ဖမ်းဝရမ်း အထုတ်ခံ လူငယ်ရြေႚနေ နယ်စပ်သိုႛ ထြက်ေူပးရောက်ရြိ

ူမန်မာိံိုင်ငံတြင်းမြာ လူအခြင့်အရေးနဲႛ ိံိုင်ငံရေးမြတေကြို ရြေႚနေအူဖစ် လိုက်ပၝဆောင်႟ြက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်ရြေႚနေ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းဟာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ိံိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းက ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်ကို ရောက်ရြိလာပၝတယ်။

2008.12.15
AHRC_website_305px.jpg ူမန်မာိံိုင်ငံမြ ရြေႚနေမဵားကို အကာအကြယ်ပေးရေးအတြက် အာရြ လူႛအခြင့်အရေး အဖြဲႚမြ ဖြင့်လြစ်ထားသော အင်တာနက်စာမဵကိံြာ တစိတ်တဒေသ ူဖစ်ပၝသည်။ (Image: RFA)
(Image: RFA)

ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းက ူမန်မာိံိုင်ငံတြင်း သူကိုယ်တြေႚ ဋ္ဌကံခြဲ့ရတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲႛ ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်ကို သူရောက်ရြိလာခဲ့ရတဲ့ အေူခအနေတေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ရက်နေႛ မနက်ပိုင်းမြာ ဒေသတြင်း သတင်းထောက်တေကြို ဖိတ်ုကား္ဘပီး သတင်းစာ ရြင်းလင်းပြဲ တရပ်ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ(၂၃)ရက်နေႛမြာ လိြင်သာယ္ဘာမိြႚနယ်တရား႟ုံးမြာ အဖြဲႚခဵြပ်လူငယ်ခေၝင်းဆောင် ကိုသန်ႛဇင်မဵိြးပၝ (၁၁)ဦးအမကြို ရြေႚနေအူဖစ်လိုက်ပၝဆောင်႟ြက်ရင်း ကိုညီညီထြေးနဲႛ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းတိုႛရဲ့ အမသြည်တေကြ တရားမ္တွတမမြရြိတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို အယုံုကည်မရြိလိုႛ တရား႟ုံးကို ကေဵာပေးထိုင်ခဲ့ရာက ကိုညီညီထြေးနဲႛ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းတိုႛကို လိြင်သာယ္ဘာမိြႚ နယ်တရားသူဋ္ဌကီး ဦးအောင်သန်းူမင့်က တရားလိုလုပ်္ဘပီး ူပစ်မဆြိုင်ရာပုဒ်မ ၂၂၈ တရားစစ်ဆေး စီရင်မြ ေိံြာင့်ေိံြးဋ္ဌကံႛုကာအောင်လုပ်ဆောင်မြ နဲႛ ေူမာက်ပိုင်းခ႟ိုင် တရား႟ုံးမြာ တရားစြဲဆိုခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းနဲႛ ကိုညီညီထြေးတိုႛိံြစ်ဦးကို အမရြင်ဆိုင်ဖိုႛ တရား႟ုံးက တရားဝင်အသိပေးခဵိန်းဆိုတဲ့ အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်နေႛ မဟုတ်ပဲ အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေႛမြာ ေူမာက်ပိုင်းခ႟ိုင် ဒုတိယ တရားသူဋ္ဌကီး ဒေၞလြသောင်းရီက ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းကို ခေၞဆောင်ကာ အထက်ကနေ ဖမ်းဆီးအမိန်ႛခဵထားေုကာင်း ေူပာဆိုကာ ဖမ်းဆီးဖိုႛ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာက ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်း စတင် တိမ်းရြောင်လာခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်နေႛမြာတော့ ေူမာက်ပိုင်းခ႟ိုင်တရား႟ုံးမြာ တရားသူဋ္ဌကီး ဦးသောင်းညြန်ႛက ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းနဲႛ အမတြြဲ ကိုညီညီထြေးကို ထောင်ဒဏ် (၆)လ ူပစ်ဒဏ်စီရင်ခဲ့ပၝတယ်။ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းကို မဵက်ကြယ်မြာ တရားစီရင်္ဘပီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပၝတယ်။

ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်း ရြေႚနေအူဖစ် လိုက်ပၝဆောင်႟ြက်ခဲ့တဲ့ အမတြြဲပေၝင်း ၁၃မြ ရြ္ဘိပီး အားလုံးဟာ လူႛအခြင့်အရေးနဲႛ ိံိုင်ငံရေးလြပ်ရြားမြေုကာင့် အာဏာပိုင်တေဘြက်က တရားလိုူပ္ဘြပီး ပုဒ်မအမဵိြးမဵိြးတပ် တရားစြဲခံရသူ တြေူဖစ်တယ်လိုႛ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းက ေူပာပၝတယ်။

အဲဒီထဲက သူရြေႚနေအူဖစ်လိုက်ပၝဆောင်႟ြက်ခဲ့ရတဲ့ ေ႟ြူပည်သ္ဘာမိြႚနယ် ဋ္ဌကံႛခိုင်ဖြႚ္ဘံဖိြးရေး႟ုံး ဗုံးပေၝက်ကြဲမနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဖမ်းဆီး တရားစြဲ ထောင်ဒဏ် တသက်တကဋ္ဋန်းနဲႛ ၁၃ိံြစ် တသက်ကဋ္ဋန်းနဲႛ (၈)ိံြစ် ကဵခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရန်ေ႟နြဲႛ ဦးူမင့်အေးတိုႛ အမနြဲႛပတ်သက်လိုႛ အာဏာပိုင်တေဘြက်က စြပ်စြဲခဵက်နဲႛ ဖမ်းဆီးကာ ႟ုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်း ိံြိပ်စက်္ဘပီးရတဲ့ ရဲထြက်ဆိုခဵက်တေကြို တရား႟ုံးမြာတင်္ဘပီး မတရားအမဆြင် ဖမ်းဆီးထောင်ခဵခဲ့တာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းက ေူပာပၝတယ်။

ိံိုင်ငံရေး၊ လူအခြင့်အရေးအမြတေနြဲႛ စြပ်စြဲဖမ်းဆီးကာ ရဲရြေႚထြက်ဆိုခဵက်တြေ သုံး္ဘပီး တရား႟ုံးက တရားစီရင်တာတေဟြာ ူပစ်မဆြိုင်ရာကဵင့်ထုံးဥပဒေနဲႛ ညီညြတ်မမြရြိလိုႛ တရားမ္တွတမမြရြိဘူးလိုႛ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းက ူမန်မာိံိုင်ငံ တရားစီရင်ရေး အပိုင်းကို ထောက်ူပေူပာဆိုပၝတယ်။

ရြေႚနေ ကိုစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းနဲႛ ကိုညီညီထြေးတိုႛ (၂)ဦးလိုပဲ အာဏာပိုင်တေဘြက်က တရားလိုူပ္ဘြပီး တရားစြဲဆိုခံရတဲ့ ိံိုင်ငံရေးနဲႛလူအခြင့်အရေး အမြတေကြို လိုက်ပၝ ဆောင်႟ြက်ပေးခဲ့တဲ့ ရြေႚနေ ဦးအောင်သိန်းနဲႛ ဦးခင်မောင်ရြိန်တိုႛိံြစ်ဦးကို တရား႟ုံးမထင်မဲ့ူမင်ူပမြြ ပုဒ်မ ၃နဲႛ ိံိုဝင်ဘာ (၇)ရက်နေႛမြာ တရား႟ုံးခဵြပ်ကနေ ထောင်ဒဏ် (၄)လ မဵက်ကြယ်စီရင်ခဵက် ခဵမြတ်ခဲ့ပၝတယ်။

ကိုစောစောကေဵာ်ကေဵာ်မင်းရဲ့ သတင်းစာရြင်းပြဲနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး အာဖက်အေသတင်းထောက် ဦးမိုးကေဵာ်ရဲ့ သတင်းပေးပိုႛခဵက် အူပည့်အစုံကို နားဆငိံိုင်ပၝတယ်။

သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲ။
အသံဖိုင်ယူရန်

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။