ူမန်မာ့အရေး စိတ်ပူပန်မြ သမတဘုြရ်က တ႟ုတ်သမတဟူအား ေူပာုကား


2008.03.27

hu_bush_200px.jpg
တ႟ုတ်သမတ ဟူဂဵင်တောင် (ဝဲ)ိံြင့် အမေရိကန် သမတ ဂေဵာခဵ် ဒဘလဵြ ဘုြရ်(ယာ)တိုႛ ယမနိံြစ် စက်တင်ဘာ ၆ရက်နေႛက ုသစေုတးလဵားိံိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒန္ဘီမိြႚတြင် ကဵင်းပသည့် အာရြ-ပစိဖိတ် စီးပြားရေး ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်မြ ညီလာခံ (APEC) တြင် အတူတကြ ႟ိုက်ကူးထားသော မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။့ (Photo: AFP)

အမေရိကန်သမတ ဂေဵာ့ြရ် ဒဗလဵြ ဘုြရ်က ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး စိတ်ပူပန်နေေုကာင်း တ႟ုတ်သမတ ဟူကဵင်းတောင်ကို မတ်လ ၂၆ရက် ဗုဒ္ဌဟူးနေႛက ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚအစည်းတေနြဲႛ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတေရြဲ့ အဋ္ဌကူံပခြဵက်နဲႛဆ္ဋိံမပၝပဲ တဖက်သက်ရေးဆြဲ္ဘပီး မုကာခင်မြာ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲူပလြုပ်္ဘပီး အဓမ္ထအတည်ူပဖြိုႛ ဋ္ဌကိြးပမ်းနေတဲ့အတြက် စိုးရိမ်ပူပန်ေုကာင်း အမေရိကန်သမတ ဘုြရ်က တ႟ုတ်သမတ ဟူကဵင်းတောင်ကို တယ်လီဖုန်းနဲႛ ဆက်သြယ် ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

ခုလိုေူပာဆိုခဵက်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အမေရိကန်သမတအိမ်ူဖြတော်က မတ်လ (၂၆) ရက်နေႛ ရက်စြဲနဲႛ ထုတ်ူပန်တဲ့ ေုကညာခဵက်အရ အမေရိကန် သမတဘုြရ်က ူမန်မာစစ်ခေၝင်းဆောင်တေအြနေနဲႛ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ ကဵင်းပမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ေူပာင်းလဲဖိုႛ လိုေုကာင်း၊ လြတ်လပ်္ဘပီး တရားမ္တွတမရြြိဖိုႛ လိုအပ်တဲ့အူပင် ူမန်မာူပည်သူတရပ်လုံးနဲႛ ိံိုင်ငံတကာကပၝ ယုံုကည်မရြြိဖိုႛလည်း လိုအပ်ေုကာင်း တ႟ုတ်သမတနဲႛ ဆြေးေိံြးစဉ် ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာ့အရေးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အမေရိကန်သမတ ဘုြရ်ရဲ့ ဒီေူပာုကားခဵက်ဟာ အရေးဋ္ဌကီးတယ်လိုႛ အမေရိကန်အေူခစိုက် ူမန်မာ့အရေးလြပ်ရြားမအြဖြဲႚ USCB အဖြဲႚရဲ့ ႌြန်ုကားရေးမြြး ဦးအောင်ဒင်က ေူပာပၝတယ်။

ဦးအောင်ဒင်။ ။“ဒၝတော်တော်လေးကို အရေးဋ္ဌကီးပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးကိင်္စကို အမေရိကန် ူပည်ထောင်စုမြာ သမတဘုြရ်လို ထိပ်ဆုံးက ပုဂ္ဂိြလ်က အလေးအနက်ထား္ဘပီး စဉ်းစားတယ်ဆိုတာကို တ႟ုတ်သမတ ဟူဂဵင်တောင်ကို ေူပာလိုက်ူခင်း ူဖစ်တယ်။ ဒီအတြက် သမတဘုြရ်ရဲ့ စိတ်ပူပန်မအြပေၞမြာ တ႟ုတ်သမတ ဟူဂဵင်တောင်အနေနဲႛလည်း အလေးအနက်ထား စဉ်းစားမယ်လိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛူမင်တယ်။ နောက် သမတဘုြရ်အနေနဲႛကလည်း အခုလာမဲ့ ဆ္ဋိံခံယူပြဲဟာလည်း တကယ်ကိုပဲ လူထုရဲ့ အဆုံးအူဖတ်ကို စစ်စစ်မြန်မြန် မ္တွမ္တွတတ လက်ခံမဲ့ သန်ႛရြင်းတဲ့ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ူဖစ်သင့်တယ် ဆိုတာမဵိြးကိုလည်း သူူပန်္ဘပီး တောင်းဆိုတာ ရြိတယ်၊ ဆိုတော့၊ ခေၝင်းဆောငိံြစ်ယောက်ရဲ့ ဆြေးေိံြးခဵက်တေအြပေၞမြာ အထူးသူဖင့် အမေရိကန် အစိုးရ၊ အမေရိကန်သမတရဲ့ ဖိအားပေးမြ၊ တောင်းဆိုမြတြေ အောက်မြာ တ႟ုတ်သမတအနေနဲႛ ူမန်မာ စစ်ခေၝင်းဆောင်တေကြို တစုံတရာ ဖိအားပေးလိမ့်မယ်လိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ မ္တေွာ်လင့်ပၝတယ်။” အမေရိကန်သမတအိမ်ူဖြတော်ရဲ့ ေုကညာခဵက်ထဲမြာ တိဘက်အရေး၊ ေူမာက်ကိုးရီးယားအရေး၊ ထိုင်ဝမ်အရေး တိုႛနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးလည်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။ အမေရိကန်သမတဘုြရ်ဟာ တိဘက်က ဒေသအရေးတောင်းဆိုဆ္ဋိံူပသူတေအြပေၞ တ႟ုတ်အစိုးရက အုကမ်းဖကိံြိမ်နင်းနေ တာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးလည်း အထူးစိုးရိမ်ေုကာင်း အလေးထား ေူပာဆိုသြားခဲ့ ပၝတယ်။ ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး ဒလိုင်းလားမားနဲႛ စစ်မြန်တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးလုပ်ဖိုႛ သတင်းစာဆရာတေနြဲႛ သံတမန်တေကြို လြတ်လြတ်လပ်လပ် သြားလာဆောင်႟ြက်ခြင့်ပေးဖိုႛကိုလည်း တိုက်တြန်းေူပာဆို ခဲ့ပၝတယ်။

ဒၝ့ူပင် ေူမာက်ကိုရီးယားရဲ့ အိုံူမလြက်နက် ဖဵက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတြက် (၆)ိံိုင်ငံဆြေးေိံြးပြဲ တေမြြာ တ႟ုတိံိုင်ငံအနေနဲႛ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့ အခန်းက ပၝဝင်ေုကာင်း အသိအမြတ်ူပြ ေူပာုကားခဲ့ ပၝတယ်။ ေူမာက်ကိုရီးယား အရေးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အ္ဘပီးသတ်အောင်ူမင်တဲ့အထိ အနီးကပ်လက်တြဲ ဆောင်႟ြက်သြားုကဖိုႛကိုလည်း သမတိံြစ်ဦး အူပန်အလြန်ကတိူပြ ေူပာဆိုခဲ့ုကပၝတယ်။

ဒၝ့ူပင် ္ဘပီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ကဵင်းပခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ်သမတ ေ႟ြးကောက်ပြဲဟာ တ႟ုတ်နဲႛ ထိုင်ဝမ်တိုႛုကား အူမင်မတူမြတေကြို ္ဘငိမ်းခဵမ်းတဲ့နည်းနဲႛ ေူဖရြင်းိံိုင်မဲ့ ိံြစ်ဖက်စလုံးအတြက် အခြင့်အလမ်းသစ်တြေ ပေၞထြန်းလာစေခဲ့တယ်လိုႛ အမေရိကန်သမတ ဂေဵာ့ြရ်ဒဗလဵဘြုြရ်က တ႟ုတ်သမတ ဟူကဵင်းတောင်ကို ေူပာုကားခဲ့တယ်လိုႛ အမေရိကန်သမတအိမ်ူဖြတော်ရဲ့ မတ်လ ၂၆ရက် မနေႛက ထုတ်ူပန်တဲ့ ေုကညာခဵက်ထဲမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။