လုံူခံြရေးကောင်စီ မဲခြဲရာတြင် တ႟ုတိံြင့် ႟ုရြားတိုႛ ဗီတိုအာဏာသုံး ပယ်ခဵ


2007.01.13

newspaper_readers_200px.jpg
တ႟ုတိံြင့် ႟ုရြားတိုႛက ဗီတိုအာဏာသုံး၍ လုံူခံြရေးကောင်စီ ဆုံးူဖတ်ခဵက်မူုကမ်းအား ပယ်ခဵလိုက်ေုကာင်း ူမန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာမဵားတြင် အောင်ပြဲခံ ဖော်ူပထားသည်ကို ရန်ကုန်္ဘမိြႚ လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တြင် ဖတ်႟ြနေသူမဵား။ ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးကို ကမႝာ့ကုလသမဂ္ဂ လုူံခံြရေးကောင်စီက ဆုံးူဖတ်ခဵက်ခဵဖိုႛအတြက် အမေရိကန်အစိုးရက တင်သြင်းထားတဲ့ မူုကမ်းကို ဇန်နဝၝရီ ၁၂ရက်၊ သောုကာနေႛက မဲခဲြ ဆုံးူဖတ်ုကရာမြာ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံ ၉ ိံိုင်ငံက ထောက်ခံခဲ့ုကပေမဲ့ တ႟ုတ်နဲႛ ႟ုရြားတိုႛက တခဵက်လြတ် ဗီတိုအာဏာသုံး္ဘပီး ပယ်ခဵခဲ့ပၝတယ်။

အာရြိံိုင်ငံတခဵိြႚကလည်း အခုကိင်္စမြာ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲႛ လုံူခံြရေးကောင်စီအထိ တက်စရာမလိုအပ်ပဲ ေူခလြမ်းကဵဲလြန်းသြားတယ်လိုႛ ဝေဖန် ေူပာဆိုလိုက်ုကပၝတယ်၊၊

ဒေသဆိုင်ရာ လုံူခံြရေးနဲႛ အေးခဵမ်းမကြို ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးက ထိခိုက်နေတယ်၊ ူပည်သူတြေ တိုင်းရင်းသားတေကြို ဖိံြိပ်မြတြေ ရပ်စဲပေးဖိုႛ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရက တင်ူပထားတဲ့ မူုကမ်းကို ကုလသမဂ္ဂ လုူံခံြရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးူဖတ်ခဵက် မူုကမ်းအူဖစ် လက်ခံသင့်- မခံသင့် မဲခဲဆြုံးူဖတ်ရာမြာ အဖဲြႚဝင် ၁၅ ိံိုင်ငံရြိတဲ့အထဲက ၉ ိံိုင်ငံက ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့ုကပၝတယ်။ ိံိုင်ငံ ၃ ိံိုင်ငံက ကန်ႛကြက်ခဲ့္ဘပီး ၃ ိံိုင်ငံကတော့ မဲမပေးပဲနေခဲ့ပၝတယ်။

ကန်ႛကြက်မဲပေးတဲ့ ၃ ိံိုင်ငံကတော့ တ႟ုတ်၊ ႟ုရြား နဲႛ တောင်အာဖရိက ိံိုင်ငံတြေူဖစ်္ဘပီး မဲမပေးပဲ ုကားနေခဲ့တဲ့ ိံိုင်ငံတေကြတော့ အင်ဒိုနီးရြား၊ ကာတာနဲႛ ကြန်ဂို ိံိုင်ငံတိုႛူဖစ်ုကပၝတယ်။

ူမန်မာ့အရေးကို ကုလသမဂ္ဂလုူံခံြရေးကောင်စီက ကိုင်တြယ်ရေးကို အခုလို အမဵားစု ူဖစ်တဲ့ ၉ ိံိုင်ငံက ထောက်ခံခဲ့တဲ့အတြက် အိံိုင်ရရြိခဲ့ပေမဲ့၊ တ႟ုတ်နဲႛ ႟ုရြားတိုႛက ဗီတိုအာဏာသုံး္ဘပီး ပယ်ခဵခဲ့တဲ့အတြက် ူမန်မာ့အရေး ဆုံးူဖတ်ခဵက်ဟာ အတည်ူဖစ်မလာိံိုင်ခဲ့ပၝဘူး၊၊

လုူံခံြရေးကောင်စီမြာ အခုလို တိံိုင်ငံထက်ပို္ဘပီး ဗီဒိုအာဏာသုံးစြဲတာမဵိြးဟာ နည်းပၝးလ္ဘြပီး ၊ နောက်ဆုံးအဋ္ဌကိမ်အူဖစ် ၁၉၈၉ ခိုံြစ်က ပနားမားိံိုင်ငံ ကိင်္စမြာ အမေရိကန်၊ ္ဘဗိတိန်နဲႛ ူပင်သစ် ၃ ိံိုင်ငံလုံးတ္ဘပိြင်နက် အသုံးူပခြဲ့ဘူးတာ ရြိပၝတယ်။

ူမန်မာ့အရေးကို ဦးဆောင်တင်သြင်းခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ဝုလ်ဖ်ကတော့ အခုလို လုူံခံြရေးကောင်စီကနေ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေး ဆုံးူဖတ်ခဵက် မခဵိံိုင်တဲ့အပေၞ အမေရိကန်အစိုးရက အလြန်ပဲ စိတ်ပဵက်မိတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

အမေရိကန် အထက်လြတ်တော် ရီပတ်ဘလီကန်အမတ်တေရြဲ့ ခေၝင်းဆောင် မင်္စတာ မစ်ခဵ် မက်ကောနယ်လ်က ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးကို လုူံခံြရေးကောင်စီမြာ ပထမဆုံးအဋ္ဌကိမ် ဆြေးေိံြးုကလိုႛ ဝမ်းသာအားရ ူဖစ်ခဲ့ရ္ဘပီး ၊ အခုတ႟ုတ်နဲႛ ႟ုရတြိုႛက ကန်ႛကြက်ခဲ့တာကို စိတ်မကောင်းူဖစ်ရေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲႛ ူမန်မာအရေးမြာ ကမႝာ့ိံိုင်ငံအမဵားစုက ူမန်မာူပည်သူတေဘြက်က ရပ်တည်န္ဘေပီဆိုတာ ပေၞလြင်လ္ဘာပီး ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတေအြနေနဲႛ အလ္တေွာ့မပေး ဆက်လက် ဋ္ဌကိြးပမ်းသြားမြာ ူဖစ်ေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ိံိုင်ငံတကာလုူံခံြရေးကို ္ဘခိမ်းေူခာက်တဲ့ အေူခအနေမြာ မရြိတဲ့အတြက် ူမန်မာ့အရေးဟာ ကုလသမဂ္ဂ လုူံခံြရေးကောင်စီကနေ ကိုင်တြယ်ေူဖရြင်းဖိုႛ မလိုဘူးလိုႛ ဗီဒိုအာဏာသုံး ပယ်ခဵခဲ့တဲ့ တ႟ုတ်နဲႛ ႟ုရြား ိံိုင်ငံတိုႛရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလြယ် ိံြစ်ဦးစလုံးက ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဖိလိပိုငိံိုင်ငံ စီဘူး္ဘမိြႚမြာ လောလောဆယ် ရောက်ရြိနေတဲ့ တ႟ုတ် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ လီကေဵာက်ရြင်းကလည်း တ႟ုတ်အစိုးရက ခုလို ဗီတိုအာဏာ သုံးလိုက်တာဟာ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်းနဲႛအညီ လုပ်ခဲ့တာူဖစ်တယ်၊ ဒေသတြင်း တည်္ဘငိမ်မနြဲႛ အမဵားအကဵိြးအတြက် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ သတင်းထောက်တေကြို ေူပာသြားပၝတယ်၊၊ အဲဒီမြာ ရောက်နေတဲ့ အင်ဒိုနီးရြား ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဝီရယုဒကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံက ဖိံိြပ်မြတေကြိင်္စကို ကုလသမဂ္ဂ လုူံခံြရေးကောင်စီက မကိုင်တြယ်ပဲ လူႛအခြင့်အရေးကောင်စီက ကိုင်တြယ်သင့်ပၝတယ်လိုႛ ေူပာသြားပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။