ကလေးသူငယ်မဵား အခြင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးလုပ်ငန်းိံြစ်ခု ဖြဲႚစည်း


2006.11.06

ူမန်မာိံိုင်ငံတဝန်းမြာ ကလေးသူငယ်တြေ အခြင့်အရေး ခဵိြးဖောက်ခံနေရတာတေကြို စောင့်ုကည့် တိုက်ဖဵက်သြားဖိုႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရက အထူးလုပ်ငန်းအဖြဲႚ ိံြစ်ဖြဲႚ ဖြဲႚစည်းလိုက်တယ်လိုႛ ိံိုဝင်ဘာ ၅ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚမြာ ထုတ်ဝေတဲ့ ူမန်မာတိုင်း(မ်)စာစောင်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

ကုလသမဂ္ဂအဖြဲႚရဲ့ ကလေးသူငယ်မဵား အခြင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီခဵက်နဲႛ ၁၉၉၃ခိုံြစ်က ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ူပဌာန်းထားခဲ့တဲ့ ကလေးသူငယ်အခြင့်အရေး ကာကြယ် စောင့်ရြောက်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတိုႛအရ ဒီအထူးလုပ်ငန်းအဖြဲႚတေကြို ရန်ကုန်နဲႛ မ္ဈိံလေးတိုင်းတိုႛမြာ ဖြဲႚစည်းသြားမြာူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

ဒီအဖြဲႚတေဟြာ ူမန်မာိံိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲႛ အောက်ပိုင်းဒေသတေမြြာ ူဖစ်ပြားနေတဲ့ ကလေးငယ်တေအြပေၞ အိံိုင်ကဵင့်မြ၊ အုကမ်းဖက်မြ၊ ဥပေက္ခာူပမြြ၊ အူမတ်ထုတ်မစြတဲ့ ကလေးငယ်တြေ အခြင့်အရေးခဵိြးဖောက်ခံနေရမြတေကြို ကာကြယ်စောင့်ရြောက် သြားမြာ ူဖစ်တဲ့အူပင် မိဘမဲ့ကလေးတေနြဲႛ လမ်းပေၞမြာ လေလြင့်နေတဲ့ကလေးငယ်တေကြိုပၝ ကူညီသြားမယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

အမေရိကန် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနက ထုတ်ူပန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမြာတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ အမဵိြးသမီး၊ အမဵိြးသားနဲႛ ကလေးငယ်တေဟြာ အတင်းအကဵပ် အလုပ်ခိုင်းစေမနြဲႛ လိင်ကဋ္ဋန်အူဖစ်ခိုင်းစေမတြိုႛအတြက် အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတေဆြီ လူကုန်ကူးရောင်းခဵမခြံနေ ရတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်ဒေသတေကြ ူမန်မာတောင်ပေၞတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တေကြို ဘတ်ငြေ ၁၀၀၊ ူမန်မာငေနြဲႛ ဆိုရင် ၃,၃၀၀ကဵပ် လောက်နဲႛတင် လူမြောင်ခိုဂိုဏ်းအဖြဲႚတေကြ ရောင်းစားန္ဘေပီး သူတောင်းစားအူဖစ် ခိုင်းစေတာတြေ၊ ူပည့်တန်ဆာအူဖစ် ခိုင်းစေတာတြေ ူပလြုပ်နေတာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ထိုင်းိံိုင်ငံ ခဵလြာလောင်ကြန်း တက္ကသိုလ်က ပညာရြင် မင်္စတာ ဆြမ်ပုန် ဂဵိထရာဒတ်က ထောက်ူပေူပာဆိုခဲ့တာကို ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ုသဂုတ်လအတြင်း RFA က သတင်း ထုတ်လြင့်ခဲ့္ဘပီး ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

မင်္စတာ ဆြမ်ပုန်ဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံ တာခဵီလိတ်နဲႛ မယ်ဆိုင်္ဘမိြႚတေသြြားရောက် လေ့လ္ဘာပီး သူႛရဲ့ တြေႚရြိခဵက်တေကြို ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာစစ်အာဏာပိုင်တေအြနေနဲႛ စစ်တပ်အတြက် တပ်သားသစ်စုဆောင်းရာမြာ ူပဌာန်းထားတဲ့ စစ်သား စုဆောင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမဵဉ်းစည်းကမ်းတေအြရ အသက် ၁၈ိံြစ်နဲႛ ၂၅ ိံြစ်ုကားအ႟ြယ်ကိုပဲ ခက်ခက်ခဲခဲနဲႛ စိစစ်စုဆောင်းလဵက်ရြိတယ်လိုႛလည်း ူမန်မာတိုင်း(မ်)စာစောင်မြာ ဆက်လက်ဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

ဒၝပေမယ့် Human Rights Watch ကမႝာ့လူႛအခြင့်အရေးစောင့်ုကည့်ရေး အဖြဲႚဋ္ဌကီးရဲ့ အစီရင်ခံစာမြာတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ကမႝာမြာ ကလေးစစ်သားအမဵားဆုံးရြိတဲ့ ိံိုင်ငူံဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ ူမန်မာစစ်တပ်ထဲမြာ အ႟ြယ်မရောက်သေးတဲ့ ၁ဂိံြစ်အောက် ကလေးစစ်သား ၇၀,၀၀၀လောက်ရြိတယ်လိုႛ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမြာ အတိအလင်းဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

ဒီအတောအတြင်း ယူနီဆက်အဖြဲႚဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ၂၀၀၄ ခိုံြစ်ကစ္ဘပီး လမ်းပေၞမြာ လေလြင့်နေတဲ့ ကလေးငယ်တြေ၊ လုပ်ငန်းခြင်တေမြြာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေုကတဲ့ ကလေးငယ်တေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်၊၊ ယူနီဆက်အဖြဲႚဟာ ရန်ကုန်၊ မ္ဈိံလေး၊ ပုသိမ်စတဲ့ ္ဘမိြႚဋ္ဌကီး သုံး္ဘမိြႚက ကလေးငယ်တေနြဲႛ ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာမြ အကဲူဖတ် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ူပန်ရာမြာ ကလေးငယ်တေဟြာ နေထိုင်မဘြဝ အေူခအနေတေအြရရော၊ လုပ်ငန်းခြင်တေမြြာပၝ ပုံစံအမဵိြးမဵိြးနဲႛ အခြင့်အရေး ခဵြိးဖောက်ခံနေရတာ တြေႚရြိခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ ဒၝ့ူပင် ယူနီဆက်အဖြဲႚဟာ ကလေးငယ်တေရြဲ့အခြင့်အရေးကို ကာကြယ်ပေးိံိုင်အောင်နဲႛ HIV/ AIDS ကူးစက်ခံရမမြရြိအောင် စောင့်ရြောကိံိုင်ဖိုႛတိုႛအတြက် ရန်ကုန်နဲႛ မ္ဈိံလေး္ဘမိြႚတိုႛမြာ လူမြရေးနဲႛ ဘာသာရေး အဖြဲႚအစည်းတေကြ ပုဂ္ဂိြလ်တေကြိုလည်း သင်တန်းတြေ ပေးခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

ဒီအတောအတြင်း ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ ကလေးငယ်တေရြဲ့ ပညာရေး၊ HIV/ AIDS ရောဂၝဘေးက အကာအကြယ်ပေးရေးနဲႛ အခြင့်အရေး ခဵိြးဖောက်ခံရမြတေကြို ကာကြယ်ရေးတိုႛကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲႛအညီ အမဵိြးသား စီမံကိန်းတရပ်ရေးဆြဲလဵက်ရြိတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ ဒီအစီအစဉ်ကို ၁ဝိံြစ်အတြင်း ္ဘပီးေူမာက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂက ရည်မြန်းထားပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။