တိုင်းရင်းသားလူမဵိြးစုမဵား လူကုန်ကူးမအြ္ဈိံရာယ်ကို အဆိုးဝၝးဆုံးရင်ဆိုင်နေရ


2006.05.10
human_trafficking_200px.jpg
ထိုင်း-မလေးရြားနယ်စပ်၊ ဆြန်ဂိုင်း ခိုလုပ်္ဘမိြႚလယ် ဘားတခုတြင် ထိုင်းိံိုင်ငံဘက်မြ ဝင်လာသော ူပည့်တန်ဆာမဵား ဧည့်သည်မ္တေွာ်နေပုံ။ မိန်းကလေးမဵားကို ဖမ်းဆီး္ဘပီး အတင်း အဓမ္ထ ူပည့်တန်ဆာအူဖစ် စေခိုင်းမမြဵား အာရတြြင် ူပန်ႛပြားနေသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ူမန်မာအပၝအဝင် မဲခေၝင်ဒေသ အာဆီယံိံိုင်ငံတေကြ ကိုယ်စားလြယ်တေနြဲႛ တ႟ုတ်ကိုယ်စားလြယ်တေဟြာ မဲခေၝင်ဒေသတြင်းမြာ လူကုန်ကူးမကြို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ဖဵကိံိုင်ဖိုႛ ၄ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် အစည်းအဝေးကို ကမ္တောဒီးယားိံိုင်ငံ ဖိံြမ်းပင်ူမိြႚမြာ မေလ ၁၀ရက်ကစ္ဘပီး ူပလြုပ်နေပၝတယ်။ ူမန်မာ၊ လာအို၊ ကမေႝာဒီးယားိံိုင်ငံတေကြနေ ထိုင်းိံိုင်ငံကို အလုပ်သမားအူဖစ် လူကုန်ကူးတာတေဟြာ အူဖစ်မဵားဆုံး ူင်္ပံနာူဖစ်တယ်လိုႛ ၃ရက်ုကာကဵင်းပမယ့် ဒီအစည်းအဝေးမြာ ဆြေးေိံြးုကပၝတယ်။

လူကုန်ကူးမတြိုက်ဖဵက်ရေး မဲခေၝင်ဒေသဆိုင်ရာ ဝန်ဋ္ဌကီးအဆင့် ၄ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲမြာ ကမေႝာဒီးယား၊ တ႟ုတ်၊ ူမန်မာ၊ လာအို၊ ထိုင်းနဲႛ ဗီယက်နမိံိုင်ငံတေကြ ထိပ်တန်းအရာရြိတေနြဲႛ ကိုယ်စားလြယ်ပေၝင်း ၃၀၀ ကေဵာ် တက်ရောက်ပၝတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ အဖြဲႛအစည်းပေၝင်းစုံ လူကုန်ကူးမြ တိုက်ဖဵက်ရေးအဖြဲႛကလည်း ဒီအစည်းအဝေးမြာ ေုကညာခဵက်တရပ် ထုတ်ူပန်ခဲ့ူပီး လူကုန်ကူးမြ ပုံစံမဵိြးစုံကို အုကမ်းဖဵင်း ရြင်းလင်းူပခဲ့ပၝတယ်။ ဒီအထဲမြာ အထင်ရြားဆုံးနဲႛ အူဖစ်မဵားဆုံး လူကုန်ကူးမြတေကြတော့ ကမေႝာဒီးယား၊ တ႟ုတ်၊ လာအို၊ ူမန်မာိံိုင်ငံတေကြနေ ထိုင်းိံိုင်ငံထဲကို အလုပ်သမားအူဖစ် မြောင်ခိုကူး ပိုႛဆောင်တာနဲႛကမ္တောဒီးယားက ကလေးသူငယ်တေကြို ထိုင်းနဲႛ ဗီယက်နမိံိုင်ငံတေမြဍ္ဍြ သူတောင်းစားအူဖစ် တောင်ရမ်းစားရာမြာ အသုံးခဵဖိုႛ လူကုန်ကူးခိုးယူတာတြေူဖစ်ပၝတယ်။

ဒေသအတြင်းမြာ လူကုန်ကူးမြူင်္ပံနာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံ၊ ခဵင်း႟ိုင်္ဘမိြႚမြာ ိံိုင်ငံတကာ တသီးပုဂ္ဂလ အင်ဂဵီအိုအဖြဲႛတြေ ဆြေးေိံြးပြဲကိုလည်း မေလ ၉ရက်နေႛက ကဵင်းပပၝတယ်။

တ႟ုတ်နဲႛ ူမန်မာူပည်မြာ စေဵးကြက်စီးပြားရေး ကဵင့်သုံးလိုႛ ဆင်းရဲခဵမ်းသာ ကြာဟမြ ဋ္ဌကီးမားလာတဲ့အတြက် ဆင်းရဲသားတြေ ရောင်းကုန်ပင်္စည်း ူဖစ်လာရပၝတယ်၊၊ ပထမပိုင်းမြာတော့ ရောင်းစားခံရတဲ့ ဦးရေနည်းပၝးပေမယ့် တူဖည်းူဖည်း မဵားသထက် မဵားလာတာတြေႛရပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံ ယူနန်ူပည်နယ်က အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ တိုင်းရင်းသား မဵိြးိံြယ်စုဝင် ကလေးသူငယ်တေနြဲႛ အမဵိြးသမီးတေရြဲ့ ဘဝအေူခအနေတေဟြာ စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး အနေအထားကို ဆိုက်ရောက်နေူပီလိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံ ခဵင်း႟ိုင်ူမိြႛမြာ မေလ ၉ရက်နေႛကလုပ်တဲ့ ဆြေးေိံြးပြဲကို ကိုးကား္ဘပီး ထိုင်းိံိုင်ငံအေူခစိုက် ဧရာဝတီ သတင်းစာစောင်ထဲမြာ ရေးသားထားပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံက ဆင်းရဲ္ဘပီး အိုးအိမ်အေူခတကဵမရြိတဲ့ အခၝ၊ လားဟူ စတဲ့ တိုင်းရင်းသား မဵိြးိံြယ်စုဝင် ကလေးသူငယ်နဲႛ အမဵိြးသမီးတေဟြာ အ္ဈိံရာယ်အမဵားဆုံး ုကံြနေရသူတြေူဖစ်္ဘပီး၊ သူတိုႛနောက်မြာ ရြမ်းတိုင်းရင်းသားတေနြဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံ၊ ယူနန်ူပည်နယ်က လူး မဵိြးိံြယ်စုဝင်တြေ ူဖစ်ပၝတယ်။ သူတိုႛကို ထိုင်း၊ မလေးရြားနဲႛ စင်ကာပိူံိုင်ငံတေမြြာ အတင်းအဓမ္ထ အလုပ်ခိုင်းစေတာ၊ ကာမကေဵးကဋ္ဋန်ဘဝကို ဇြတ်တြန်းပိုႛခံရတာတေနြဲႛ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လိုႛ ဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်၊၊

ထိုင်းိံိုင်ငံက လိင်ဖေဵာ်ေူဖရေး လုပ်ငန်းတေထြဲကို တိုင်းရင်းသား မဵိြးိံြယ်စုဝင်တြေ ဝင်ရောက်မြိံြန်းဟာ မုကာခင်က ကဵဆင်းသြားပေမဲ့ လုပ်ငန်းခြင်အေူခအနေ ဆိုးဝၝးတဲ့ စက်႟ုံတေမြြာ ဝင်ရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူတေကြတော့ အမဵားအူပား ရြိနေဆဲပဲလို့ ထိုင်း ေူမာက်ပိုင်းဒေသ လူကုန်ကူးမတြိုက်ဖဵက်ရေးအဖြဲႛက မင်္စတာ ဆူရိယက ေူပာေုကာင်း ဧရာဝတီစာစောင်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

ခဵင်းမိုင်ူမိြႚမြာဆိုရင် တောင်းရမ်း စားသောက်နေရတဲ့ ရြမ်းတိုင်းရင်းသား ကလေးသူငယ်တေနြဲႛ ညဖက်ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးသူငယ် အုပ်စုတြေ မဵားလာတယ်လို မင်္စတာဆူရိယက ေူပာပၝတယ်၊၊ ဒၝဟာ လူကုန်ကူးမတြမဵိြးလိုႛ ေူပာိံိုင်တာေုကာင့် ူမန်မာနဲႛ တ႟ုတိံိုင်ငံတိုႛ နဲႛ ပူးပေၝင်း္ဘပီးေူဖရြင်းသြားဖိုႛ ညိၟိံိြင်းနေဆဲူဖစ်တယ်လိုႛ သူက ေူပာပၝတယ်၊၊

မလေးရြားနဲ့စင်ကာပိူံိုင်ငံတေအြထိ သြားရောက် လုပ်ကိုင်တာရြိပေမဲ့ သူတိုႛမြာ ိံိုင်ငံသားနဲႛဆိုင်တဲ့ စာရြက်စာတမ်းတြေ မရြိတာေုကာင့် လူကုန်ကူးမြ ဘယ်လောက်ထိ ူဖစ်ပေၞနေတယ်ဆိုတာ အတိအကဵ တြက်ခဵက်ေူပာဆိုဖိုႛ ခက်ခဲေုကာင်း ဒီအစည်းအဝေးမြာ ဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်၊၊

ကုလသမဂ္ဂအဖြဲႛဋ္ဌကီးရဲ့ အင်တာနက် စာမဵကိံြာမြာတော့ အရြေႛတောင်အာရြ ဒေသမြာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ိံြစ်တေအြတြင်း လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ကလေးသူငယ်နဲႛ အမဵိြးသမီးအရေအတြက်ဟာ ိံြစ်သိန်း ိံြစ်သောင်းခဲြ ရြိတယ်လိုႛ အမေရိကန် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနရဲ့ စာရင်းဇယားတေကြို ကိုးကား္ဘပီး ဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊

ိံြစ်ရက်ုကာူပလြုပ်တဲ့ ဒီအစည်းအဝေးကို ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ကမေႝာဒီးယား၊ တ႟ုတ်နဲႛ ထိုင်းိံိုင်ငံက ကိုယ်စားလြယ်တြေ တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။