စစ်အစိုးရရဲႚ ဆ္ဋိံခံယူပြဲအပေၞ ူပည်သူတေရြဲႚအူမင်

လာမယ့် မေလ ၁၀ ရက် စနေနေႚမြာ ကဵင်းပမယ့် အေူခခံဥပဒေမူုကမ်း ဆ္ဋိံခံယူပြဲအတြက် ူမန်မာူပည်သူတြေ မဲပေးုကရတော့မြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ မဲပေးတဲ့နေရာမြာ စစ်အစိုးရက စောင့်ုကည့်နေမြာကို မဲဆ္ဋိံရြင်တခဵိြႛ စိုးရိမ်ေုကာက်လန်ႛနေုကတယ်လိုႛသိရပၝတယ်။

2008.05.04
မဲပုံး ူမန်မာိံိုင်ငံတြင် မေလ ၁၀ရက်နေႛ၌ ကဵင်းပမည်ဟု စစ်အစိုးရက ေုကညာထားသော ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ကဵင်းပမည့် ပုံစံကို ဧ္ဘပီ ၁၀ရက်နေႛက သ႟ုပ်ူပစဉ် မဲပုံးအလြတ်တခုကို အရာရြိက ူပသနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
AFP

လာမယ့် မေလ ၁၀ ရက် စနေနေႚမြာ ကဵင်းပမယ့် အေူခခံဥပဒေမူုကမ်း ဆ္ဋိံခံယူပြဲအတြက် ူမန်မာူပည်သူတြေ မဲပေးုကရတော့မြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့  မဲပေးတဲ့နေရာမြာ စစ်အစိုးရက စောင့်ုကည့်နေမြာကို မဲဆ္ဋိံရြင်တခဵိြႛ စိုးရိမ်ေုကာက်လန်ႛနေုကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

အခုအခဵိန်မြာ စစ်အစိုးရဟာ ဆ္ဋိံခံယူပြဲမြာ ထောက်ခံမဲရရြိဖိုႛအတြက် သူႚရဲႚဝၝဒူဖန်ႛခဵိရေး ယ္ဇိံရားူဖစ်တဲ့ သတင်းမီဒီယာတေကြနေ ဆက်တိုက် လံြႚဆော်တြန်းအားပေးနေပၝတယ်။ တခဵိန်တည်းမြာလည်း အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်က တက့်ကလြပ်ရြားသူတေကြို အေူခခံဥပဒေကို ဆန်ႛကဵင်တဲ့အမနြဲႛ ရိုကိံြက်ဖမ်းဆီးနေတာပၝ။ အသက် ၆၂ ိံြစ်အရြယ် အ္ဘငိမ်းစား ရဲအရာရြိဋ္ဌကီးတယောက်က အေအက်ပီသတင်းဌာနကိုေူပာုကားရာမြာ - သတင်းစာတိုင်းရဲႚ ရြေႚဖုံးမြာ ထောက်ခံမဲပေးဖိုႛ ေူပာနေတာကိုုကည့်ရင် ဆ္ဋိံခံယူပြဲကနေ ဒီအစိုးရ ဘာလိုခဵင်တယ်ဆိုတာ ပေၞလြင်နေတာူဖစ်ေုကာင်း၊ ၁၉၇၄ ခိုံြစ် အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းကို အတည်ူပခြဲ့တုန်းက သူဟာ ဝန်ထမ်းဘဝမြာရြိနေတဲ့အတြက် ထောက်ခံမဲထည့်ခဲ့ရေုကာင်း၊ အခုလည်း ဝန်ထမ်းတေအြတြက် အလားတူပဲ ူဖစ်ပၝလိမ့်မယ်လိုႛ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ သူႛအနေနဲႛ ဧ္ဘပီလ ၉ ရက်နေႛကမြ ရောင်းခဵတဲ့ အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းကို ဖတ်ရ္ဘြပီး္ဘပီလိုႛလည်းဆိုပၝတယ်။

အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းစာအုပ်ဟာ ရန်ကုန်က စာအုပ်ဆိုင်တေမြြာ ရောင်းအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့ နယ်္ဘမိြႚတေမြြာတော့ လိုသလောက် စောင်ရေမရခဲ့ဘူးလိုႛသိရပၝတယ်။

အ္ဘငိမ်းစား ရဲအရာရြိဋ္ဌကီးက ဆက်လက်ေူပာုကားရာမြာ - သူႚအနေနဲႛ ကန်ႛကြက်မြာလား၊ ထောက်ခံမြာလား မသေခဵာသေးေုကာင်း၊ အေူခခံဥပဒေ တရပ်ရြိတာဟာ မရြိတာထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲ့ နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရကို ဘယ်သူကမြ အာမမခံိံိုင်ေုကာင်း၊ အဲဒၝေုကာင့် မဲဆ္ဋိံရြင်တေအြနေနဲႛ ရြေႚတိုးလည်းထမ်းပိုး၊ နောက်ဆုတ်လည်း လြည်းကဵိြးဆိုတဲ့ကိန်းမဵိြး ဆိုက်နေရေုကာင်း ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

စစ်အစိုးရကတော့ အေူခခံဥပဒေ ပေၞပေၝက်ရေးသည် ိံိုင်ငံသားတိုင်း၏တာဝန်ူဖစ်သည်၊ အမဵိြးသား အကဵိြးစီးပြားအတြက် ထောက်ခံမဲပေးုကစိုႛ ဆိုတာတေကြို  နေႛစဉ် သတင်းမီဒီယာတေနြဲႛ ေုကာ်ူငာ ဆိုင်းဘုတ်ဋ္ဌကီးတြေထောင်္ဘပီး တြန်းအားပေးနေသလို ရေဒီယိုနဲႛ ရုပ်ူမင်သုံကား ဇာတ်လမ်းတေနြဲႛလည်း စည်းရုံးလြံႛဆော် နေတာပၝ။ တိုင်းူပည်တဝြမ်းက စာသင်ကေဵာင်းတေနြဲႛ ္ဘမိြႚတော်ခန်းမတေမြြာ မဲရုံတြေ စီစဉ်နေပၝတယ်။ မဲဆ္ဋိံရြင် တထောင်လောက် မဲပေးိံိုင်တဲ့ မဲရုံတရုံမြာ အစိုးရအရာရြိ ၅ ဦး ထားရြိမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အသက် ၁၈ ိံြစ်ူပည်ႛသူတိုင်း မဲပေးိံိုင်တဲ့ ဆ္ဋိံခံယူပြဲဟာ စနစ်တကဵနဲႛ မ္တွတစေရပၝမယ်လိုႛ စစ်အစိုးရက အာမခံထားတာူဖစ်ပေမဲ့ တကယ်ကော လ္တွိြႚဝြက်ဆ္ဋိံမဲ ူဖစ်ပၝ့မလားလိုႛ ူပည်သူအမဵားက သံသယဝင်နေုကပၝတယ်။ အသက်၇၂ ိံြစ်အရြယ် အမဵိြးသမီးဋ္ဌကီး တယောက်ကတော့ အရင် ၁၉၇၄ ဆ္ဋိံခံယူပြဲတုန်းက မဲပုံးိံြစ်ပုံး ထားတဲ့အတြက် သူဟာ ထောက်ခံမဲပုံးရြေႚမြာရပ်္ဘပီး သူႚမဲကို ကန်ႛကြက်မဲပုံးထဲကို ထည်ႛခဲ့ေုကာင်း၊ ဘာေုကာင့်လည်းဆိုတော့ မဲပေးသူရဲႚ ေူခထောက်တေကြို အူပင်ကနေ ူမင်နေရလိုႛ ူဖစ်ေုကာင်း၊ အခုတခၝတော့ မဲပုံးတခုထဲထားမြာူဖစ်္ဘပီး ဆ္ဋိံခံယူပြဲရလဒ်ဟာ ဘာူဖစ်မယ်ဆိုတာ သိနေပေမဲ့ သူႛအနေနဲႚ ဆ္ဋိံအလေဵာက် ကန်ႛကြက်မဲပဲ ထည့်မြာူဖစ်ေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။

ကဵန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတဦးကတော့ အရာရြိတေကြို လူဋ္ဌကီးတေကြခေၞ္ဘပီး ထောက်ခံမဲရအောင်လုပ်ဖိုႛ ေူပာေုကာင်းုကားသိရပေမဲ့ သူႛအထက်အရာရြိကတော့ သူတိုႛကို ဘာမြေူပာဆိုတာမရြိေုကာင်း၊ သူႛအနေနဲႛ ထောက်ခံသင့်သလား ကန်ႛကြက်သင့်သလား မစဉ်းစားသေးေုကာင်း၊ ကိုယ့်အလုပ်မူပြတ်ဖိုႛက အရေးဋ္ဌကီးေုကာင်း၊ ဘယ်သူတြေ အုပ်ခဵြပ်မလဲဆိုတာ သူႛအတြက် အရေးမဋ္ဌကီးေုကာင်း၊ ဘဝမြာ ကောင်းကောင်းမြန်မြန် အေးအေးခဵမ်းခဵမ်းနေပဲ နေခဵင်ေုကာင်း ေူပာဆိုပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့ မဲဆ္ဋိံရြင်အမဵားစုကတော့ လြတ်လြတ်လပ်လပ် မဲမပေးရမြာကိုသာ ပူပန်နေုကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။