တိုင်းိံြင့်ူပည်နယ်မဵားတြင် ဆ္ဋိံူပပြဲမဵား ဆက်လက်ူဖစ်ပြား


2007.09.25

alm_bowl_200px.jpg
ရဟန်းသံဃာမဵား ပတ္ဇနိကုဇ္ဆန ကံဆောင်သည့် အထိမ်းအမြတ်အူဖစ် ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်နေႛက သပိတ်ကို မြောက်၍ ကိုင်ဆောင်လာသော သံဃာမဵား ူဖစ်ပၝသည်။ အူခား ္ဘမိြႚ႟ြာမဵားတြင်လည်း သံဃာ့ လြပ်ရြားမမြဵား ပဵံႚႚိံြံႛပေၞပေၝက်နေသည်။ (Photo: AFP)

ဒီကနေႛ စက်တင်ဘာ ၂၅ရက် နေႛလယ် ၁၂နာရီခြဲအခဵိန်ကစလိုႛ မ္ဈိံလေးတိုင်း ခေမာသီလဝံ၊ အောင်ေူမ၊ သုခဝတီ ကေဵာင်းတိုက်နဲႛ စိတ္ဇပၝလ ဂူကေဵာင်း စာသင်တိုက်ဋ္ဌကီး လေးတိုက်က သံဃာတော်တေအြပၝအဝင် အူခားဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း ခုနစ်ကေဵာင်းက သံဃာတော် အပၝး ၁,၀၀၀ကေဵာ်ဟာ မဟာစေတီဋ္ဌကီးဘုရားမြာ စုရပ်လုပ်္ဘပီး ကေဵာက်ပန်းတောင်း္ဘမိြႚတြင်း မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်ဖတ် စီတန်းလြည့်လည် ဆ္ဋိံူပခဲ့ုကပၝတယ်။

္ဘမိြႚလုံးကဋ္ဋတ်သံဃာနီးပၝး စီတန်းလြည့်လည် မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်ဖတ်ခဲ့တာဟာ ဒီတဋ္ဌကိမ်နဲႛဆိုရင် ိံြစ်ဋ္ဌကိမ်ရြ္ဘိပီ ူဖစ်ေုကာင်းနဲႛ ဒီကနေႛမြာတော့ ္ဘမိြႚလူထုအမဵားအူပား အားပေးထောက်ခံ ုကည်ညိခြဲ့္ဘပီး ပူးပေၝင်းပၝဝင် ဆ္ဋိံူပခဲ့ုကတာတေကြို ဆ္ဋိံူပရာမြာ အဓိက ပၝဝင်ခဲ့တဲ စိတ္ဇပၝလ ဂူကေဵာင်းက သံဃာတော်က RFAကို မိန်ႛုကား ခဲ့ပၝတယ်။ အာဏာပိုင်တေဘြက် တစုံတရာ အေိံြာင့်အယြက်မရြိပဲ သံဃာတော်တြေ အေးအေးခဵမ်းခဵမ်း မေတ္ဇာသုတ်႟ြက် ဆ္ဋိံဖော်ူပခဲ့တယ်လိုႛ ကေဵာက်ပန်းတောင်း္ဘမိြႚခံက ေူပာူပပၝတယ်။

မကြေးတိုင်းမြာတော့ အာဏာပိုင်တေဘြက်က အရင်တုန်းက သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲႚက ထုတ်ူပန်ထားတဲ့ ဥပဒေပၝ စာ႟ြက်တေကြို ပခုက္ကြ စာသင်တိုက်တေမြြာ သံဃာတော်တေကြို ူဖန်ႛဝေခဲ့တယ်လိုႛ စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။ အဲဒီ သံဃာ့ မဟာနာယက အဖြဲႚက ထုတ်ူပန်ထားတဲ့ ဥပဒေပၝ စာ၃စောင်ဟာ ၁၉၈၂ခိုံြစ်၊ ၁၉၉ဝူပည့ိံြစ်နဲႛ ၉၁ခိုံြစ်က ထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ စာအမြတ် ၆၀၊ ၈၁နဲႛ ၈၃တြေ ူဖစ်္ဘပီး ဒီကနေႛ စက်တင်ဘာ ၂၅ရက်နေႛ ရက်စြဲတပ်ကာ မကြေးတိုင်း ၂၅္ဘမိြႚနယ်အတြင်း ူဖန်ႛဝေခဲ့ပၝတယ်။

ပခုက္ကအြလယ်တိုက်ဋ္ဌကီးမြာလည်း အဲဒီလို ယခင် သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲႚက ထုတ်ူပန်ခဵက်စာ႟ြက်တြေ ရရြိခဲ့္ဘပီး ကေဵာင်းတိုက်တာဝန်ရြိတဲ့ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးတေကြ ဒီကနေႛမြာ သံဃာတော်တေကြို ခေၞ္ဘပီးဖတ်ူပခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီထဲမြာပၝရြိတဲ့ သံဃာတော်တြေ မစု႟ုံးရ၊ ကေဵာင်းဝင်းအူပင်မထြက်ဖိုႛ တားူမစ်ခဵက်မဵိြးပၝတဲ့အပေၞ အလယ်တိုက် သံဃာတော် စာသင်သား သံဃာအမဵားစုက လက်မခံိံိုင်တဲ့အေုကာင်း အလယ်တိုက် သံဃာတော်တပၝးက RFAကို မိန်ႛုကားခဲ့ပၝတယ်။

ပခုက္ကမြြာလည်း သံဃာတော်တြေ ဒီကနေႛ ္ဘမိြႚတြင်းလြည့်လည် မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်ဖတ် ဆ္ဋိံူပဖိုႛ အစီအစဉ်ရြိခဲ့ပေမဲ့ သံဃာတော်တေကြို ပညတ်တဲ့ ဥပဒေပၝ စာ႟ြက်တြေ ကေဵာင်းတိုက်တေကြို ရောက်လာတဲ့အတြက် သံဃာတော်တေအြုကား ညၟိံိုင်းဆြေးေိံြးမြတြေ ူပလြုပ်နေခဲ့ရတာေုကာင့် ဆ္ဋိံူပအစီအစဉ် မလုပ်ဆောငိံိုင်ခဲ့တာလိုႛ ပခုက္ကသြံဃာတော်တေကြ RFAကို မိန်ႛုကားခဲ့ပၝတယ်။

ကခဵင်ူပည်နယ် ူမစ်ဋ္ဌကီးနား၊ မိုးညၟင်း္ဘမိြႚနဲႛ စစ်ကိုင်းတိုင်း ေ႟ဘြို္ဘမိြႚတေမြြာလည်း သံဃာတြေ ခဵီတက်ဆ္ဋိံူပုကပၝတယ်။ ကခဵင်ူပည်နယ် မိုးညၟင်း္ဘမိြႚမြာတော့ ဒီကနေႛမြာ သံဃာတြေ ပထမဆုံး ဆ္ဋိံူပုကတာ ူဖစ်ပၝတယ်။ သံဃာတြေ ဆ္ဋိံူပုကတာကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တေကြ နောက်ကနေ လိုက်လံ ုကည့်႟တြာတြေ ရြိပေမဲ့ တစုံတရာ ေိံြာင့်ယြက်မြတြေတော့ မရြိဘူးလိုႛ ဒေသခံတေကြ ေူပာပၝတယ်။

ဒီကနေႛ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံ႟ြာ၊ စစ်ကိုင်း၊ ကလေးနဲႛ မ္ဈိံလေးတိုင်း မိုးကုတ်္ဘမိြႚတေမြြာလည်း သံဃာတော်တေနြဲႛ ကေဵာင်းသားူပည်သူတြေ လက်တြဲ္ဘပီး အင်အားူပ ခဵီတက်မြတြေ လုပ်ခဲ့ပၝတယ်။ တခဵြိႚ္ဘမိြႚတေမြြာ လူအင်အား ပိုမဵားလာပေမဲ့ တခဵြိႚနေရာတေမြြာတော့ ခၝတိုင်းထက် အင်အား လေဵာ့နည်းသြားပၝတယ်။ ကလေး္ဘမိြႚမြာ ိံိုင်ငံရေးတက့်ကသူတခဵြိႚကို အာဏာပိုင်တေကြ တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ပၝတယ်။

နယ်္ဘမိြႚတေကြ သံဃာ့လြပ်ရြားမြ သတင်းမဵားကို RFAသတင်းထောက် ကိုညိကြ စုစည်း တင်ူပထားပၝတယ်။

ကခဵင်ူပည်နယ်၊ မိုးညၟင်း္ဘမိြႚမြာ သံဃာမဵား ပထမဆုံးအဋ္ဌကိမ် စီတန်း့ကခဵီ ဆ္ဋိံူပခဲ့တဲ့အူပင် ူပည်နယ်္ဘမိြႚတော် ူမစ်ဋ္ဌကီးနားမြာ သုံးရက်ေူမာက် ဆ္ဋိံူပခဲ့ပၝတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ေ႟ဘြို္ဘမိြႚမြာလည်း ူပည်သူလူထုမပၝပဲ သံဃာမဵားခဵည်း ဆ္ဋိံူပခဲ့ပၝတယ်။ ဒီအေုကာင်းတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး RFAသတင်းထောက် ဦးရဲထက်က ဆက်သြယ်မေးူမန်းထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။