အရပ်သားအစိုးရလက်သိုႛ အာဏာလြဲမည်ဟု ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး ေူပာဆို


2008.03.27

than_shwe_new_car_200px.jpg
နေူပည်တော်တြင် မတ်လ ၂၇ရက်နေႛက ကဵင်းပသော တော်လြန်ရေးနေႛ စစ်ရေးူပ အခမ်းအနားတြင် စစ်ေုကာင်းမဵားကို အမိုးဖြင့် ကားသစ်ဋ္ဌကီးပေၞမြ လြည့်လည် စစ်ဆေးနေသော ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ ၂၀၁၀ ခိုံြစ် ပၝတီစုံေ႟ြးကောက်ပြဲ ကဵင်းပ္ဘပီးစီးသည့်အခၝ ိံိုင်ငံတော် အာဏာကို အရပ်သားအစိုးရဆီ လြဲေူပာင်းပေးမြာူဖစ်ေုကာင်း မိန်ႛခြန်းေူပာုကားခဲ့သည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

တပ်မတော်ဟာ အာဏာကို မမက်မောပဲ ေ႟ြးကောက်ပြဲ္ဘပီးရင် အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာ လြဲေူပာင်းအပိံြင်းမြာူဖစ်တယ်လိုႛ ဒီကနေႛ မတ်လ ၂၇ ရက်နေႛ ပဵဉ်းမနား နေူပည်တော်မြာကဵင်းပတဲ့ တပ်မတော်နေႛ အခမ်းအနားမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

တပ်မတော်ကရေးဆြဲထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီကူးေူပာင်းရေးအဆင့် (၇)ဆင့်အရ အခုဆိုရင် ဖြဲႚစည်း အုပ်ခဵြပ်ပုံ အေူခခံဥပဒေမူုကမ်း ရေးဆြဲ္ဘပီးစီးသြား္ဘပီူဖစ်လိုႛ လာမဲ့မေလမြာ ူပည်လုံးကဋ္ဋတ် ဆ္ဋိံခံယူ ပြဲ ကဵင်းပမြာူဖစ်္ဘပီး အဲဒီကတဆင့် ၂၀၁၀ ခိုံြစ် ပၝတီစုံေ႟ြးကောက်ပြဲ ကဵင်းပ္ဘပီးစီးတဲ့အခၝ ိံိုင်ငံတော် အာဏာကို အရပ်သားအစိုးရဆီ လြဲေူပာင်းပေးမြာူဖစ်ေုကာင်း ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ကြ သူႛရဲ့ (၁၅)မိနစ်ုကာ မိန်ႛခြန်းထဲမြာ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။ အသက် (၇၅)ိံြစ်ရြ္ဘိပီူဖစ်တဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ဟြာ ူပင်းူပတဲ့ နေရောင်အောက်မြာ ဖေဵာ့တော့တဲ့အသံနဲႛ ေူပာုကားသြားခဲ့ေုကာင်း အေပီသတင်းဌာနက ဖော်ူပပၝတယ်။

မိန်ႛခြန်းထဲမြာ တပ်မတော်အစိုးရဟာ အာဏာကိုမက်မောနေတာမဟုတ်ပဲ တိုင်းူပည်တိုးတက်ဖြံႚ္ဘဖိြး ရေးအတြက်သာ ႟ိုး႟ိုးသားသားရည်႟ြယ်ေုကာင်းလည်း ထည့်သြင်းေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတေကြတော့ ဒီေူပာုကားခဵက်အပေၞ သံသယရြိုကပၝတယ်။ အေူခခံဥပဒေနဲႛ အညီ ပေၞပေၝက်လာမဲ့ အရပ်သားအစိုးရဆိုတဲ့အပေၞ NCGUB အဝေးရောက် ႌြန်ႚပေၝင်း အစိုးရဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာ စန်းအောင်က အခုလိုူမင်ပၝတယ်။

ဒေၝက်တာ စန်းအောင်။ ။“ဘယ်သူပဲ တက်လာလာပေၝ့ဗဵာ၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူမင်တာကတော့ အရပ်သား အရေူခံထြားတဲ့ စစ်တပ်က လူတေပြဲ ူဖစ်မယ်လိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛူမင်တယ်၊ အရင်တုန်းကလည်း ဒၝ ူဖစ်ခဲ့္ဘပီးပၝ္ဘပီ။ ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကန္ဘေပီးတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး နေဝင်းက ဦးနေဝင်းကို အာဏာလြဲတယ်ဆိုတာ။ အခုလည်းပဲ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ကြ ဦးသန်းေ႟ကြို အာဏာလြဲတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမဵိြးပဲ ူဖစ်မြာူဖစ်တယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ အဲဒၝနဲႛပတ်သက်္ဘပီး လုံးဝ လက်မခံိံိုင်ဘူး။ နောက် အခု အေူခခံဥပဒေဟာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ တိုင်းူပည်ကို တည်္ဘငိမ်ဖိုႛ၊ အေးခဵမ်းဖိုႛ၊ တိုးတက်ဖိုႛ၊ ဖြံႚ္ဘဖိြးဖိုႛအတြက် ဘယ်လိုမြ အေူခခံိံိုင်တဲ့ အေူခခံဥပဒေ မဟုတ်ဖူး။ ဒၝေုကာင့်မိုႛ ဒီအေူခခံဥပဒေကိုလည်း လုံးဝလက်မခံိံိုင်ဘူး၊ အခု အေူခခံဥပဒေကို အတည်ူပြပေးမဲ့ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲကိုလည်း ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ဆန်ႛကဵင်တယ်၊ ူပည်သူတေတြရပ်လုံးလည်း အဲဒီမြာ နအဖကို ူပတ်ူပတ်သားသား အူပစ်ပေးုကပၝ၊ ဒဏ်ခတ်ုကပၝလိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ တိုက်တြန်းလိုတယ်။”

စစ်အစိုးရ ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ်ကေဵာ်ဆန်းကလည်း လာမဲ့မေလမြာကဵင်းပမဲ့ ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆ္ဋိံခံယူပြဲဟာ လြတ်လပ်္ဘပီး တရားမ္တွတတဲ့ ပြဲူဖစ်ပၝလိမ့်မယ်လိုႛ ကတိူပြ အာမခံလိုက် ပၝတယ်။ ိံိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တေကြို ူပည်ဝင်ခြင့်မူပခြဲ့ပေမဲ့ ဖိတ်ုကားထားတဲ့ ူပည်တြင်း သတင်းထောက်တေကြို ေူပာုကားရာမြာ လြတ်လပ်္ဘပီးတရားမ္တွတတဲ့ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ူဖစ်ပေၞဖိုႛ တပ်မတော် အစိုးရက ဋ္ဌကိြးစားသြားမြာူဖစ်္ဘပီး အဲသလိုူဖစ်ဖိုႛ စာနယ်ဇင်းဆရာတေအြနေနဲႛ ဝိုင်းဝန်းကူညီုကစေလို ေုကာင်းလည်း တိုက်တြန်းခဲ့ပၝတယ်။ တခုခုရြိတာဟာ ဘာမမြရြိတာထက် ပို္ဘပီးကောင်းပၝတယ်၊ အေူခခံဥပဒေရြိတာဟာ မရြိတာ ထက် ပိုကောင်းပၝတယ်၊ တခုခုရြိတယ်ဆိုရင် တဆင့်္ဘပီးတဆင့် တူဖည်းူဖည်း တိုးတက်အောင် လုပ်သြားလိုႛ ရပၝတယ်လိုႛလည်း ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းက ဆိုပၝတယ်။

စစ်အစိုးရ ကဵင်းပမဲ့ ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆ္ဋိံခံယူပြဲဟာ လြတ်လပ်္ဘပီး တရားမ္တွတဖိုႛ ဆိုတာ မူဖစိံိုင်ဘူးလိုႛ အဝေးရောက်ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးဒေၝက်တာစန်းအောင် က ဆိုပၝတယ်။

ဆြေးေိံြးရမဲ့၊ မဲပေးရမဲ့ အေူခခံဥပဒေကို ူပည်သူကိုတော့ မူပပဲ မင်္စတာ ဂမ်းဘာရီကိုတော့ ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာ တိုင်းူပည်ရဲ့ ုကမ္ထာကို ဖန်တီးမဲ့ ူပည်သူကို နအဖ စစ်အစိုးရက မယုံုကည်ေုကာင်း ူပနေတယ်လိုႛ ဒေၝက်တာစန်းအောင်က ထောက်ူပပၝတယ်။ နောက်္ဘပီး ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ဥပဒေမြာကိုက ဝေဖန်ရင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် သုံးိံြစ်ခဵမယ်ဆိုတာရယ်၊ အေူခခံဥပဒေကို ဝေဖန်ရင် ထောင်ဒဏ် ိံြစ် ၂၀ခဵမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေကို မ႟ုတ်သိမ်းသေးတာရယ်ကို ုကည့်မယ်ဆိုရင် တရားမ္တွတ္ဘပီး စစ်မြန်တဲ့ ူပည်သူႛဆ္ဋိံခံယူပြဲ ဘယ်လိုမြ မူဖစိံိုင်ေုကာင်း ဒေၝက်တာ စန်းအောင်က မြတ်ခဵက်ခဵပၝတယ်။

ဆ္ဋိံခံယူပြဲနဲႛ ေ႟ြးကောက်ပြဲတေမြြာ ကုလသမဂ္ဂက ကူညီဖိုႛကမ်းလြမ်းခဲ့ပေမဲ့ စစ်အစိုးရက လက်မခံ ူငင်းပယ်ခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။