ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ စမတ်ခ်ရဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံခရီးစဉ်


2008.03.16

thein_sein_samak150px.jpg
ူမန်မာစစ်အစိုးအရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန် (ဝဲ) မတ်လ ၁၄ ရက်နေႚက ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ စမတ်(ခ်) စြန်ထော်ရဝဲ့ (ယာ) ကို နေူပည်တော် လေဆိပ်တြင် ဋ္ဌကိဆြိုနေစဉ်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်ငံက ထိုင်းရင်းိံြီးူမြြပိံြံသူတေကြို ကာကြယ်စောင့်ရြောက်မရြရြိဖိုႛနဲႛ ထိုင်းိံိုင်ငံရဲႛ ိံိုင်ငူံခား ရင်းိံြီးူမြြပိံြံမြ တိုးတက်လာအောင်ရည်ရြယ်္ဘပီး ထိုင်းနဲႛူမန်မာ သဘောတူစာခဵြပ် ခဵြပ်ဆိုလိုက်ုကေုကာင်း၊ ထိုင်းသတင်းဌာန တီအင်အေက ဖေၞူပလိုက်ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့သောုကာနေႛက ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်သစ် မင်္စတာ စမတ်ခ် ူမန်မာိံိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ် အတြင်း ဒီစာခဵြပ်ကို ထိုင်းနဲႛူမန်မာ ိံြစိံိုင်ငံလက်မြတ်ရေးထိုးခဲ့ုကတာူဖစ်ပၝတယ်။ စာခဵြပ် လက်မြတ် မရေးထိုးမီ မင်္စတာ စမတ်ခ်ဟာ နေူပည်တော်မြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းရေနြဲႚတြေႚဆုံခဲ့ပၝတယ်။

သူႚရဲႚတရက်တာ ခရီးစဉ်အတြင်း ူမန်မာိံိုင်ငံ ထားဝယ်မြာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ရေးကိင်္စအတြက် ူမန်မာစစ်အစိုးရဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးသိန်းစိန်နဲႛ ဝန်ဋ္ဌကီးတေကြ အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ုကေုကာင်း၊ ဒီစီမံကိန်းဟာ ထိုင်းိံိုင်ငံဖက်က လန်ခဵဘန် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနဲႚ ဆက်သြယ်မြာူဖစ်လိုႚ ိံြစိံိုင်ငံအကဵိြးရြိမြာူဖစ်ေုကာင်း၊ ဒီစီမံကိန်းမြာ ရင်းိံြီးူမြြပိံြံဖိုႛ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ထိုင်းထိပ်သီးစီးပြားရေး လုပ်ငန်းရြင်ဋ္ဌကီးတေနြဲႛ တိုင်ပင်ညြိံိြင်းမြာူဖစ်ေုကာင်း ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် စမတ်ခ်က တီအင်အေ သတင်းဌာနကို ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရေဆြီကလည်း ူမန်မာစစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် စီစဉ်ပုံဖေၞထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းေေုကာင်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ူပည့်စုံလုံလောက်တဲ့ သတင်းအခဵက်အလက်တြေ ရရြိခဲ့တဲ့အတြက် မိမိအနေနဲႚ ဥရောပကို သြားရောက်တဲ့အခၝ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးလမ်းေုကာင်းရဲႚ အနာဂတ်အေုကာင်း ဥရောပိံိုင်ငံတေကြို ေူပာူပမယ်လိုႚဆိုပၝတယ်။ နေးရြင်းသတင်းစာမြာတော့ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီဟာ ထိုင်းဒီမိုကရေစီလိုပဲ မကဵက်တကဵက်ပၝပဲလိုႛ ရုပ်ူမင်သုံကားလိုင်းတခုမြာ ေူပာဆိုခဲ့ေုကာင်းဖေၞူပပၝတယ်။

မင်္စတာစမတ်ခ်က ဆက်လက်ေူပာဆိုရာမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞုကည့်တဲ့အူမင်ဟာ အူမဲသူဖင့် တဘက်သတ် အူမင်တေပြဲူဖစ်နေပၝတယ်၊ တကယ်တော့ ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ တည်္ဘငိမ်အေးခဵမ်းတဲ့ိံိုင်ငူံဖစ်္ဘပီး သူတြေႚဆုံခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းရေဟြာလည်း နေႛစဉ်ဘုရားရြိခိုး၊ တရားရမြြတ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဌဘာသာဝင်ကောင်းတယောက် ူဖစ်ပၝတယ်လိုႚ ဆိုလိုက်္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ သတ်ူဖတ်တာတြေ၊ ဖိံြိပ်တာတေဟြာ ပုံမြန်ူဖစ်နေပေမဲ့ မိမိတိုႚအနေနဲႚ ူဖစ်ရပ်မြန်တေကြိုသိရြိဖိုႚ လိုအပ်ေုကာင်းေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် စမတ်ခ်ရဲႚ ေူပာဆိုခဵက်တေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး အဝေးရောက်ညြန်ႛပေၝင်းအစိုးရဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာစန်းအောင်က အခုလိုတုန်ႛူပန်ေူပာဆိုပၝတယ်။

ဒေၝက်တာစန်းအောင်။ ။ ကဵနော်တိုႛူမင်တာကတော့ ထိုင်းအစိုးရက မင်္စတာ စမတ်ခ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၁၉၇၆ခိုံြစ်တုန်းက လက်ဝဲကေဵာင်းသားတေကြို အရေးယူခံရတဲ့နေရာမြာ သူပၝဝင်ပၝတယ်။ သူအခုေူပာတာက သူႚရဲႚရင်အရင်တုန်းက လုပ်ရပ်ကို ူပန်္ဘပီးတော့ သတိရစရာူဖစ်ပၝတယ်။

အနောကိံိုင်ငံတေကြ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ တဘက်သတ်ုကည့်ူမင်ုကတယ်ဆိုတဲ့ မင်္စတာစမတ်ခ်ရဲႚ ေူပာဆိုခဵက်ဟာလည်း တဘက်သတ်ေူပာဆိုခဵက်သာူဖစ်တယ်လိုႛ ဒေၝက်တာစန်းအောင်က ူငင်းဆို္ဘပီး အခုလိုရြင်းူပပၝတယ်။

ဒေၝက်တာစန်းအောင်။ ။ ကဵနော်တိုႚူမင်တာကတော့ ကုလသမဂ္ဂလုံူခံြရေးကောင်စီ၊ လူႚအခြင့်အရေးကောင်စီ၊ နောက်္ဘပီးတော့ အထြေထေညြီလာခံတေကြ ူမန်မာူပည်နဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့ ဆုံးူဖတ်ခဵက်တြေ တိတိကဵကဵ ခဵုကတာပဲ၊ ဒီအဖြဲႚအစည်းတြေုကည့်မယ်ဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂဆိုတာက အနောကိံိုင်ငံတေရြဲႚ လက်ကိုင်တုတ် အဖြဲႛအစည်းမဟုတ်ပၝဘူး။ ဒီလိုအဖြဲႚအစည်းတေကြ ဆုံးူဖတ်ခဵက်တြေုကနေတာဟာ တကမ္တာလုံးရဲႚ သဘောထားတေကြို ထင်ဟတ်တယ်လိုႚ ကဵနော်ူမင်တယ်။

ဆက်လက်္ဘပီး ထိုင်းအစိုးရသစ်ဟာ အစကတည်းက လူႚအခြင့်အရေးကို ဘေးခဵိတ်ထား္ဘပီး ထိုင်းိံိုင်ငံရဲႚ အကဵိြးစီးပြားကိုသာ အာရုံစိုက်မယ်လိုႚ ေူပာဆိုခဲ့္ဘပီးူဖစ်ေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကိုလည်း သနားပေမယ့် ဘာမလြုပ်ပေးိံိုင်မြာ မဟုတ်ေုကာင်း၊ ူမန်မာစစ်ဗိုလ်ခဵြပ်တေအြတြက် သက်တောင့်သက်သာရြိမယ့် စကားတေကြိုသာေူပာမြာူဖစ်္ဘပီး နောက်မတြူဖည်းူဖည်းနားခဵ စည်းရုံးယူမြာူဖစ်ေုကာင်း ေူပာဆိုခဲ့တာတေဟြာ အရင် သက်ဆင်ရြင်နာဝပ်လက်ထက်က မူဝၝဒတေကြို ူပန်္ဘပီးအသက်သြင်းနေတာူဖစ်ေုကာင်း၊ အခုုကားနေရတဲ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ သံလြင်ူမစ် ရေလြောင်တမံတြေ ဆိုတာတေဟြာလည်း သက်ဆင်လက်ထက်က စီမံကိန်းတေပြဲူဖစ်ေုကာင်း ဒေၝက်တာစန်းအောင်က ေူပာပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။