သုံးဦးတြေႚဆုံရေး မူဖစိံိုင်သေးေုကာင်း ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီးေူပာုကား


2007.11.07

gambari_thein_sein_150px.jpg
ူမန်မာိံိုင်ငံတြင် ရောက်ရြိနေသော ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ (ယာ)သည် စစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန် (ဝဲ) ိံြင့် ိံိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေႛက နေူပည်တော်တြင် တြေႚဆုံခဲ့ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာစစ်အစိုးရ ေူပာရေးဆိုခြင့် အာဏာပိုင်အဖြဲႚ ခေၝင်းဆောင် ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းက ူမန်မာိံိုင်ငံကို ရောက်ရြိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ အထူးအဋ္ဌကံပေးပုဂ္ဂိြလ် မင်္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီကို ိံိုဝင်ဘာလ ၆ရက် အဂဿၝနေႛမြာတြေႚဆုံ ္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံ အေူခအနေနဲႛ စစ်အစိုးရရဲ့ သဘောထားကို ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီကို စစ်အစိုးရေူပာရေးဆိုခြင့် အာဏာပိုင်အဖြဲႚခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းက နေူပည်တော်မြာရြိတဲ့ ူပန်ုကားရေးဝန်ဋ္ဌကီး႟ုံး အစည်းအဝေးခန်းမမြာ တြေႚဆု္ဘံပီး လက်ရြိအေူခအနေတေအြပေၞ စစ်အစိုးရရဲ့သဘောထားတေကြို ေူပာုကားခဲ့တာပၝ။

အဲဒီလိုေူပာုကားရာမြာ လက်ရြိ တပ်မတော်ခေၝင်းဆောင်တေဟြာ ူမန်မာိံိုင်ငံအေုကာင်း ခေဵးခၝးအူမမကဵန် သိရြ္ဘိပီးသူတြေူဖစ်ေုကာင်း အစခဵ္ဘီပီး ိံိုင်ငံရဲ့လူမစြီးပြားဘ၀ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ရတာဟာ စီးပြားရေးနဲႛ ကူညီထောက်ပံ့မြတြေ ပိတ်ဆိုႛခံရတာက အဓိကအေုကာင်းူဖစ်ေုကာင်း၊ ဖိအားပေးတာနဲႛ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူတာတေဟြာ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဒီမိုကရေစီပေၞပေၝက်ရေးအတြက် ဘယ်လိုမြ အထောက်အကူမူပြိံိုင်ေုကာင်း၊ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ူမန်မာအရေးအပေၞ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းနဲႛ ပၝဝင်ပံ့ပိုးကူညီမြတေကြို လက်ကမ်းဋ္ဌကိဆြိုမြာူဖစ်ပေမဲ့ ိံိုင်ငံ့အခဵြပ်အူခာ အာဏာကို ထိပၝးရာရောက်တဲ့ စြက်ဖက်မမြဵိြးကိုတော့ လက်ခံမြာ မဟုတ်ေုကာင်း၊ အင်အားဋ္ဌကီးိံိုင်ငံက အရြိန်အဝၝသုံး္ဘပီး ူမန်မာ့အရေးကို ကုလသမဂ္ဂ လု္ဘံခံြရေးကောင်စီ တင်မယ်ဆိုရင်လည်း စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ရင်ဆိုင်႟ုံကလြဲ္ဘပီး တူခားနည်းလမ်း မရြိံိုင်ဘူးဆိုတာသိစေလိုေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ူပန်လည်ဆြေးေိံြးရာမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ အခုလို ပူးပေၝင်း ဆောင်႟ြက်နေတဲ့အတြက် ူပင်ပဖိအားတြေ လေဵာ့သြားမြာူဖစ်ေုကာင်း၊ မိမိအစီရင်ခံစာေုကာင့် ္ဘဗိတိန်နဲႛူပင်သစ်တိုႛရဲ့ သဘောထားပေဵာ့ပေဵာင်းလာေုကာင်း၊ မိမိသြားရောက်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံိံိုင်ငံတြေ၊ တ႟ုတ်၊ ဂဵပန် နဲႛ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံတေကြလည်း ူမန်မာကို စီးပြားရေးပိတ်ဆိုႛတဲ့အပေၞ မလိုလားုကပဲ အူပသြဘောဆောင်တဲ့ အရေးယူဆောင်႟ြက်မြတြေ ူပလြုပ်ဖိုႛကိုသာ အားပေးထောက်ခုံကေုကာင်း၊ ဒၝတေကြိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ကို တင်ူပခဲ့္ဘပီးူဖစ်ေုကာင်း၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ဋ္ဌကီးတာဝန် ပေးထားတဲ့ ဝန်ဋ္ဌကီး ဦးအောင်ုကည်၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ မိမိတိုႛသုံးဦး တြေႚဆုံဖိုႛသင့်မသင့် စဉ်းစားစေလိုေုကာင်း၊ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဆ္ဋိံူပမြတေအြတြက် ခေၞယူစစ်ဆေးမေးူမန်းနေသူတေအြနက် ဥပဒေအရ ဆက်လက်ဆောင်႟ြက်ရမဲ့သူတေကြလြဲ္ဘပီး ကဵန်လူတေကြို ူပန်လြတ်ပေးစေခဵင်ေုကာင်း၊ အမဵိြးသားညီလာခံနဲႛ မူဝၝဒလမ်းစဉ် (၇)ရပ်ကို မိမိတိုႛက မ႟ြတ်ခဵခဲ့ပဲ အားလုံးပၝဝငိံိုင်ရေးနဲႛ အခဵိန်လဵာထားလဵက် ခဵမြတ်ဆောင်႟ြက်ရေးကိုသာ အဋ္ဌကူံပခြဲ့တာူဖစ်ေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းက ူပန်လည်ေူပာုကားရာမြာ ပိတ်ဆိုႛမြတြေ အားလုံး႟ုတ်သိမ်း္ဘပီး အကူအညီ အုကံဉာဏ်တြေ ပေးမယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲိံြမ်းပၝးမကြိင်္စ ေူပလည်မြာူဖစ်လိုႛ ပိတ်ဆိုႛမြ႟ုတ်သိမ်းဖိုႛ အဓိက ူဖစ်ေုကာင်း၊ ဦးအောင်ုကည်နဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် တဋ္ဌကိမ်သာတြေႚဆုံရသေးလိုႛ လောလောဆယ် သုံးဦးတြေႚဆုံဖိုႛ မူဖစိံိုင်သေးေုကာင်း ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ိံိုင်ငံတခဵိြႚက ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ သိသာထင်ရြားတဲ့ တိုးတက်မြတေရြြိမသြာ ပိတ်ဆိုႛ အရေးယူတာတေကြို ဖယ်ရြားမယ်လိုႛဆိုနေေုကာင်း၊ ဒၝကိုညိၟိံိြင်းသြားဖိုႛလိုေုကာင်း၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛတြေႚဆုံရာမြာ ဗိုလ်မြြးခဵြပ် ကေဵာ်ဆန်းေူပာုကားတဲ့အခဵက်တေကြို ေူပာုကားမြာူဖစ်္ဘပီး အူပသြဘောဆောင်တဲ့ တုံႛူပန်ခဵက်တြေ ရရြိအောင် ဋ္ဌကိြးစားမြာူဖစ်ေုကာင်း၊ ိံြစ်ဖက်လုံးက အတိတ်ကိုူပန်မုကည့်ပဲ ရြေႚဆက်သြားဖိုႛသာူဖစ်ေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။