ဆ္ဋိံခံယူပြဲ လြတ်လပ်မ္တွတမြ ရြိမရြိ စောင့်ုကည့်လေ့လာမည်

အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ရန်ကုန်တိုင်းစည်း႟ုံးရေးအဖြဲႚရဲ့ ိံြစ်ရက်ုကာ အစည်းအဝေးကနေ ဆုံးူဖတ်ခဵက် (၅)ခဵက် ခဵမြတ်ခဲ့ရာမြာ လာမဲ့ ဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ လြတ်လပ်္ဘပီးမ္တွတမရြြိမရြိ စောင့်ုကည့် လေ့လာဖိုႛ ဆုံးူဖတ်ခဲ့ုကပၝတယ်။

2008.04.30
referendum_billboard_305px အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းကို ထောက်ခံမဲပေးဖိုႛ စစ်အစိုးရက တိုက်တြန်း လြံႛဆော်သော ဆိုင်းဘုတ်တခုရြေႚတြင် လုံူခံြရေးတပ်ဖြဲႚဝင်မဵားကို တြေႚရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်ရန်ကုန်တိုင်း စည်း႟ုံးရေးအဖြဲႚဟာ ဧ္ဘပီ ၂၉ရက် မနေႛက� တိုင်းအတြင်း ္ဘမိြႚနယ်(၂၀)၊ ဒီကနေႛ ္ဘမိြႚနယ် (၂၀)၊ စုစုပေၝင်း္ဘမိြႚနယ် (၄၀)နဲႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးခဲ့္ဘပီး စည်းဝေးဆုံးူဖတ်ခဵက် (၅)ခဵက် ခဵမြတ်ခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒီဆုံးူဖတ်ခဵက်တေထြဲမြာ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ဥပဒေ နည်းဥပဒေတေထြဲက သိသင့်သိထိုက် တဲ့ အခဵက်တေကြို ထုတိံြတ်္ဘပီး ္ဘမိြႚနယ်တေကြို အူမန်ဆုံးူဖန်ႛဝေပေးဖိုႛ၊ ဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ တညီတညြတ် တည်း ကန်ႛကြက်မဲ ပေးုကဖိုႛ နဲႛ အခုကစလိုႛ တိုင်းနဲႛ္ဘမိြႚနယ်တြေ မူပတ်ဆက်သြယ်ထိတြေႚ္ဘပီး ပူးပေၝင်းဆောင်႟ြက်သြားုကဖိုႛ စတဲ့အခဵက်တေပြၝဝင်ပၝတယ်။ အဲဒၝတေအြူပင် ဆ္ဋိံခံယူပြဲနဲႛပတ်သက်္ဘပီး လုပ်ဆောင်ရမဲ့အခဵက်တေကြိုလည်း အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် ဗဟိုသတင်းနဲႛူပန်ုကားရေး အဖြဲႚဝင် ဒေၝက်တာဦးဝင်းိံိုင်က အခုလိုဆက်လက်ေူပာုကားပၝတယ်။

ဒေၝက်တာဝင်းိံိုင်။       ။ “မဲ႟ုံမဵားတြင် မဲပေးရာ၌ လုံူခံမြြ၊ လြယ်ကူ ခေဵာမြေႚမြ ရြိမရြိ၊ တရားမ္တွတမြ ရြိမရြိ၊ မသမာမြ၊ အဓမ္ထမြ၊ ္ဘခိမ်းေူခာက်မမြဵား ရြိမရြိ၊ မဲရေတြက်ရာတြင် မြန်ကန်မြ ရြိမရြိကို သက်ဆိုင်ရာ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်မဵားက တတိံိုင်သမ္တွ စောင့်ုကည့်လေ့လာရန်၊ မသမာမမြဵား ရြိပၝက ဖော်ထုတ်၍ ရန်ကုန်တိုင်းသိုႛ သတင်းပိုႛ တင်ူပရန်၊ မီဒီယာမဵားမြ တဆင့် ဖော်ထုတ်တင်ူပရန်၊ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ မူုကမ်း အတည်ူပြိံိုင်ရေးိံြင့် ပတ်သက်၍ ဆ္ဋိံမဲပေးပိုင်ခြင့်ရြိသူ ထက်ဝက်ကေဵာ်အစား အေူခခံမူတေနြဲႛ ကြဲလြဲ္ဘပီးတော့ ဆ္ဋိံမဲပေးပိုင်ခြင့်ရြိသူ အားလုံး၏ ထက်ဝက်ကေဵာ် မဲပေးသည့် ဆ္ဋိံမဲ၏ မဲအမဵားူဖင့် အတည်ူပြ ူပှူာန်းလိုက်သည့် ဤဖြံႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေသည်ဟူသော ူပင်ဆင်ထားခဵက်အား ရန်ကုန်တိုင်း စည်း႟ုံးရေးအဖြဲႚိံြင့် ္ဘမိြႚနယ်မဵားက တခဲနက် ကန်ႛကြက်ေုကာင်း ဆုံးူဖတ်သည်။ ဆုံးူဖတ်ခဵက် ၅ခုပေၝ့။ ”

အခုလို မဲ႟ုံတေကြို အယ်အယ်ဒီက စောင့်ုကည့်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့အခၝ အာဏာပိုင်တြေ ဒၝမမြဟုတ် ုကံ့ခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးအဖြဲႚတြေ၊ စြမ်းအားရြင်တေနြဲႛ ူင်္ပံနာရြိလာိံိုင်ပၝသလားလိုႛ မေးူမန်းတဲ့အခၝမြာ ဒေၝက်တာဝင်းိံိုင်က အခုလို ေူဖုကားပၝတယ်။

ဒေၝက်တာဝင်းိံိုင်။       ။ “ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ NLDအဖြဲႚဝင်တေကြလည်း မဲပေးပိုင်ခြင့်ရြိတဲ့ ူပည်သူတေပြဲ၊ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်တြေ မဲပေးရတဲ့ မဲ႟ုံတေမြြာ သူတိုႛ စောင့်ုကည့်ပိုင်ခြင့်၊ လေ့လာပိုင်ခြင့် သူတိုႛမြာ ရြိတယ်။ ”

“မဲ႟ုံပိတ်ခဵိန်မြာ ၁၀ဦးထက် မနည်းသော မဲဆ္ဋိံရြင်မဵားရဲ့ ရြေႚမြောက်မြာ မဲရေတြက်ရမယ်ဆိုတဲ့ နေရာမြာ ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာ မဲ႟ုံမြာ မဲပေးတဲ့ ူပည်သူတဦးအနေနဲႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛမြာ ုကည့်ပိုင်ခြင့် ရြိတယ်လေ။ ဒၝကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ရြင်းူပတယ်။ ”

“သိုႛသော်၊ တခုရြိတာတော့ တဖက်က ဒၝတေကြတော့ ူင်္ပံနာ ရြာလာိံိုင်စရာ အေုကာင်းရြိတယ်။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက အေးအေးခဵမ်းခဵမ်း မဲရေတြက်တာကို ုကည့်ဖိုႛပဲ၊ အတတိံိုင်ဆုံး ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ခေဵာခေဵာမြေႚမြေႚ၊ ညင်ညင်သာသာ၊ အေးအေးခဵမ်းခဵမ်း၊ လေ့လာစောင့်ုကည့်ဖိုႛ။ ဒီလေ့လာစောင့်ုကည့်တဲ့အထဲမြာ ကိုယ်ပၝဖိုႛ။ ကိုယ်က မဲဆ္ဋိံရြင် ူပည်သူတဦးအနေနဲႛ ပၝဖိုႛပဲ။ ဒၝကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛအဖြဲႚဝင်တေကြို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ိံိြးဆော်တာပေၝ့။”

ဆ္ဋိံခံယူပြဲအ္ဘပီး ထြက်ပေၞလာမဲ့ ရလဒ်နဲႛပတ်သက်္ဘပီး အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်အနေနဲႛ ရြေႚိံိုင်ငံရေးခရီးကိုဘယ်လိုဆက်သြားမယ်ဆိုတာ ဋ္ဌကိတြင်ူပင်ဆင်မြတြေ ခဵမြတ်ထားပၝသလားလိုႛ ဆက်လက်မေးူမန်းရာမြာ ရြေႚလုပ်ငန်းစဉ်ူဖစ်နေတဲ့အတြက် အဖြဲႚခဵြပ်အနေနဲႛ လောလောဆယ် မေူပာိံိုင်သေးေုကာင်း ဒေၝက်တာဦးဝင်းိံိုင်က ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။