ကုလ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ နေူပည်တော်္ဘမိြႚသိုႚရောက်ရြိ


2007.11.04

gambari_generals_10-07_200p.jpg
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီံြင့် နအဖဥက္ကှူ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟တြိုႛ အောက်တိုဘာ ၂ရက်နေႛက နေူပည်တော်တြင် တြေႚဆုံစဉ် မြတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (ဝဲ မြ ယာ) မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ၊ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ြ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး မောင်အေး၊ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သူရ ေ႟မြန်းိံြင့် ယာယီဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်တိုႛ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲႚ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာအီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီဟာ စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ တြေႚဆုံဘိုႛ ရန်ကုန်္ဘမိြႚကတဆင့် နေူပည်တော်ကို ရောက်ရြိသြား္ဘပီူဖစ်ပၝတယ်၊၊

မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ အရင်တခေၝက် ခရီးစဉ်အတြင်း ခဵမြတ်ထားခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရနဲႚ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်တိုႛုကား တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးနဲႚ အမဵိြးသားူပန်လည် ရင်ုကားစေ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တြေ နောက်ထပ် ေိံြာင့်ေိံြးုကန်ႛုကာမြ မရြိရအောင် ဆက်လက်ဋ္ဌကိြးပမ်းဘိုႚ သြားရောက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဒၝ့ူပင် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာဘန်ကီမြန်းက စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းရေထြံ ပေးလိုက်တဲ့ အသေးစိတ် အခဵက်အလက်တြေ ပၝဝင်တဲ့ စာတစောင်ကို သူနဲႚအတူ နေူပည်တော်ကို ယူဆောင်သြားပၝတယ်၊၊

ရန်ကုန်္ဘမိြႚကို ရောက်ရြ္ဘိပီးနောက် မုကာခင်မြာဘဲ မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ရုံးအဋ္ဌကီးအကဲ မင်္စတာ ခဵားလ်ပက်ထရီနဲႚ တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်၊၊ မင်္စတာပက်ထရီက သူႚကိုစစ်အစိုးရက ပေးပိုႚထားတဲ့စာနဲႚ ပတ်သက်္ဘပီး သူႚရဲႚကုလသမဂ္ဂရုံး အဖြဲႚက တုံႚူပန်ဆောင်ရြက်ထားမြတြေ အပၝအဝင်၊ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲႚ အေူခအနေတြေ အပေၞ ကုလသမဂ္ဂရုံးရဲႚ သဘောအူမင်တေကြိုပၝ အစီရင်ခံခဲ့ပၝတယ်၊၊

မင်္စတာဂမ်ဘာရီကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံမြာရြိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖြဲႚ၊ ဌာနေကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ပက်ထရီအပၝအဝင်၊ လူမစြီးပြားဖြံႚ္ဘဖိြးရေးနဲႚ လူသားခဵင်းစာနာမြ လုပ်ငန်းစဉ်တြေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရေးတိုႛကို ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်က အူပည့်အဝထောက် ခံမရြြိေုကာင်း မြာုကားလိုက်တာတေကြို ူပန်လည်ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊

မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ အရင်တခေၝက် ခရီးစဉ်အတြင်း ဆြေးေိံြးထားခဵက်တြေ အပၝအဝင် ကုလသမဂ္ဂအဖြဲႚနဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံတိုႚအုကား နောက်ထပ် ပူးပေၝင်းဆောင်ရြက်မြတြေ၊ ဆြေးေိံြးမြတေနြဲႚပတ်သက်လိုႚ ကိင်္စရပ်အတော်မဵားမဵားကို ူမန်မာအာဏာပိုင်တေနြဲႚ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးသြားမြာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဒၝ့ူပင် အရင်တခေၝက် ခရီးစဉ်အတြင်း တြေႚဆုံခဲ့ရသူတေနြဲႚရော၊ မတြေႚခဲ့ရတဲ့အဖြဲႚအစည်းအသီးသီးက ကိုယ်စားလြယ်တေနြဲႚပၝ ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႚူပန်ႚတြေႚဆုံသြားဘိုႚ စီစဉ်ထားပၝတယ်၊၊

မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ ရန်ကုန်္ဘမိြႚမြာ ခရီးတထောက်နား္ဘပီးနောက် နေူပည်တော်ကို ရောက်ရြိသြား္ဘပီူဖစ်ပေမယ့် သူႚကို စစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်တေထြဲက ဘယ်သူလက်ခံ တြေႚဆုံမယ်ဆိုတာ လောလောဆယ် မသိရသေးပၝဘူး၊၊

မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲႚ ဒီတခေၝက် လုပ်ငန်းစဉ်တေထြဲမြာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ခဵားလ်ပက်ထရီအပေၞ စစ်အစိုးရရဲႚ စြပ်စြဲထားခဵက်တေနြဲႚ ပတ်သက်လိုႛ အလေးထား ဆြေးေိံြးဘိုႚအခဵက်လည်း ပၝဝင်တယ်လိုႚ သိရပၝတယ်၊၊ မင်္စတာ ပက်ထရီဟာ သူႚရဲႚလုပ်ငန်း တာဝန်ဘောင်ကို ကေဵာ်လြန်္ဘပီး စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်ေူပာ ဆိုခဲ့ေုကာင်း၊ ူပည်သူတေရြဲႚ လိုအပ်ခဵက်ူဖစ်တဲ့ စီးပြားရေးနဲႛ လူသားခဵင်း စာမလြုပ်ငန်း တေကြို စစ်အစိုးရက အောင်ူမင်အောင် ူဖည့်ဆည်းဆောင်ရြက် မပေးိံိုင်တာေုကာင့် စက်တင်ဘာလအတြင်း ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ ဆ္ဋိံူပပြဲဋ္ဌကီးတြေ ပေၞပေၝက်ခဲ့ရတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ မင်္စတာ ပတ်ထရီက ဝေဖန်ေူပာဆိုခဲ့ေုကာင်း စစ်အစိုးရက စြပ်စြဲထားတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်၊၊

ဆ္ဋိံူပသူတေကြို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက် ိံြိမ်နင်း္ဘပီးနောက် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံကို ပထမခရီးစဉ်အူဖစ် သြားရောက်ခဲ့္ဘပီး၊ စစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းရေနြဲႚအူပင်၊ ဒီမိုကရေစီ ခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႚပၝ ိံြစ်ဋ္ဌကိမ်တြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဒီခရီးစဉ်နဲႚ ပတ်သက်လိုႚ ိံိုင်ငံရေးမြာ ေူပာင်းလဲတိုးတက်မြ ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးမားမား မယ်မယ်ရရမရြိခဲ့ဘူးလိုႚ ိံိုင်ငံရေးအကဲခတ်တေကြ သုံးသပ်ထားပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။