ူမန်မာစစ်အစိုးရကို တ႟ုတ်က ရြင်းရြင်းလင်းလင်း အသိပေးဖိုႛ ဂမ်ဘာရီေူပာုကား


2008.02.19

gambari_Yang_Jiechi_150px.jpg
တ႟ုတိံိုင်ငံတြင် ရောက်ရြိနေသော ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ (ဝဲ)ိံြင့် တ႟ုတ် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ရန်ကဵိခဵိ (ယာ)တိုႛ ဘေဂဵင်း္ဘမိြႚတြင် ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉ရက်နေႛက တြေႚဆုံနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေး ေူပာင်းလဲဖော်ဆောင်မအြတြက် တ႟ုတ်အစိုးရအနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို နည်းမြန်လမ်းမြန်ူဖစ်အောင် ေူပာဆိုဖိုႛလိုအပ်တယ်လိုႛ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉ရက် ဒီကနေႛ အဂဿၝနေႛမြာ တိုက်တြန်းလိုက်ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့ ိံိုင်ငံရေး ူပြူပင်ေူပာင်းလဲရေးအစီအစဉ်တြေ၊ ပၝတီစုံေ႟ြးကောက်ပြဲတေမြြာ အဖြဲႚအစည်း အားလုံးပၝဝငိံိုင်ရေးနဲႛ အမဵားက ယုံုကည်လက်ခံိံိုင်မရြြိရေးတိုႛအတြက် တ႟ုတ်အစိုးရ အနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို မြန်မြန်ကန်ကန်၊ နည်းလမ်းတကဵူဖစ်အောင် ေူပာဆိုမြတေလြုပ်သြားဖိုႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ေူပာုကား လိုက်တာပၝ၊၊

ိံိုင်ငံရေးလမ်းူပေူမပုံဖော်ဆောင်ရေးအတြက် ရြင်းလင်းတဲ့ ဦးတည်ခဵက်တေနြဲႛအတူ အခဵိန်ဇယားတခု စတင်သတ်မြတ်လိုက်တာဟာ ထူးူခားတဲ့ ေူခလြမ်းတရပ်ူဖစ်တယ်လိုႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ဘေဂဵင်း္ဘမိြႚမြာ သတင်းထောက်တေနြဲႛ တြေႚဆုံရာမြာ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊

ဒၝပေမဲ့ ဒီဆောင်႟ြက်မြတေမြြာ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတေလြြတ်ပေးမြ၊ အတိုက်အခံခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အပေၞ ထိန်းခဵြပ်ကန်ႛသတ်ထားမြတြေ ဖယ်ရြားပေးမြ၊ စစ်ဗိုလ်ခဵြပ်တေအြနေနဲႛ ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံအေူခခံ ဥပဒေနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ူပည်သူတေကြို လြတ်လပ်စြာ အူမင်ထုတ်ဖော်ခြင့် ပေးမသြာ အမဵားကယုံုကည်လက်ခံိံိုင်စရာ ရြိမြာူဖစ်တယ်လိုႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ထောက်ူပ ေူပာဆိုပၝတယ်၊၊ ဒီအခဵက်တေကြို ူမန်မာစစ်အစိုးရ သိအောင် တ႟ုတ်အပၝအဝင် တူခားိံိုင်ငံတေအြနေနဲႛ အခဵက်ပေးေူပာဆိုဖိုႛ လိုအပ်တယ်လိုႛ သူက ေူပာပၝတယ်၊၊

ဒၝ့ူပင် ူမန်မာအာဏာပိုင်တေအြနေနဲႛ ကုလသမဂ္ဂအဖြဲႚနဲႛအတူ ဆက်လက်ပူးပေၝင်းလက်တြဲ ဆောင်႟ြက်သြားရေးအတြက် မြန်ကန်တဲ့သတိပေး ေူပာဆိုမြတေလြုပ်သြားဖိုႛ တ႟ုတ်နဲႛ တူခားိံိုင်ငံ တေကြို တိုက်တြန်းေုကာင်း မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ေူပာပၝတယ်၊၊

တ႟ုတိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာ ရန်ကဵိခဵိအပၝအဝင် တူခားတ႟ုတ်အစိုးရအရာရြိတေနြဲႛ တြေႚဆုံ အ္ဘပီးမြာ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ပြင့်ပြင့်လင်းလင်းနဲႛ အူပသြဘောဆောင်တဲ့ ဆြေးေိံြးမြတြေ ူပလြုပိံိုင်ခဲ့တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်၊၊ မိံြစ်က ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဆ္ဋိံူပသူတေကြို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက် ္ဘဖိခြြင်းခဲ့တဲ့အပေၞ ဝမ်းနည်းဖြယ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်အူဖစ် ကုလသမဂ္ဂလု္ဘံခံြရေး ကောင်စီက ထုတ်ူပန် ခဲ့တဲ့ ေုကညာခဵက်ကို တ႟ုတ်အစိုးရက ထောက်ခံခဲ့ပၝတယ်၊၊

ဒၝပေမဲ့ ဒီထောက်ခံမြေုကာင့် ူမန်မာစစ်အစိုးရအပေၞ ူပင်းထန်တဲ့အရေးယူဆောင်႟ြက်မြတြေ လုပ်ဆောင်ရေးအတြက် သဘောတူ ထောက်ခံမမြရြိဘူးဆိုတာကိုလည်း တ႟ုတ်အစိုးရ အထူးအလေးထား ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငူံင်္ပံနာဟာ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးနဲႛပဲ ေူဖရြင်းရမြာ ူဖစ်ေုကာင်း၊ ူပစ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိုႛ အရေးယူမြတေလြုပ်္ဘပီး ေူဖရြင်းလိုႛ မရိံိုင်ေုကာင်း တ႟ုတ်အစိုးရက သူႛရဲ့ မူဝၝဒကို ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၉ရက် ဒီကနေႛ ထပ်မံ ေူပာုကား လိုက်ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာစစ်အစိုးရအပေၞ အနောကိံိုင်ငံတေရြဲ့ ပိတ်ဆိုႛူပစ်ဒဏ်ခတ်မနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး တ႟ုတ်အစိုးရရဲ့ ရပ်တည်ခဵက်ေုကာင့် ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေး ေူပာင်းလဲဖော်ဆောင်မအြတြက် ထိခိုက်မမြရြိေုကာင်း၊ နည်းလမ်း ိံြစ်ခုလုံးဟာ အလုပ်ူဖစ်ေုကာင်း မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်၊၊

ဒၝ့ူပင် စစ်အစိုးရရဲ့ ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵြပ်ပုံမူုကမ်းကို သူႛအနေနဲႛ မတြေႚရသေးေုကာင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖြဲႚအနေနဲႛ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမြာ ပၝဝင်မယ်၊ မပၝဝင်ဘူးဆိုတာ ေူပာဖိုႛ စောလြန်းသေးေုကာင်း ေူပာသြားခဲ့ပၝတယ်၊၊ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ အခု တ႟ုတိံိုင်ငံခရီးစဉ်အ္ဘပီးမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စနဲႛပဲ အင်ဒိုနီးရြား၊ စင်ကာပူနဲႛ ဂဵပနိံိုင်ငံတိုႛကိုလည်း သြားရောက်ဖိုႛ ရြိပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။