုႛ ဒီအဖြဲႚ ၉ ဖြဲႚပၝ လူထုလြပ်ရြားမြ ဋ္ဌကီးုကပ်ရေးကော်မတီက ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်လိုက်တာပၝ။ ဒီေုကညာခဵက်ကို ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေၝင်းစု ဦးဆောင် သံဃာတော်တပၝးက ခုလို ဖတ်ူပပၝတယ်။

(၁) ရဟန်းရြင်လူ ကေဵာင်းသားူပည်သူ အပေၝင်းတိုႛ စစ်အာဏာရြင်တစု၏ လူမဆန်စြာ ဖမ်းဆီံြိပ်စက်မြ အုကမ်းဖက် သတ်ူဖတ်မြအောက်တြင် သာသနာတော်ထြန်းကားရေးနဲႛ တမဵြိးသားလုံးလြတ်ေူမာက်ရေးအတြက် အသက်ပေးလြခြဲ့ုကသော ရဟန်းအာဇာနည်မဵားိံြင့် ကေဵာင်းသားူပည်သူ အာဇာနည်အပေၝင်း၏ ဋ္ဌကီးူမတ်သော ဂုဏ်ပုဒ်မဵားအား ႟ြတ်ဖတ်ပူဇော်၍ ဝမ်းနည်းူခင်းအထိမ်းအမြတ် ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲမဵားအား ိံိုင်ငံတဝန်းလုံး ကဵင်းပသြားုကမည် ူဖစ်သည်။

(၂) လူမဵြိးအသီးသီးမြ သက်ဆိုင်ရာဘာသာမဵားအလိုက် တန်ခိုးဋ္ဌကီးဘုရားမဵား၊ ဘုရားရြိခိုးကေဵာင်းမဵား၊ ဗလီကေဵာင်းမဵား၊ ဘုံကေဵာင်းမဵားတြင် ၅-၁၀-၂၀၀၇ မြ ၇-၁၀-၂၀၀၇ အထိ သောုကာ၊ စနေ၊ တနဂဿေိံြ ၃ ရက်တိတိ ဖယောင်းတိုင်မဵား ထြန်းႌြိပူဇော်၍ တိတ်ဆိတ်္ဘငိမ်သက်စြာူဖင့် ဆုတောင်း သင်္စာူပြူခင်းမဵားအား ူပလြုပ်သြားမည်။

ဗုဒ္ဌဘာသာဝင်တေအြနေနဲႛ နေအိမ်တေမြြာရြိတဲ့ ဘုရားကေဵာင်းဆောင်မဵားမြာ ဒီကနေႛက စ္ဘပီး သာသနာ့အလံမဵား စိုက်ထူထားူခင်းအားူဖင့်၊ ကဵဆုံးသြားသည့် ရဟန်းအာဇာနည်အပေၝင်းတိုႛ၏ ထြန်းေူပာင်သော သာသနာ့သမိုင်းအား မော်ကြန်းတင်သြားမည်လိုႛလည်း ဆက်လက် ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီလို ဆုတောင်းသင်္စာူပရြာမြာ

ထိုသိုႛဆုတောင်း သင်္စာူပြုကရာတြင် (က) စစ်အာဏာရြင် မင်းဆိုး၊ မင်းညစ်တိုႛ၏ ဖိံြိပ်အုပ်စိုး သြေးစုပ်ခဵယ်လြယ်မြအောက်မြ အူမန်ဆုံးလြတ်ေူမာက်၍ တိုင်းူပည်္ဘငိမ်းခဵမ်း သာယာပၝစေေုကာင်း၊ (ခ) မတရားဖမ်းဆီးခဵြပ်ေိံြာင် ိံြိပ်စက် ႌြင်းပန်းခံနေရသော သံဃာတော်မဵား၊ ကေဵာင်းသားလူငယ်မဵားိံြင့် ူပည်သူမဵား အူမန်ဆုံးူပန်လည် လြတ်ေူမာက်ပၝစေေုကာင်း၊ (ဂ) အသက်ပေးလြသြြားုကသော အာဇာနည်အပေၝင်း လိုလားတောင့်တခဲ့သည့် လြတ်ေူမာက်ရေး တရားမ္တွတရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတိုႛအတြက် သြေးစည်းညီႌြတ်စြာူဖင့် စစ်အာဏာရြင်စနစ်ကို ူမန်မာ့လူႛအဖြဲႚအစည်း၏ ခေတ်သစ်သမိုင်းေုကာင်းပေၞမြ အ္ဘပီးအပိုင် ဖယ်ရြားသြားမည်ူဖစ်ေုကာင်း လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်း သင်္စာူပသြြားုကမည် ူဖစ်သည်။ လူထုလြပ်ရြားမြ ဋ္ဌကီးုကပ်ရေးကော်မတီ။

ဒီကနေႛ ထုတ်ူပန်လိုက်တဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေၝင်းစု၊ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားမဵား၊ တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးမဵားပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်ရေးအဖြဲႚနဲႛ အိုံပညာရြင်မဵားအဖြဲႚတြေ အပၝအဝင် လူထုလူတန်းစား အဖြဲႚ ၉ ဖြဲႚပၝဝင်တဲ့ လူထုလြပ်ရြားမြ ဋ္ဌကီးုကပ်ရေးကော်မတီက ဒီကနေႛ ထုတ်ူပန်လိုက်တဲ့ ူပည်သူလူထုသိုႛ တိုက်တြန်းိံြိးဆော်စာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီ လူထုလြပ်ရြားမြ ဋ္ဌကီးုကပ်ရေးကော်မတီရဲ့ တိုက်တြန်း ိံြိးဆော်ခဵက်မြာ လူထုဋ္ဌကီးတရပ်လုံး ပူးပေၝင်း ပၝဝင်ဆောင်႟ြက်ုကဖိုႛ အရေးဋ္ဌကီးတယ်လိုႛ တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးမဵား ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်ရေးအဖြဲႚ၊ ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် ကိုတင်ထူးအောင်က ခုလို ေူပာပၝတယ်။

“လူထုက ဘယ်လောက်ပၝဝင်ဆောင်႟ြက်ဖိုႛ အရေးပၝသလဲဆိုတော့ ဒၝဟာ ကဵနော်တိုႛရဲ့ ဆ္ဋိံတေကြို အခုအခဵိန်ခၝမြာ အကဵပ်အတည်းုကားမြာ ထုတ်ဖော်ဖိုႛအတြက် တနည်းအားူဖင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း တရပ်ူဖစ်တယ်ပေၝ့။ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛ အခုအခဵိန်မြာ လမ်းပေၞထြက်ဖိုႛ မလြယ်သလို နောက်ူပင်ဆင်စရာရြိတာတေကြို ူပင်ဆင်ဖိုႛ သပိတ်ကို ရပ်နားလိုက်တဲ့အတြက်ေုကာင့် ဒၝဟာ အခုအခဵိန်မြာ ဒီလို ဝတ်ူပဆြုတောင်းဖိုႛအတြက် လုပ်တဲ့အခဵက်တေပြင်လ္တွင် အရေးပၝဆုံးူဖစ်တယ်။ ဒၝကိုလူထုအနေနဲႛ လိုက်ပၝဆောင်႟ြက်လိမ့်မယ်လိုႛလည်း ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛ ယုံတယ်။”

၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသူတဦးူဖစ်သူ မမီးမီးကလည်း ကဵဆုံးသြားတဲ့ ရဟန်းရြင်လူတေကြို ဦးႌြတ်ဂုဏ်ူပတြဲ့အနေနဲႛ သူတိုႛ ကဵဆုံးသြားတဲ့ နေရာတခဵိြႚမြာ ပန်းခြေတြေ ခဵုကတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

“အနာဂတိံိုင်ငံတော်အတြက် အသက်ခ္ဌိံာကို ပေးလြသြြားတဲ့ ရဟန်းအာဇာနည်၊ ကေဵာင်းသားအာဇာနည်မဵားကို ကဵမတိုႛဟာ ဒီနေႛ ဒီအခဵိန်မြာ ကဵမတိုႛ ၈၈ မဵြိးဆက်ကေဵာင်းသားတေအြနေနဲႛ သပိတ်ကြပ်ကဲမြကော်မတီ ပူးပေၝင်း္ဘပီးတော့ ူပည်သူမဵားနဲႛ လက်တြဲ္ဘပီးတော့ ရန်ကုန်္ဘမိြႚနေရာ အိံြံႛအူပား သူတိုႛကဵဆုံးခဲ့တဲ့နေရာတေမြြာ ဒီနေႛဒီအခဵိန်ကစ္ဘပီး ကဵမတိုႛဟာ ပန်းခြေ၊ ပန်းူခင်း၊ ပန်းစည်းမဵား သြားရောက်ခဵ္ဘပီး ဂုဏ်ူပအြလေးူပခြဲ့ပၝတယ်။ အာဏာရြင် အစိုးရဟာ ဒီနေႛဒီအခဵိန်မြာ ူပည်သူတြေ ေုကာက်သြားပၝ္ဘပီလိုႛ သူတိုႛဟာ လက်နက်အားကိုးနဲႛ အိံိုင်ကဵင့်္ဘပီးတော့ ူပည်သူတြေေုကာက်သြားပၝ္ဘပီလိုႛ သတ်မြတ်နေုကပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ ကဵမတိုႛ ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ အသိဉာဏ်ရြိတဲ့ လူတြေူဖစ်ပၝတယ်။ မိမိအခြင့်အရေးကို မိမိတိုႛ ယူတတ်ုကတဲ့သူတြေူဖစ်ပၝတယ်။ ကဵဆုံးသြားတဲ့သူတေအြတြက် ဆုတောင်းရင်းနဲႛ ကဵန်ခဲ့တဲ့ ကဵမတိုႛရဲ့ ူပည်သူတေဟြာလည်း ဒီကဵဆုံးသြားတဲ့သူတေရြဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲႛ ထပ်တူထပ်မ္တွ ဒီအာဏာရြင်စနစ် ကဵဆုံးတဲ့အထိ တိုက်ပြဲဝင်မယ်လိုႛ ကတိသင်္စာူပပြၝတယ်။ အဲဒၝေုကာင့်မိုႛ ကဵမတိုႛက ဒီဆုတောင်းပြဲဟာ စစ်အာဏာရြင်စနစ်ကဵဆုံးရေးနဲႛ အရမ်းကို ဆက်စပ်နေပၝတယ်။”

လာမဲ့သောုကာနေႛက စတင်္ဘပီး၊ ူမန်မာိံိုင်ငံတဝန်း ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတြေ လုပ်ဖိုႛ တိုက်တြန်းထားတဲ့ ေုကညာခဵက်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသူ မမီးမီး ေူပာသြားတာပၝ။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။