ိံိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖြဲႚိံြင့် ူမန်မာစစ်အစိုးရ သဘောတူညီမရြ


2007.02.27

porters_200px.jpg
တိုင်းရင်းသား ဒေသမဵားတြင် ပေၞတာဆြဲ၍ အဓမ္ထ အလုပ်ခိုင်းစေမမြဵား ူဖစ်ပြားနေရာ ကရင်ူပည်နယ်တြင် စစ်တပ်မြ အထုပ်အပိုးမဵား ထမ်းပိုးခိုင်းစေခံရသော အထမ်းသမားမဵားကို လ္တွိြႚဝြက် ႟ိုက်ကူးထားသော မြတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။ (Photo: Free Burma Rangers) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူမန်မာိံိုင်ငံ ဒေသအသီးသီးမြာ ူဖစ်ပြားနေတဲ့ အဓမ္ထ အလုပ်ခိုင်းစေမြတေကြို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ ိံိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖြဲႚ (ILO)နဲႛ ူမန်မာ စစ်အစိုးရတိုႛုကားမြာ သဘောတူညီခဵက်တခု ရရြိသြား္ဘပီလိုႛ သိရပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံထဲက အဓမ္ထ လုပ်အားပေးကိင်္စတေကြို ရန်ကုန်ILO႟ုံး တာဝန်ခံကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ခြင့်ပေးရေး၊ အဓမ္ထလုပ်အားပေးမြ ဖော်ထုတ်တိုင်ုကားတဲ့သူတေကြို အူပစ်ပေး အရေးယူမြ မလုပ်ရေး စတဲ့ ILOိံိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖြဲႚက အဓိက တောင်းဆိုထားတဲ့ အခဵက်ကို လိုက်လေဵာဖိုႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရက သဘောတူ လိုက်တာပၝ၊၊

ဒီသဘောတူညီခဵက်ေုကာင့် ူမန်မာိံိုင်ငံက အဓမ္ထ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြ ူင်္ပံနာကို တစိတ်တပိုင်းလောက်တော့ ေူဖရြင်းပေးိံိုင်မြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ILO အဖြဲႚရဲ့ အမြဆောင် ႌြန်ုကားရေးမြြး မင်္စတာ ကာရီ တက်ပီအိုလာက ေူပာပၝတယ်၊၊

ူမန်မာူပည်သူတေအြနေနဲႛ အဓမ္ထ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြတေကြို တရားဝင် တိုင်ုကားခြင့် ရရြိသြား္ဘပီ ူဖစ်တဲ့အူပင်၊ မိမိတိုႛရဲ့ ဆုံးရံြးနစ်နာမြတေကြိုလည်း ILO အဖြဲႚရဲ့ အကူအညီနဲႛ ဖော်ထုတ် တင်ူပိံိုင်တော့မြာ ူဖစ်တယ်လိုႛ သူက ေူပာပၝတယ်၊၊

ILO အဖြဲႚဝင် ိံိုင်ငံတေထြဲမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ အဓမ္ထ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြတြေ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ူဖစ်ပေၞနေတဲ့ိံိုင်ငူံဖစ်္ဘပီး ၊အဲဒီ လုပ်အားပေးမြတေမြြာလည်း အုပ်ခဵြပ်သူ ူမန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တြေ ကိုယ်တိုင် ပၝဝင် ပတ်သက်နေေုကာင်း ILO အဖြဲႚက ထောက်ူပဝေဖန် ထားပၝတယ်၊၊

ဒၝ့ူပင် ILO အဖြဲႚဋ္ဌကီးအနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို အဓမ္ထ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြတြေ ရပ်တံ့ပေးဖိုႛ လြန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ူင်္ပီ့ိံြစ်ကတည်းက တစိုက်မတ်မတ်တောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့ ိံိုင်ငံတဝန်းမြာ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြတြေ ကဵယ်ကဵယ်ူပန်ႛူပန်ႛရြိနေဆဲ ူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ အဓမ္ထလုပ်အားပေးခိုင်းစေမကြို ဥပဒေအရ တားူမစ်ထားပေမဲ့ အထူးသူဖင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တေနြဲႛ ပဋိပက္ခ ူဖစ်ပြားတဲ့ နေရာတေမြြာ အဓမ္ထလုပ်အားပေးမြတြေ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝးရြိနေဆဲ ူဖစ်တယ်လိုႛလည်း ဆိုပၝတယ်၊၊

ILO အဖြဲႚနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရတိုႛုကား ဒီ သဘောတူညီခဵက် နားလည်မြ စာခဋ္ဋန်လြာကို ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၆ရက် တနလဿာနေႛက လက်မြတ်ရေးထိုးခဲ့ုကတာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ဒီသဘောတူညီခဵက်အရ ူမန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲႛ ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ILO ႟ုံးက ဆက်သြယ်ရေးအရာရြိကို အဓမ္ထ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြတြေ စုံစမ်းဖော်ထုတိံိုင်ရေးအတြက် လြတ်လြတ်လပ်လပ် ခရီးသြားလာခြင့်ပေးရတော့မြာ ူဖစ်တဲ့အူပင်၊ လုပ်အားပေးကိင်္စ တိုင်းတန်းသူတေကြိုလည်း အူပစ်ပေးအရေးယူဖိုႛ မူဖစိံိုင် တော့ဘူးလိုႛ ILO အရာရြိတေကြ ေူပာပၝတယ်၊၊ အဓမ္ထ လုပ်အားပေးကိင်္စတေကြို တိုင်းုကားမြေုကာင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ အားလုံးကိုလည်း ူမန်မာစစ်အစိုးရက ူပန်လြတ်ပေးလိုက်္ဘပီလိုႛ ေူပာပၝတယ်၊၊

ဒၝပေမဲ့ ILO အရာရြိတေကြ ဖော်ထုတ်အတည်ူပထြားတဲ့ အဓမ္ထလုပ်အားပေးမြတေကြို တရားဝင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမြတြေ လုပ်သြားဖိုႛကတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တာဝန်ူဖစ်တယ်လိုႛ လည်း သိရပၝတယ်၊၊

ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ အဓမ္ထ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြ ရပ်တံ့ရေးနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ILO အဖြဲႚရဲ့ တောင်းဆိုခဵက်တေကြို လိုက်လေဵ္ဘာပီး ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်ဖိုႛ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ိံြစ် ဇူလိုင်လက ကဵင်းပခဲ့တဲ့ ILO ိံြစ်ပတ်လည် ညီလာခံမြာ အဖြဲႚဝငိံိုင်ငံတေကြ တောင်းဆိုခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဒၝပေမဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမြတြေ ဆက်လက်္ဘပီး ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ူဖစ်ပေၞနေတဲ့အတြက် ိံိုဝင်ဘာလအရောက်မြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တေကြို လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မြတေနြဲႛ ိံိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မြ ခုံ႟ုံးတင်္ဘပီး စစ်ဆေးအရေးယူ သြားမယ်လိုႛ ေုကညာခဵက်တစောင်ကိုလည်း ILO အဖြဲႚဋ္ဌကီးက ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်၊၊

ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ILO ႟ုံးက ဆက်သြယ်ရေးအရာရြိ မင်္စတာ ရစ်ခဵတ်ဒ် ဟိုဆေးကို RFAမြ ဒေၞနန်းခမ်းထြေးက ဆက်သြယ်မေးူမန်းထားပၝတယ်။

မေး။ ။ ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စကို ကမႝာ့ခုံ႟ုံးမြာတင်ဖိုႛ ဆုံးူဖတ်ခဵက်မခဵရသေးခင်မြာ အခုလို လိုက်လေဵာလာတယ်လိုႛ ထင်ပၝတယ်။ ဒီအေူခအနေမြာ ILOက ူမန်မာိံိုင်ငံကို အရေးမယူတော့ဘူးလိုႛ ေူပာိံိုင်ပၝမလား။

ေူဖ။ ။ နောက်လမြာလုပ်မဲ့ ILOအဖြဲႚ အမြဆောင် အစည်းအဝေးမြာ ူမန်မာ့အရေး ဆြေးေိံြးဖိုႛရြိပၝတယ်။ ဒီအစည်းအဝေးကနေ နောက်ဆက်တြဲ ူဖစ်ရပ်တေကြို ဆုံးူဖတ်သြားမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မေး။ ။ အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ သဘောတူညီခဵက်ဟာ ဘယ်တော့လောက် အကောင်အထည် ဖောိံိုင်မယ် ထင်ပၝသလဲ။

ေူဖ။ ။ မနေႛကမြ ကဵနော်တိုႛဒီသတင်းကို ရရြိတာပၝ။ ခဵက်ူခင်း အကောင်ထည်ဖော်လိမ့်မယ်လိုႛလည်း သိရပၝတယ်။

မေး။ ။ အခုလိုဆုံးူဖတ်ခဵက်ခဵမြတ်ခဲ့တာေုကာင့် တိုင်ုကားတဲ့သူဟာ၊ အစိုးရကို တိုင်ရမြာလား၊ ILOကို တိုင်ုကားရမြာလား။

ေူဖ။ ။ အဓမ္ထ လုပ်အားစေခိုင်းခံရသူတြေ၊ နောက်နောင်ဆိုရင် ILO ႟ုံး ကိုတိုက်႟ိုက် ဒၝမမြဟုတ်၊ ကဵနော့ဆီကိုပဲူဖစ်ူဖစ် လြတ်လြတ်လပ်လပ် ဆက်သြယ်တိုင်ုကားိံိုင်ပၝတယ်။ အခုလိုတိုင်ုကားမြတြေ ရြိလာရင်၊ ပထမဦးဆုံးအူဖစ် ကဵနော်တိုႛက အမြန်တကယ်ပဲ အဓမ္ထစေခိုင်းခံခဲ့ရတာကို စုံစမ်းသိရြိလာရင် ဒီကိင်္စကို အစိုးရဆီကို ပထမဆုံးအေုကာင်းုကားပၝတယ်။ ပထမအဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူတာတြေ တေလြုပ်ပၝ့မယ်။

မေး။ ။ ဒီလိုတိုင်ုကားလာရင် ဘယိံြစ်ရက်အတြင်း အရေးယူ စုံစမ်းမယ်ဆိုတာ သဘောတူညီခဵက်မြာ ပၝပၝသလား။

ေူဖ။ ။ ကဵနော်တိုႛဆီကို တိုင်ုကားလာတဲ့အမရြြိရင် ကဵနော်တိုႛဘက်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမြ အူမန်ဆုံးလုပ်ရမြာ ူဖစ်သလို ရြိသလို အစိုးရဘက်ကလည်း အူမန်ဆုံးအရေးယူဆောင်႟ြက်ရမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မေး။ ။ အစိုးရအနေနဲႛ အခုလို အဓမ္ထ လုပ်အားစေခိုင်းတာတြေ ရြိခဲ့ရင် ILO ကို တိုက်႟ိုက် တိုင်ုကားိံိုင်မယ်ဆိုတာကို ူပည်သူတေသြိရြိအောင် ေုကညာမယ်လိုႛ ထင်ူမင်ယူဆပၝသလား။

ေူဖ။ ။ အစိုးရနဲႛ ILOတိုႛအုကား သဘောတူညီခဵက်မြာ ဒီအခဵက်လည်း ပၝပၝတယ်။ ူပည်သူလူထု သိရြိအောင်လုပ်ဖိုႛကို အစိုးရက လက်ခံပၝတယ်။

မေး။ ။ အစိုးရသတင်းမီဒီယာတေမြြာ ဒီသတင်း ဖော်ူပထားတာတြေ တြေႚရြိပၝရဲ့လား။

ေူဖ။ ။ မနေႛညကမြ ဂဵီနီဗာမြာ သဘောတူညီခဲ့တာပၝ။ အစိုးရ သတင်းမီဒီယာတေမြြာ မတြေႚရသေးပၝဘူး။

မေး။ ။ လူဋ္ဌကီးမင်းအနေနဲႛ တတိုင်းူပည်လုံးကို လြတ်လြတ်လပ်လပ် လြပ်ရြားသြားလာခြင့် ရြိပၝသလား။ တိုင်ုကားလိုသူတေရြဲ့ လုံူခံြရေးအတြက်ကော စိတ်ခဵိံိုင်ပၝ့မလား။

ေူဖ။ ။ အင်မတန် အရေးဋ္ဌကီးတဲ့မေးခြန်းူဖစ်ပၝတယ်။ ိံြစ်ဘက်သဘောတူညီခဵက်ထဲမြာ တိုင်ုကားတဲ့သူရြိခဲ့ရင် ၊ တိုင်တဲ့သူကို ဖမ်းဆီးတာမဵြိး မလုပ်တော့ပၝဘူး၊ ကဵနော်တိုႛကိုလည်း တူပည်လုံးအတိုင်းအတာနဲႛ လြတ်လြတ်လပ်လပ် သြားခြင့်ူပထြားပၝတယ်။

မေး။ ။ လုံူခံြရေးအတြက် စိတ်မခဵရတဲ့နေရာဒေသတေကြိုကော သြားခငြ့်ူပပြၝသလား။

ေူဖ။ ။ ေူပာထား္ဘပီးခဲ့သလိုပၝပဲ၊ ကဵနောိတိုႛကို လြတ်လြတ်လပ်လပ် သြားခြင့်ူပထြားပၝတယ်။

မေး။ ။ အခုလို တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လိုႛရော မ္တေွာ်လင့်ထားပၝသလား။

ေူဖ။ ။ ကဵနော်တိုႛ ိံြစ်ဘက်အုကားမြာ အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် ဆြေးေိံြး္ဘပီး ရလာတဲ့ရလဒ်ပၝ။ တညတည်း ထိုင်ဆြေးေိံြးလိုႛ ူဖစ်လာတာ မဟုတ်ပၝဘူး။ အခု ရလဒ်ဟာ အရေးဋ္ဌကီးပၝတယ်။

မေး။ ။ အခုရလဒ်ကိုုကည့်ရင် အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်လာတယ်လိုႛ ထင်ူမင်ယူဆရ ပၝသလား။

ေူဖ။ ။ ဒီသဘောတူညီခဵက်ဟာ အင်မတန် အရေးဋ္ဌကီးပၝတယ်။ ILOကူဖစ်စေခဵင် တာတြေ အကုန်လုံး ပၝပၝတယ်။ ဒီကိင်္စ အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႛ ကဵနော် မ္တေွာ်လင့်ထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။