သံဃာ့တက္ကသိုလ် စာသင်သားမဵား စီတန်းလြည့်လည်


2007.09.21

monks_rain_3_200px.jpg
႟ြဲ႟ြဲစိုသော သကဿန်းမဵားူဖင့့်ကခဵီလ္တေွာက်လြမ်းနေသော သံဃာတော်မဵားကို လူထုကလည်း နဘေးမြ လိုက်ပၝ၍ ကာကြယ်ပေးခဲ့ုကပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ရန်ကုနိံိုင်ငံတော် ပရိယတ္ဇိ သံဃာ့တက္ကသိုလ်က သံဃာတော်အပၝး ၄၅၀ ရြိတဲ့အနက်မြာ ၁၃ ပၝးကလြဲလိုႛ ကေဵာင်းရြိ သံဃာတော်အားလုံးနဲႛ သာသနာ့ တက္ကသိုလ်ရြေႚရြိ မစိုးရိမ်စာသင်တိုက်က စာသင်သံဃာ အပၝး၂၀ ခန်ႛတိုႛဟာ စက်တင်ဘာ ၂၁ရက် မနက်၁၀နာရီခန်ႛလောက်က စတင်္ဘပီး မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်ဆို္ဘပီး စီတန်းလြည့်လည် ဆ္ဋိံတြေ ထုတ်ဖော်ူပသုကပၝတယ်။ အခုလို ဆ္ဋိံထုတ်ဖော်ူပသတာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ သာသနာ့ တက္ကသိုလ် သင်တန်းသား သံဃာတော်တပၝးက ရြင်းလင်းမိန်ႛုကားပၝတယ်။

“သင်တန်းက ၁၀နာရီမြာ ပုံမြန်္ဘပီးတယ်။ သင်တန်း္ဘပီးတာနဲႛ ဦးဇင်တိုႛသံဃာတေအြားလုံး စု႟ုံး္ဘပီးတော့ သဘောတူရင်လိုက်ဆိုတော့ ၁၅၀ ထဲက ၁၃ ပၝးကလြဲလိုႛ အားလုံး လိုက်ုကတယ်။ လိုက်ုက္ဘပီး ဦးဇင်းတိုႛ မယ်လမုဘုရားကိုဦးတည်္ဘပီးတော့မြ မေတ္ဇာသုတ်တြေ႟ြတ်တယ်။ နောက်တခၝ စစ်တပ်အတြင်းမြာရြိသော၊ ုကံ့ခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေး အတြင်းမြာရြိသော၊ စြမ်းအားရြင်အတြင်းမြာရြိသော၊ ူမန်မာူပည်အတြင်းမြာရြိသော ကမႝာသူ ကမႝာသားအားလုံးကို မေတ္ဇာတေအြားလုံးပိုႛ္ဘပီးတော့မြ သြားုကတယ်။ မယ်လမုဘုရားကိုရောက်တော့ ညီညီညာညာ စီတန်း္ဘပီးတော့မြ ဘုရားကို ရြိခိုးတယ်။ မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်တယ်၊ မောရသုတ်႟ြတ်တယ်၊ အဲဒီကနေူပန်လာတော့ ဦးဇင်းတိုႛ ကမႝာအေးဘုရားကို ဝင်တယ်။ ကမႝာအေးဘုရားမြာလည်း အလားတူပုံစံအတိုင်းပဲ မေတ္ဇာသုတ်တြေ႟တြ၊် မေတ္ဇာတေပြိုႛုကတယ်။ နောက်အဲဒီကနေ ဦးဇင်းတိုႛ တနာရီထိုးခၝနီးမြာ မဟန (မဟာနာယက) ကေဵာင်းရြေႚမြာ ဦးဇင်တိုႛလိုအပ်တဲ့ အခဵက်အလက်တေပြၝတဲ့ စာ႟ြက်ကို မဟနတေကြိုပေးတယ်။ မဟနတေကြို ကပ်တာပေၝ့နော်။ ဦးဇင်းတိုႛက အဲဒီရြေႚမြာ သူတိုႛမယူမခဵင်း ဒူးထောက်္ဘပီး မေတ္ဇာတြေ ပိုႛတယ်။ မဟန ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတေကြိုလည်း မေတ္ဇာပိုႛတယ်။ စစ်တပ်ထဲမြာ အကုန်လုံး အဋ္ဌကီးအကဲတေကြို ဦးဇင်းတိုႛက မေတ္ဇာတြေ ပိုႛပေးပၝတယ်။ အဲနောက်ပိုင်းတော့ သူတိုႛလက်ခံလိုက်ပၝတယ်၊ ယူထားလိုက်ပၝတယ်။ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတေလြည်း အဲဒီထဲမြာ ရြိနေပၝတယ်။ အဲဒီကနေပဲ ဦးဇင်းတိုႛ ္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်းပဲ ကေဵာင်းကိုူပန်လာုကပၝတယ်။ ူပန်လာတော့ တနာရီထိုးလိုႛ သင်တန်းတြေ ူပန်စန္ဘေပီပေၝ့။”

သံဃာ့နာယက အဖြဲႚနေထိုင်ရာ ကေဵာင်းဆောင်အရောက်မြာ ိံိုင်ငံတော်သံဃာ့ နာယကအဖြဲႚကို သံဃာထုဋ္ဌကီးရဲ့ တောင်းဆိုခဵက် ၄ ရပ်အတိုင်း ဆရာတော်ဋ္ဌကီးမဵားက ဆောင်႟ြက်ပေးစေလိုေုကာင်း တောင်းဆိုတဲ့စာကို ပေးအပ်ခဲ့ပုံနဲႛပတ်သက်္ဘပီး အဆိုပၝသံဃာတော်ကပဲ အခုလိုရြင်းူပပၝတယ်။

“တောင်းဆိုတဲ့အခဵက်ကတော့ ဦးဇင်းတိုႛကလည်း အခုသံဃာထုတရပ်လုံးရဲ့ ဆ္ဋိံအတိုင်း အာဏာပိုင်အဖြဲႚအစည်းတေနြဲႛ ဒုတိယ အနီးစပ်ဆုံးူဖစ်လိုႛ ဦးဇင်းတိုႛ သာသနာ့တက္ကသိုလ်က သံဃာတေအြားလုံးက သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့အေုကာင်း၊ ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အေုကာင်းကိုလေ၊ အားလုံးရဲ့ဆ္ဋိံတြေ သံဃာထုရဲ့ဆ္ဋိံတေကြို မဵက်ကြယ်ူပမြထားပဲ အာဏာပိုင်အဖြဲႚအစည်းတြေ တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း သံဃာတုတြေ လုပ်ပေးတာတြေ မလုပ်ဖိုႛပေၝ့နော်။ သံဃာထုတရပ်လုံးရဲ့ ဆ္ဋိံတေအြပေၞ ရပ်တည်ပေးဘိုႛ တောင်းဆိုထားတာ။ ဦးဇင်းတိုႛရဲ့ ပုဂ္ဂလိက တောင်းဆိုခဵက်တြေ တခုမမြပၝပၝဘူး။ သံဃာထုတရပ်လုံးက တောင်းဆိုထားတဲ့အခဵက် ၄ ခဵက်အတိုင်းပဲ အာဏာပိုင်တေနြဲႛ ညိၟိံြိင်းဆြေးေိံြးပေးဖိုႛကို မဟန ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတြေ၊ သူတိုႛက သံဃာထဲမြာ အဋ္ဌကီးဆုံးပဲလေ၊ သူတိုႛကနေ အာဏာပိုင်အဖြဲႚအစည်းတေကြို တောင်းဆိုပေးဖိုႛ သံဃာတေအြခုလို ္ဘငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း ဆ္ဋိံူပနေတာကို အ္ဈိံရာယ်ူပလြာမယ်ဆိုရင် အကာအကြယ်ပေးဖိုႛ ဦးဇင်းတိုႛက တောင်းဆိုတာထားပၝ။”

နံနက်ပိုင်း သာသနာ တက္ကသိုလ်ကနေ ဆ္ဋိံူပဖိုႛထြက်ခြာရာမြာ တားူမစ်မြတြေ ရြိပၝသလားလိုႛ အဆိုပၝသံဃာတော်ကို လ္တေွာက်ထား မေးူမန်းရာမြာတော့ အခုလို မိန်ႛုကားေူဖဆို ပၝတယ်။

“ရြိတယ်ဒကာဋ္ဌကီး၊ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့ပုဂ္ဂိြလ်တြေ၊ ဒုတိယ နာယကခဵြပ်တိုႛ၊ ဌာနမြြးတြေ ပၝမောက္ခတေကြ တားပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ ဦးဇင်းတိုႛထင်တာက သူတိုႛဟာ တာဝန်ရြိလိုႛ တားရတဲ့ပုံစံပၝပဲ၊ သူတိုႛမြာလည်း စိတ်ထဲမြာ ဆ္ဋိံတေရြြိနေမယ်လိုႛ အရိပ်အယောင်တြေ တြေႚရတာပေၝ့လေ။ ဒၝပေမ ဲ့ထူးူခားတာကတော့ တော်တော်ဋ္ဌကီးကို တားတဲ့လူ တယောက်ရြိတယ်၊ အဲဒီလူကတော့ သံဃာတေအြားလုံး မလိုလားတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်တယောက်ပၝ။ ဦးစံတင့်လိြင်တဲ့ ဘုန်းဋ္ဌကီးလူထြက်ပေၝ့၊ သူက ူခယ်လြယ်နေတာ၊ ဘုန်းဋ္ဌကီးတြေရော အာဏာပိုင်အဖြဲႚ အစည်းတြေ ုကားထဲမြာ သူက ူခယ်လြယ်နေတာပၝ။”

အဲဒၝကတော့ ိံိုင်ငံတော် ပရိယတ္ဇိ သံဃာ့တက္ကသိုလ်က သင်တန်းသား သံဃာတော်တပၝး မိန်ႛုကားသြားခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။