ူမန်မာအမဵိြးသမီးမဵား၏ ဘဝအေူခအနေအေုကာင်း စာအုပ်မဵားထုတ်ဝေ


2007.12.18

mother_children_flood_150px.jpg
ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် ဧ္ဘပီလအတြင်း မိုးဋ္ဌကီးရေလ္တွံမြ ူဖစ်ပြားခဲ့ရာတြင် ကလေးတြဲလောင်း အထုပ်အပိုးမဵားူဖင့် ဒုက္ခုကံြနေရသော သားသည်မိခင်တဦး ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

‘ူမန်မာစစ်အစိုးရလက်အောက်မြာ အသက်ရြင်သန်နေရတဲ့ အမဵြိးသမီတေရြဲ့အသံ’ဆို္ဘပီး ဂဵပန် ဘာသာနဲႛ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ္ဘပီးခဲ့တဲ့အပတ် ဒီဇင်ဘာ(၁၀)ရက်နေႛ က ဂဵပနိံိုင်ငံမြာ ထုတ်ဝေခဲ့ပၝတယ်။

ဒီစာအုပ်ကို အိုဆာကာ တက္ကသိုလ်က ထုတ်ဝေခဲ့တာူဖစ်္ဘပီး ထိုင်းိံိုင်ငံအေူခစိုက် (အော့ အာဆီယံ)လိုႛခေၞတဲ့ စင်္ဘပိြင်အာဆီယံအဖြဲႚက ၁၉၉၆ ၊ ၂၀၀၀ခိုံြစ်နဲႛ ၂၀၀၂ ခိုံြစ်တေမြြာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ူမန်မာိံိုင်ငံက အမဵိြးသမီးတြေ အေုကာင်းနဲႛ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်(၃)အုပ်ကို အေူခခ္ဘံပီး ဂဵပန်ဘာသာနဲႛ ူပန်လည်ရေးသားခဲ့တာပၝ။

အိုဆာကာတက္ကသိုလ်ကနေ ိံြစ်စဉိံြစ်တိုင်း အာရတြိုက်ရဲ့ မဵက်မြောက်ခေတ်အမဵြိးသမီးမဵားဆိုတဲ့ ခေၝင်းစဉ်အောက်မြာ အာရြဒေသတြင်းက အမဵြိးသမီးဘဝတေကြို လေ့လာူပစြု္ဘပီး ဂဵပန်လူမဵြိးတြေ လေ့လာိံိုင်အောင် စာအုပ်ထုတ်ဝေလေ့ရြိပၝတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမြာ မတူကြဲူပားတဲ့ ူဖတ်သန်းမြတေနြဲႛ နယ်ပယ်အသီးသီးက ူမန်မာအမဵြိးသမီး(၅၈)ဦးအေုကာင်းကို မီးမောင်းထိုး ရေးူပထား္ဘပီး ူမန်မာူပည်က အမဵြိးသမီးအားလုံးရဲ့အေူခနေတေကြို ္ဘခြံငုံမိအောင် တင်ူပထားပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် အမဵိြးသမီး ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားအေုကာင်းပၝဝင်သလို ၊ ူပည်တြင်းမြာ လက်ရြိရြင်သန်နေရတဲ့ အမဵြိးသမီးတေအြေုကာင်းလည်း ပၝဝင်ပၝတယ်။

OSAKA ္ဘမိြႚက ူမန်မာ့အရေးဆောင်႟ြက်သူ မီးစ် ခေးကို နာကာအိုက ဒီစာအုပ် အပေၞ သူရဲ့ အူမင်ကို အခုလို ေူပာူပထားပၝတယ်။ ူမန်မာအမဵြိးသမီးတေအြေုကာင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တအုပ် ဂဵပန်ဘာသာနဲႛ�အခုလိုထြက်လာလိုႛ ဝမ်းသာမိတဲ့အေုကာင်း ၊ ူမန်မာအမဵြိးသမီးတေရြဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမြတြေ ၊ လြပ်ရြား႟ုန်းကန်မြတြေ ၊ ဋ္ဌကိြးစားအားထုတ်မနြဲႛ သူတိုႛတတေရြဲ့ သူရဲကောင်းဆန်မြတေနြဲႛ ပတ်သက်လိ့ု ဂဵပန်လူမဵြိးတေကြို အခုထက်ပို္ဘပီး သိစေခဵင်တဲ့ အေုကာင်း ဒီစာအုပ်ကို ဂဵပန်အမဵားစုဝယ်ဖတ်ုကပၝစေလိုႛ ဆ္ဋိံူပတြဲ့ အေုကာင်းနဲႛ အာရသြားခဵင်းတေအြတူတူ စစ်အာဏာရြင်လက်အောက်က ူမန်မာအမဵြိးသမီးတေရြဲ့ဘဝကို ကိုယ်ခဵင်းစာမိဖိုႛလိုေုကာင်း ေူပာူပသြားတာပၝ။ စာမဵကိံြာပေၝင်း ၄၀၀ကေဵာ်ရြိတဲ့ ဒီစာအုပ်ကို အမေရိကန်ဒေၞလာ ၄၀ ကေဵာ်နဲႛ ရောင်းခဵမြာူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံက ေ႟ြႚူပာင်းအလုပ်သမား အမဵိြးသမီးတြေ တြေႚုကံြနေရတဲ့ အကဵပ်အတည်းဒုက္ခတေကြို ရေးသားတင်ူပထားတဲ့ ‘ငရဲဘုံ ိံြစ်ခုုကား ထောင်ခေဵာက်မိနေူခင်း’ဆိုတဲ့ ခေၝင်းစဉ်နဲႛ အဂဿလိပ်ဘာသာနဲႛ ရေးသားထားတဲ့ BWU ူမန်မာ့အမဵိသြမီးသမဂ္ဂ ကဒီကနေႛ စာအုပ်တအုပ်ထုတ်ဝေလိုက်ပၝတယ်။

ဒီကနေႛကဵရောက်တဲ့ ိံိုင်ငံတကာ ေ႟ြႚူပာင်းအလုပ်သမားမဵားနေႛမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံကနေ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတေမြြာ လာရောက်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ူမန်မာအမဵိြးသမီးတေရြဲ့ အကဵပ်အတည်းနဲႛ ူင်္ပံနာတေကြို ရေးသား္ဘပီး BWU အဖြဲႚက ထုတ်ဝေလိုက်တာပၝ။

ထိုင်း-ူမန်မာ ၊ တ႟ုတ်-ူမန်မာနယ်စပ်တေမြြာ လူတြေႚ အင်တာဗဵြးပေၝင်း ၁၅၀ နီးပၝးူပလြုပ်ခဲ့္ဘပီး အဲဒီပေၞမြာ အေူခခံရေးသားထားတာူဖစ်ပၝတယ်။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ခိုံြစ်တုံးကလည်း ေ႟ြႚေူပာင်းအလုပ်သမားတေရြဲ့ အကဵပ်အတည်းူင်္ပံနာတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ရေးသားထားတဲ့ အစီရင်ခံစာ တစောင်ူပစြုခဲ့တာရြ္ဘိပီး အဲဒီ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝ္ဘေပီးကတည်းက ၇ ိံြစ်တာကာလအတြင်း ေ႟ြႚူပာင်းအလုပ်သမား အမဵိြးသမီးတေရြဲ့ အေူခအနေဟာ တစုံတရာ တိုးတက်လာတဲ့ အေူခအနေမတြေႚရဘူးလိုႛ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးအတြက်တာဝန်ရြိတဲ့ BWU အဖြဲႚ တာဝန်ခံ မမိဆူးပြင့် ကေူပာပၝတယ်။

အခုလို အမဵိြးသမီးတေရြဲ့ အခက်အခဲတေကြို မီးမောင်းထိုးအစီရင်ခူံပစြုရတဲ့ အဓိက အေုကာင်းရင်းကိုလည်း မမိဆူးပြင့်က အခုလိုဆက်ေူပာူပပၝတယ်။ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငံတေမြြာ ေ႟ြႚေူပာင်းအလုပ်သမားတေအြူဖစ် တရားမဝင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံက အမဵိြးသမီးတေရြဲ့ အေူခအနေဟာ သိပ်္ဘပီး အဆင်ေူပကောင်းမြန်တယ်ဆိုတာ မရြိပေမဲ့ လူဦးရေက ိံြစ်စဉ်နဲႛအမ္တွ တိုးတက်လာနေတယ်လိုႛ သူကေူပာပၝတယ်။ ူပည်တြင်းမြာ နအဖစစ်အစိုးရက ိံိုင်ငံရေးအေူပာင်းအလဲ မလုပ်တာေုကာင့် လူတြေ စီးပြားရေး ကဵပ်တည်းသထက် ကဵပ်တည်းလ္ဘာပီး လူတြေ ပိုထြက်လာုက္ဘပီး ဒုက္ခတေကြို စုူပံခြံနေုကရသလို ူဖစ်နေတဲ့အေုကာင်း တင်ူပထားတယ်လိုႛ ရြင်းူပပၝတယ်။

နောက် လူတိုင်းသိံိုင်တဲ့အခဵက်တခုက သူတိုႛဟာ အမဵိြးသမီးတြေ ူဖစ်တဲ့အတြက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပၝးေိံြာင့်ယြက်မြတြေ၊ စိတ်အေိံြာင့်အယြက်ူဖစ်အောင် ူပမြူဆက်ဆံခံရတာတြေ သူတိုႛ အလုပ်ခြင်မြာ တြေႚုကံြနေရတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ အလုပ်ရြင်တေရြဲ့ မတရားမကြို အမဵိြးသားရော အမဵိြးသမီးပၝ တန်းတူခံရတာူခင်းအတူတူ အမဵိြးသမီးတေအြနေနဲႛ ပို္ဘပီးတော့ စိတ်အေိံြာင့်အယြက်ူဖစ်္ဘပီး စိုးရိမ်သောက ရောက်ရတယ်လိုႛလည်း မမိဆူးပြင့်ကေူပာပၝတယ်။

အမဵိသြမီးတေအြလုပ်လာလုပ်ရတဲ့ ိံိုင်ငံတေမြြာ အမဵိြးသမီးတေကြို အကာအကြယ်ပေးိံိုင်မနြဲႛ တရားမ္တွတမြ ကင်းမဲ့နေတာေုကာင့်လိုႛလည်း ဒီအစီရင်ခံစာထဲမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။