ူမန်မာ့အရေး ဦးစားပေးဆြေးေိံြးစရာူဖစ်ေုကာင်း သုံးိံိုင်ငံ ပူးတြဲေုကညာခဵက်ထုတ်


2008.01.25

world_eco_forum_2008_200px.jpg
ဆြစ်ဇာလနိံိုင်ငံ ဒၝဗိုႛစ်္ဘမိြႚတြင် ကဵင်းပနေသော ၂၀၀၈ခိုံြစ်၊ ကမႝာ့စီးပြားရေး ဆြေးေိံြးပြဲ တက်ရောက်သူမဵား၏ စဉ်းစားဉာဏ်ထုတ် ိံြီးေိံြာပြဲ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ဆြစ်ဇာလနိံိုင်ငံ ဒၝဗိုႛစ်္ဘမိြႚမြာ ကဵင်းပနေတဲ့ World Economic Forum ခေၞ ကမႝာ့ စီးပြားရေးဆြေးေိံြးပြဲမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံဒီမိုကရေစီ အသြင်ကူးေူပာင်းရေးကိင်္စဟာ ဦးစားပေး ဆြေးေိံြးစရာကိင်္စူဖစ်ေုကာင်း အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု၊ ္ဘဗိတိန်နဲႛ ူပင်သစိံိုင်ငံတိုႛရဲ့ ပူးတြဲေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထား္ဘပီး ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ ကိုယ့်ူပည်သူတေရြဲ့ လူႛအခြင့်အရေးတေအြပေၞ လေးစားသမြ ရြိလာအောင် ဝိုင်းဝန်း ပူးပေၝင်းဖိအားပေးုကဖိုႛလည်း ကမႝာ့ခေၝင်းဆောင်တေကြို တိုက်တြန်းထားပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်ကို အမေရိကန် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မီးင်္စ ကြန်ဒိုလီဇာ ႟ိုက်စ်၊ ္ဘဗိတိနိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးမင်္စတာ ဒေးဗစ် မီလီဗန်း နဲႛ ူပင်သစိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ဘားနဒ် ကော့ခဵ်နာတိုႛ ပုူးတြဲထုတ်ူပန်လိုက်ုကတာပၝ။

ဆြစ်ဇာလန်က တောင်စခန်း္ဘမိြႚ ဒၝဗိုႛစ်မြာ ိံြစ်စဉ်ကဵင်းပ္ဘမဲူဖစ်တဲ့ ကမႝာ့စီးပြားရေးဆြေးေိံြးပြဲကို ဇန်နဝၝရီ ၂၃ရက် ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဌဟူးနေႛက စတင်ခဲ့တာူဖစ်္ဘပီး (၅)ရက်ုကာ ကဵင်းပမြာူဖစ်မြာတယ်။ ဒီပြဲဟာ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့ ိံိုင်ငံတကာဆြေးေိံြးပြဲတေထြဲမြာ တခုအပၝအဝင်ူဖစ်ပၝတယ်။ ကမႝာတဝန်း ိံိုင်ငံရေး၊ စီးပြားရေး၊ ပညာရေး၊ သိပဍ္ဎံနဲႛနည်းပညာ စတဲ့ နယ်ပယ်စုံက ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ခေၝင်းဆောင်တြေ တက်ရောက်ုကတာပၝ။ ဒီံြစ်မြာ နယ်ပယ်စုံက ခေၝင်းဆောင်ပေၝင်း ၂၅၀၀ တက်ရောက်ုကပၝတယ်။

ဒၝဗိုႛစ်ဆြေးေိံြးပြဲမြာ အခုလို ိံိုင်ငံဋ္ဌကီးသုံးိံိုင်ငံက ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတေပြူးတြဲ္ဘပီး ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အတြက် ေုကညာခဵက်ထုတ်ူပန်တောင်းဆိုတာမဵိြးဟာ ထူးူခားတယ်လိုႛ အေပီသတင်းကဆိုပၝတယ်။ အဲဒီေုကညာခဵက်ထဲမြာလည်း ဘယ်ဆြေးေိံြးပြဲမြ ကမႝာ့နယ်ပယ်ပေၝင်းစုံက ခေၝင်းဆောင်တြေ အခုလောက် မဵားမဵားပၝဝင်တာမဵိြး မရြိတဲ့အတြက် ဒၝဗိုႛစ်ဆြေးေိံြးပြဲဟာ တမူထူးူခားေုကာင်း စတင် ေူပာဆိုထားပၝတယ်။

ိံြစ်သုံးဆယ်ကေဵာ် ိံြစ်စဉ်ကဵင်းပလာခဲ့တဲ့ ဒၝဗိုႛစ်ဆြေးေိံြးပြဲဟာ ကမႝာ့ိံိုင်ငံအားလုံးအတြက် အလေးထားရမဲ့ ိံိုင်ငံတကာူင်္ပံနာတေကြို အတူပူးပေၝင်း ကိုင်တြယ်ဆောင်႟ြက်ုကဖိုႛ လမ်းခင်းပေးတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဖော်ူပလိုက်္ဘပီး အဲဒီဦးစားပေးူင်္ပံနာတေထြဲကတခုကတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီအသြင်ေူပာင်းလဲရေးတိုးတက်လာဖိုႛ အရေးတဋ္ဌကီးလိုအပ်နေတဲ့ကိင်္စပၝပဲလိုႛ ေူပာဆိုလိုက်ပၝတယ်။ အဲဒၝအူပင် တူခားူင်္ပံနာတေထြဲကနေ ူမန်မာ့ူင်္ပံနာကို ေ႟ြးခဵယ်္ဘပီး ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ရတာကတော့ ရြေႚမတိုးိံိုင်ူဖစ်နေတဲ့ူမန်မာူပည်သူတေကြို ကိုယ်ရောစိတ်ပၝ ဆက်လက်ကူညီဖိုႛ၊ ္ဘငိမ်းခဵမ်းသာယ္ဘာပီး စည်ပင်ဝေူပာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အနာဂတ်ကို ူမန်မာူပည်သူတြေ ရရြိံိုင်ရေးအတြက် ကမႝာ့အစိုးရတေရြဲ့ စြမ်းပကားကို မီးမောင်းထိုးူပဖိုႛပၝပဲလိုႛလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂလု္ဘံခံံြရေးကောင်စီက ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ဆောင်႟ြက်ဖိုႛ တောင်းဆိုထားတဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်း စုုကည်အပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတေကြို အူမန်ဆုံးူပန်လြတ်္ဘပီး စစ်အစိုးရနဲႛ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတေအြုကား စစ်မြန်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမြတြေ ူပလြုပ်ဖိုႛ၊ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ အူပည့်အဝ ပူးပေၝင်း ဆောင်႟ြက်ဖိုႛ၊ ူမန်မာူပည်သူတေရြဲ့ လူႛအခြင့်အရေး၊ စီးပြားရေး၊ လူသားခဵင်း စာနာရေးကိင်္စတေကြို ကိုင်တြယ်ေူဖရြင်းဖိုႛ ဆိုတဲ့အခဵက် သုံးခဵက် ကိုလည်း အခုထိမဆောင်႟ြက်သေးေုကာင်း၊ စစ်အစိုးရက လမ်းူပေူမပုံ(၇)ခဵက် သြားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ (၁၄)ိံြစ်ုကာန္ဘေပီ ူဖစ်ေုကာင်း၊ စစ်မြန်္ဘပီး အားလုံးပၝဝင်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမကြသာလ္တွင် အမဵိြးသားရင်ုကားစေ့ရေး၊ ူမန်မာနဲႛ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတေအြတြက် တည်္ဘငိမ်မရြရြိံိုင်မြာူဖစ်ေုကာင်း၊ ဒၝေုကာင့် ူမန်မာူပည်သူတြေ ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခအဝဝကို စစ်အစိုးရက လက်ပိုက်ုကည့်နေပေမဲ့ ကမႝာက ုကည့်မနေဘူးဆိုတာ အခု ဒၝဗိုႛစ်ဆြေးေိံြးပြဲ တက်ရောက်လာသူတေကြ ူပသုကဖိုႛ တိုက်တြန်းပၝေုကာင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာဂမ်ဘာရီ ူမန်မာိံိုင်ငံကို အူမန်ဆုံး ထပ်မံသြားရောက်ရေးကို အားပေးစေခဵင်ေုကာင်း၊ ူမန်မာဒုက္ခကို လဵစ်လဵြ႟ြနေမယ်ဆိုရင် ကမႝာ့ိံိုင်ငံတေအြနေနဲႛ မိမိတိုႛထားရြိတဲ့ တန်ဖိုးတေနြဲႛ လိုက်လေဵာညီထြေ မရြိသေးေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီ ဒၝဗိုႛစ်ဆြေးေိံြးပြဲ သုံးိံိုင်ငံပူးတြဲေုကညာခဵက်နဲႛပတ်သက်္ဘပီး အမေရိကန် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် မင်္စတာ တြမ်ကေစီက ေူပာုကားရာမြာ အမေရိကန်၊ ္ဘဗိတိန်၊ူပင်သစ် သုံးိံိုင်ငံဆြေးေိံြးရာကနေ ဒီေုကညာခဵက် ထြက်ပေၞလာတာူဖစ်ပၝတယ်၊ ဒၝဟာ အထူးအာ႟ုံစိုက်ရမဲ့ ကိင်္စလည်း ူဖစ်ပၝတယ်၊ ဒၝဗိုႛစ်မြာ မင်းပေၝင်းစုံနေတဲ့အခဵိန်ူဖစ်လိုႛ ူမန်မာ့အရေး လူတေကြိုသတိပေးလိုႛကောင်းတဲ့ အခြင့်ကောင်းတရပ်ူဖစ်္ဘပီး ကမႝာက လိုခဵင်တာတြေ အတြက် စစ်အစိုးရကိုဖိအားပေးဖိုႛကောင်းတဲ့အခဵိန်ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ အမေရိကနိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ေူပာခြင့်ရပုဂ္ဂိြလ် မင်္စတာ တြမ်ကေစီ ေူပာူပသြားတာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။